Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

ΤΈΪΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ


Στὸ καλὸ καὶ ἀγραφιωτότροπο ἔντυπο «ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» τῶν Γρεβενῶν, στὸ φ. 852 τῆς 6ης Δεκεμβρίου 2019, ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Νικολάου, στὴν στήλη «Ἀνεμοδούριον», ὁ συντάκτης της κ. ΑΝΠ δημοσιεύει συνταγὴ παρασκευῆς ροφήματος μὲ τέιον ἐξ Ἀγράφων συλλεγέν· καὶ συγκεκριμένως ἐκ Μεγ. Βραγγιανῶν. Δημοσιεύουμε, πρὸς ἀναψυχήν, τὴν συνταγὴ στὴν ὁποία, κατὰ τὴν ‘‘κακὴν’’ ἡμῶν συνήθειαν προσθέτουμε, χαριτολογικῶς, πνεύματα καὶ τόνους.

Ἀνεμοδούριον

Ρετσέτα διὰ νυχτερινὸν ἀπόγεμαν Δεκεμβρίου
Βράζεις τσάϊον, πολύ. Μὴν λυπᾶσαι τὰ γρόσια· Βραγγιανῶν ἅμα εὕρεις, μαζεμένον κοντὰ εἰς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὸ ἐκκλησίδιον

Τὸ βάζεις σὲ μεταλλικὸν κανάτι καὶ συνάμα τρία (μὴν λιγότερα) ἀμύγδαλα. Φωτχιὰν δυνατήν, ἀναμμένην γερά. Ροφᾶς τὸν ἀτμὸν καὶ συλλογᾶσαι. Κανέλλαν μπόλικην Ταπροβάνης καὶ πιπερόριζαν στὴν μύτην μικροῦ κοχλιαρίου (τὸ ἀγγλιστὶ καλούμενον τζιντζέριον). Ἀνακατεύεις γερά, χορευτικῶς οὕτως εἰπεῖν, καὶ ρίχνεις ὀλίγον μέλι Πίνδου. Κατέβαζέ του ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ βάλτο εἰς φλυτζάναν μεγίστην, ἐρυθράν. Παίρνεις βιβλίον στὰς χεῖρας καὶ προσδοκᾶς χιόνι.
                           Διὰ τὴν ἀντιγραφήν
                                  Κ. Σπ. Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου