Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

«ΣΤ’ΑΓΡΑΦΑ... ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ» ΣΤΟ ’21

 

Λίμνη Πλαστήρα, 26 καὶ 27 Ἰουνίου 2021

Στὸ βῆμα ἡ κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, 
προϊσταμένη ΓΑΚ, Ἀρχεῖα Εὐρυτανίας.

Στὸ πλαίσιο τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Πλάστήρα γιὰ τὸ 2021 πραγματοποιήθηκε, μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία τόσον ἀπὸ πλευρᾶς ὀργανώσεως ὅσον καὶ περιεχομένου στὸν χῶρο ἐκδηλώσεων τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Μορφοβουνίου «Ἀντώνης Σαμαράκης», ἐπιστημονικὴ διημερίδα ἀφιερωμένη στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἐντάσσεται στὸ τρίτο μέρος τῆς τριλογίας τῶν ἐκδηλώσεων μὲ τίτλο «Στ’ Ἄγραφα ...ἕνα ταξίδι», ποὺ συνδιοργανώνουν τὰ τμήματα Καρδίτσης καὶ Εὐρυτανίας τῶν  Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους (ΓΑΚ). Στὴν  ἐφετινὴ ἐκδήλωση συνδιοργανωτὴς ἦταν καὶ ὁ Δῆμος Λίμνης Πλαστήρα, ποὺ φιλοξένησε τὴν ἐκδήλωση. Ἡ κ. Ἐλπινίκη Ἀγγελίνα προϊσταμένη τῶν ΓΑΚ Καρδίτσης, ἡ κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου προϊσταμένη τῶν ΓΑΚ Εὐρυτανίας  καὶ ὁ Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νάννος ὑποδέχτηκαν καὶ φιλοξένησαν τοὺς εἰσηγητὲς καὶ τοὺς συνέδρους μὲ τὴν γνωστὴ πατροπαράδοτη Ἀγραφιώτικη φιλόξενη διάθεση καὶ συμπεριφορά.  Στὶς παράλληλες ἐκδηλώσεις τῆς Διημερίδας περιλαμβάνονταν:

Ἔκθεση τῆς Χάρτας τοῦ Ρήγα μὲ ὁμοιοτυπικὸ ὑλικὸ ὑψηλῆς πιστότητος

Ἔκθεση Μονοφύλλων τοῦ  Ἀγώνα

Ὁ Δήμαρχος τοῦ Δήμου
Λίμνης Πλαστήρα, κ. Παναγιώτης Νάννος,
στὸν ἐπίλογο μὲ τὰ συμπεράσματα
τῶν ἐργασιῶν τῆς Διημερίδας.
Ἔκθεση Ἀριστείων Ἀγωνιστῶν

Στὴν ἐκδήλωση διαβάστηκε ὁ χαιρετισμὸς ποὺ ἔστειλε ὁ Γεώργιος Μπετχαβᾶς, ὡς πρόεδρος τοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος», ἐνῶ στὶς ἐργασίες τῆς διημερίδας μετεῖχε, ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου μὲ εἰσήγησή του τὸ μέλος του Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης μὲ θέμα:

 

Ἑλληνικότητα καὶ  Ἐπανάσταση τοῦ ’21.

Οἱ ὅροι Ἑλλάς, Ἕλλην, Γραικός, Γένος στὸ ἔργο τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου.

 

Θυμίζουμε ὅτι ὁ Σύλλογός μας, πρὸ διετίας, εἶχε συνδιοργανώσει καὶ πραγματοποιήσει, μαζὶ μὲ τὰ ΓΑΚ Καρδίτσης καὶ Εὐρυτανίας καὶ τὸν Δῆμο Ἀγράφων, ἀντίστοιχη ὡς δεύτερο μέρος τῆς τριλογίας ἐκδηλώσεων «Στ’ Ἄγραφα... ἕνα ταξίδι» ἡμερίδα στὰ Μεγ. Βραγγιανά, στὸν ἱστορικὸ χῶρο τῆς πηγῆς «Φοντάνα».   

Κ. Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου