Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Ο ΙΕΡΟΣ ΘΙΑΣΟΣ ΤΟΥ '21

Ἡμερούσια συμβάντα τῆς Ἁλώσεως τῶν ΨαρρῶνἹστορία συγγραφεῖσα ὑπὸ τοῦ ἱερέως Μικὲ Δούκα. Ἐν Ἑρμουπόλει , τύποις «Ἀστέρος»,  1884, σ. 35. 

«Μικὲς Δούκας ἢ Παπάζογλους. Ἱερεὺς ἐκ Ψαρρῶν αὐτόπτης συναγωνιστὴς τῶν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ἐνδόξως ἐν τῷ ἱερῷ ἐκείνῳ ἀγῶνι πεσόντων, ὅπως γνωσθῇ εἰς τὴν παροῦσαν γενεὰν καὶ τὰς μεθεπομένα, ὁ ἡρῳϊσμὸς καὶ ἡ ἐθελουσία αὐταπάρνησις τῶν μεγαθύμων ἐκείμων θυμάτων τῶν ἡρωϊκῶν Ψαρρῶν, ἵνα εἰς γενεὰς καὶ γενεῶν μνημονεύονται τὰ ἱερὰ ὀνόματα αὐτῶν  καὶ ἀπομιμῃθωσιεν οἱ μεταγενέστεrοι δι ἀγαθῶν πράξεων,τὰς ἀρετὰς καὶ τὴν ἀνδρείας ἐκείνων»

                                                                            Κ. Σπ. Τ.
 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου