Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥὉ μητροπολίτης  Καρπενησίου Νικόλαος
στὰ Μεγ. Βραγγιανὰ στὶς 10 Αὐγούστου 2008
μὲ ἀφορμὴ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ Συνεδρίου
«Τὰ Ἄγραφα στὴ διαδρομὴ τῆς Ἱστορίας».
15 Ἰανουαρίου 2019

Θλίψη ὑπερβολικὴ καὶ  σύγχυση ψυχικὴ προκαλεῖ ἡ εἴδηση τῆς κοιμήσεως στὶς 15 Ἰαν. 2019 σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν  τοῦ πρώην μητροπολίτου Καρπενησίου κυροῦ Νικολάου Δρόσου.
Περίλυπος ἡ ψυχὴ τοῦ πληρώματος τοῦ «Ἑλληνομουσείου Ἀγράφων» διὰ τὴν στέρησιν τοῦ ἐπὶ τέσσερεις περίπου δεκαετίες ἀξιωτάτου τούτου ποιμενάρχου τῶν Ἀγράφων, ποὺ συμμεριζόταν τὸν πόνο καὶ τὶς ἀγωνίες τοῦ ποιμνίου του μὲ τὸ ἀδιάπτωτο τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ τὴ μέριμνά του.
Σύμφωνα μὲ τὶς σωζόμενες γραπτὲς ἀλλὰ καὶ προφορικὲς μαρτυρίες ἦταν ὁ πρῶτος καὶ μοναδικὸς ἱεράρχης ποὺ ἐπισκέφθκηκε ἀρκετὲς φορὲς μάλιστα τὸν τόπο μας, μὲ δύσκολες συνθῆκες προσβάσεως
, τὸν τόπο τοῦ Ἑλληνομουσείου Ἀγράφων καὶ ἐπὶ ἀρχιερατείας του καὶ μὲ ἐνέργειές του πραγματοποιήθηκε ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ τὸ 1983. Τὰ τελευταῖα  χρόνια εἶχε μὲ πρωτοβουλία του ξεκινήσει τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν ἁγιοκατάξη καὶ τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου.

5 Αὐγούστου 1983. Ἀπὸ τὴν πρώτη ἀρχιερατικὴ παρουσίᾳ τοῦ μητροπολίτου Καρπενησίου Θεία Λειτουργία στὸν ἱ. ν. τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς τῶν Βραγγιανῶν μετὰ τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ.
Στὰ 2014 συνόδευσε τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης  Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο τὸν  Β΄ στὴν προσκυνηματική του  ἐπίσκεψη στὰ Μεγ. Βραγγιανά, ἐνῶ ἕναν χρόνο πρὶν εἶχε χειροτονήσει εἰς ἱερέα τὸν διάκονο Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ, τὸν ἐφημέριο τῶν Μ. Βραγγιανῶν· τὴν πρώτη καὶ μοναδικὴ χειροτονία κληρικοῦ  ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν τόπο μας.

Τοῦ μητροπολίτου Καρπενησίου Νικολάου τὴν ψυχὴν ἀνάπαυσον, Κύριε, ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ποίησον τὴν μνήμην του ἀγήρω  καὶ αἰωνίαν

Κ. Σπ. Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου