Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

3 Ὀκτ., ΜΝΗΜΗ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑ


Τὸ «ellinomouseionagrafon.blogspot.com» θυμᾶται καὶ τιμᾶ τὴ μνήμη τῆς κοιμήσεως τοῦ π. Δημητρίου Καλύβα (τοῦ Αἰτωλοῦ), ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη σὰν σήμερα πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια. Ὑπῆρξε φίλος καὶ ὑποστηρικτὴς τῶν Ἀγράφων.  Μὲ δική του πρωτοβουλία, μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος», τὸ 2010, ἡ βασικὴ αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ ἱ. ν. ἁγ. Γεωργίου Καματεροῦ ὀνοματοδοτήθηκε ὡς αἴθουσα, «Ὁσίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ». 

 
K. Σπ. Τ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου