Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    

  Μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία, κατὰ τοὺς διοργανωτές, ἀλλὰ ὅπως καὶ ἐμεῖς διαπιστώσαμε ‒μὲ τὴν ἔνσαρκον ἡμῶν παρουσίαν‒, ὁλοκληρώθηκαν τὸ τετραήμερο 2-5 Ὀκτωβρίου οἱ ἐργασίες τοῦ Α’ Συνεδρίου γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ποὺ διοργάνωσε καὶ πραγματοποίησε ἡ Ἑταιρεία Δυτικομακεδονικῶν Μελετῶν μὲ τὴ συμπαράσταση τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Μακεδονίας. Περὶ τοὺς 80 εἰσηγητὲς παρουσίασαν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐρευνητικοῦ  τους κόπου καὶ μόχθου, μὲ νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τοῦ χώρου αὐτοῦ τῆς πατρίδας μας. Ἐπίσης, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες ἐκδηλώσεις (ἔκθεση ἱστορικῆς φωτογραφίας, ἔκθεση χειρογράφων ἀπὸ κώδικες τῆς περιοχῆς, μουσικὲς ἐκδηλώσεις, παρουσιάσεις τοπικῶν προϊόντων κ. ἄ.), οἱ ὁποῖες ἐμπλούτισαν τὸ γεγονὸς τοῦ Συνεδρίου μὲ τὸ ἐντυπωσιακό, πράγματι, περιεχόμενό τους. Ἀπὸ τὴν πλευρά μας παρουσιάσαμε τὸ ἔργο καὶ τὴ βιοτὴ τοῦ λογίου ἱερομονάχου Κυρίλλου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, διδασκάλου στὴ Σχολὴ τῆς Κοζάνης καὶ μετέπειτα κοινοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους πνευματικοῦ. Ἀπὸ τοὺς διοργανωτές, τοὺς εἰσηγητὲς καὶ τοὺς συνέδρους ἐτύχαμε  παροιμιώδους φιλοξενίας καὶ ἀντιμετώπισης καὶ εὐχαριστοῦμε καὶ πάλιν καὶ πολλάκις καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ βῆμα. Ἀνακοινώθηκε πὼς τὸ Β’ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ τρία περίπου χρόνια στὴν Καστοριά, τὰ δὲ Πρακτικὰ τοῦ πραγματοποιηθέντος Συνεδρίου θὰ ἐκδοθοῦν συντόμως καὶ θὰ δώσουν τὴν εὐκαιρία στοὺς εἰσηγητὲς νὰ ἀναπτύξουν μὲ πληρότητα καὶ ἐπάρκεια τὰ θέματα ποὺ πραγματεύθηκαν. Ἀναλυτικὰ γιὰ τὰ πορίσματα τοῦ Συνεδρίου στὴν ἠλ. διεύθυνση: http://edymme.wordpress.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου