Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ.


6 Δεκεμβρίου 2919
Ἡ παρουσία ἀρκετῶν ‒γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ τόπου καὶ τῆς ἐποχῆς, χειμὼν γάρ‒ προσκυνητῶν στὸ ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ψηλά, εἰς τὰ ὄρη τῶν Ἀγράφων, στὴν ράχη τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν πρὸς τὴν Καρδίτσα, ζέστανε τὴν ἀτμόσφαιρα καὶ τὴν ψυχή τους. 

Μὲ λειτουργὸ τοῦ  Ὑψίστου τὸν π. Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ καὶ τὴ λειτουργικὴ συνδρομὴ τοῦ ἱεροψάλτου Περικλῆ Ἀντωνίου καὶ τοῦ χαλκέντερου ἐπιτρόπου Ἀριστείδη Θ. Τσιώλη, τελέστηκε ἡ Θεία Εὐχαριστία:  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία μετ’ Ἀρτοκλασίας. Προσκυνητές, πλὴν κατοίκων τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν, ἦσαν καὶ ἐκ Λαρίσης καὶ Ὁμβριακῆς. 

Παρόντες, ἀκόμη, ὁ πρώην Δήμαρχος Ἀγράφων καὶ νῦν Δημοτικὸς Σύμβουλος Ἀγράφων Εὐάγγελος Κατσιφός, στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε τὴν ὀπτικὴ κάλυψη τοῦ Εὐχαριστιακοῦ γεγονότος, καθὼς καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ κοινοτικοῦ διαμερίσματος τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν Γιῶργος Ἀργυρίου.
Ἀκολούθως  τοὺς  προσκυνητὲς δέχθηκε, πρὸς ἀναψυχήν, σὲ κατάστημα τῶν Μ. Βραγγιανῶν ὁ Φίλιππος Καραμπᾶς, ὡς ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅη-Γιάννης Θεολόγος». Χρόνια Πολλά· καὶ τοῦ χρόνου. 

Θυμίζουμε πὼς τὸ ναΰδριο λειτουργεῖται κάθε χρόνο καὶ στὶς 30 Αὐγούστου, τιμώντας τὴν μνήμη  τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου.
Κ. Σπ. Τ.


videos: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου