Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 Ὁ θεσμὸς τῶν Χριστουγέννων


Ὁ καλὸς φίλος τοῦ ἱστολογίου μας καὶ τῶν Ἀγράφων δρ. Δημήτριος Σκρέκας, ὁ λαμπρὸς Δυτικομακεδόνας ἐπιστήμων: φιλόλογος, παλαιογράφος, βυζαντινολόγος, μεταδιδακτορικὸς ἐρευνητὴς στὸ Oxford University ἀλλὰ καὶ παιδιόθεν ἱεροψάλτης, μίλησε στὸν τηλ. Σταθμὸ Hellenic TV, στὴν ἐκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ, μὲ θέμα τὴ γέννηση καὶ τὴν ἑδραίωση τοῦ θεσμοῦ τῶν Χριστουγέννων στὸ Βυζάντιο.  Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τοῦ ἱστολογίου μας μποροῦν νὰ βιώσουν τὸν ἐρχομὸ τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ τοῦ ἱεροῦ Δωδεκαημέρου ποὺ ἀκολουθεῖ ἀκούγωντας τὴν ἐκπομπὴ ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου