Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ- Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ε.ΔΥ.ΜΕ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
      

 Ἡ Ἑταιρεία Δυτικομακεδονικῶν Μελετῶν καὶ ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας-Περιφερειακὴ Ἑνότητα Γρεβενῶν πραγματοποιοῦν στὴν πόλη τῶν Γρεβενῶν, στὴν Αἴθουσα «Πέτρος Σούλης», ἀπὸ 2 ἕως 5 Ὀκτωβρίου 2014 τὸ Α’ Συνέδριο Ἱστορίας Δυτικῆς Μακεδονίας μὲ θέμα:
      Ἡ Δυτικὴ Μακεδονία στοὺς  Νεότερους Χρόνουςκαὶ καλοῦν ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν. Μεταξὺ τῶν 79 εἰσηγήσεων περιλαμβάνεται καὶ μία μὲ «ἀγραφιώτικο» ἐνδιαφέρον καὶ τίτλο:
 Κύριλλος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, διδάσκαλος στὴ Σχολὴ τῆς Κοζάνης, ὁ καὶ κοινὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους πνευματικός

Ἀναλυτικὰ ὅλο τὸ πρόγραμμα τῶν εἰσηγήσεων μὲ τὶς παράλληλες ἐκδηλώσεις στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἑταιρείας: http://edymme.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου