Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ, 1η ΙΑΝ. 1893Ἀλέξ.Μωραϊτίδης. Ἀκρυλικὸ σὲ χαρτί.
Ἐργο (2018) τοῦ Κώστα Ντιό. 
 
Τὸ ἱστολόγιο «Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων», ἐκφράζει τὴν εὐγνώμονα διάθεσή του γιὰ τὴν τιμὴ τοῦ περιπετειώδους ταξειδιοῦ  τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη στὸ Καρπενήσι πρὸ τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1901. Εὔχεται δὲ καὶ ἐλπίζει πὼς  τὸ 2019 θὰ εἶναι «ἔτος Ἀλέξ. Μωραϊτίδη», εὐχὴ καὶ παραίνεση, ποὺ διετύπωσε προσφάτως καὶ μετ’ ἐπιτάσεως ὁ εἰδήμων τοῦ Μωραϊτιδικοῦ ἔργου κ. Ν.Δ.Τ.  καθὼς συμπληρώνονται 90 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησή του ὡς μοναχοῦ Ἀνδρονίκου.
Ἐξ ἀφορμῆς αὐτῶν παρουσιάζεται ἕνα μικρὸ χρονογράφημά του ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα «Νέα Ἐφημερίς», στὴν 5η σελίδα, τὴν πρωτοχρονιὰ τοῦ 1893. Δημοσιεύεται μὲ τὸ ψευδώνυμο «Ἐντόπιος», ἕνα ἀπὸ τὰ δημοσιογραφικὰ ψευδώνυμα τοῦ Μωραϊτίδη, στὴ στήλη «ΜΕ ΜΙΑ ΠΕΝΙΑ». Τὸ λεπτῆς, δημοσιογραφικῆς Μωραϊτιδικῆς εἰρωνείας μικρὸ αὐτὸ ἄρθρο,  μὲ τίτλο «ΜΑΛΙΣΤΑ, ΕΙΝΕ ΑΛΗΘΕΣ», ἀναφέρεται στὴν θρησκευτικότητα τῶν ἀρχόντων, τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν· θέμα καὶ ζήτημα ἐπίκαιρο μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Ἀφορμή, ἡ  εἴδηση περὶ συχνοῦ ἐκκλησιασμοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, Γλάδστωνος (William Ewart Gladstone 1809-1898). Τὸ ἄρθρο καταλογογραφεῖται, ὡς τίτλος,  στὴ διατριβὴ τῆς Ροδάνθης Βαλερᾶ-Κούνεβα, Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929). Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ διηγηματικοῦ του ἔργου, ἀλλὰ δὲν ἔχει δημοσιευτεῖ σὲ βιβλίο ἢ ἄλλου εἴδους ἔντυπο μὲ ἔργα τοῦ Ἀλεξ. Μωραϊτίδη.  
 

ME MIA ΠΕΝΙΑ
ΜΑΛΙΣΤΑ, ΕΙΝΕ ΑΛΗΘΕΣ

πειδὴ τινὲς παραξενεύθησαν μ᾿ ἐκεῖνα ποὺ ἐγράψαμεν διὰ τὸν πρωθυπουργὸν τῆς Ἀγγλίας, τὸν Γλάδστωνα, ὅτι δηλ. ἡ ἐφημερίς του ἀναγγέλλει κατὰ Κυριακὴν ποῦ θὰ ἐκκλησιασθῇ ὁ μέγας ἀνὴρ τὴν πρωΐαν καὶ ποῦ τὴν ἑσπέραν, κ’ ἠρώτων τοὺς παρ᾿ ἡμῖν ἀγγλομαθεῖς ἢ ἀγγλόφρονας ‒ὅπως θέλετε‒ νὰ πληροφορηθῶσιν, ἐπαναλέγομεν, τῳόντι δὶς τὴν Κυριακὴν ἐκκλησιάζεται ὁ μέγας ἀνὴρ τῆς Ἀγγλίας· καθ᾿ ἑκάστην δέ, ὅταν κατοικῇ ἐν τῇ ἐξοχῇ εἰς τὸν πύργον Hawarden, κείμενον ἐπὶ λόφου δασώδους δέκα χιλιόμετρα μακρὰν τοῦ Λονδίνου, ἐγειρόμενος καὶ ἐνδυόμενος τὴν ὀγδόην τῆς πρωΐας μεταβαίνει πεζῇ εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Hawarden, δύο χιλιόμετρα μακρὰν τοῦ πύργου, καὶ ἀκούει τὴν ἀκολουθίαν του.
Προσθέτομεν δὲ ὅτι ἐν τῷ καλλωπιστηρίῳ τοῦ Γλάδστωνος κεῖται πάντοτε ἐπί τινος τραπέζης ἀνοικτὴ ἡ Ἁγία Γραφή!
—Τ᾿ ἀκοῦτε, ἄρχοντες καὶ μεγιστάνες;

Ἐντόπιος

 

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

1 σχόλιο:

  1. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν καὶ στὶς μέρες μας κάποιοι, ποὺ γνωρίζουν νὰ τιμοῦν τοὺς τιτανες τοῦ Πνεύματος, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι κι ὁ μεγαλος Μωραϊτίδης. π.κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή