Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝ

Δεσποτικὴ εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, ποὺ βρίσκεται στὸ Ζωγραφίτικο κελλὶ τῆς Ἀναλήψεως

Δεσποτικὴ εἰκόνα Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος.
Στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς καλλιτεχνικότερες εἰκόνες τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Στό κάτω μέρος εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος ἐν μέσῳ τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ στὸ πάνω μέρος τῆς ἐντυπωσιακῆς σύνθεσης εἰκονίζεται ὁ ἀναληφθεὶς Κύριος ἐντὸς ἡμικυκλικῆς δόξας, καθήμενος ἐπὶ χερουβίμ. Τὴ δόξα περιβάλλουν νεφέλες ἐνῶ γύρω ἀπὸ αὐτὴν πλῆθος ἀγγέλων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι κρατοῦν ἕνα μουσικὸ ὄργανο, ἀναγγέλουν μὲ πανηγυρικὸ τρόπο τὸ γεγονός. Κάτω ἀπὸ τὸν χορὸ τῶν ἀγγέλων, στὰ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῆς σύνθεσης, εἰκονίζονται οἱ προφῆτες Δαβὶδ καὶ Ζαχαρίας, ποὺ εἶχαν προαναγγείλει τὸ γεγονός.

 Τὸ πολὺ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι ἡ εἰκόνα συνυπάρχει στὸ ἴδιο τέμπλο μὲ τὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος καὶ τῆς Θεοτόκου Ὁδηγητρίας, οἱ ὁποῖες θὰ πρέπει νά ἀποδοθοῦν στὸ ἐργαστήριο τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

    Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ὁ Ὅσιος ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων ὁ Σκοῦρτος. Ὁ Βίος καὶ τὸ ζωγραφικό του ἔργο, ἔκδ. Πανευρυτανικὴ Ἕνωση, Ἀθήνα 2009.
    Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Ἄγνωστες φορητὲς εἰκόνες τῶν ἱερομονάχων Διονυσίου καὶ Παρθενίου τῶν ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Μέρος Α΄)», Ἀρχεῖο Εὐρυτανικῶν Σπουδῶν καὶ Ἐρευνῶν 3 (2009), σ. 45-50.

Πηγή: http://agioritikoslogos.blogspot.gr/2016/06/blog-post_10.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου