Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979


Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χαλκίδος. Xειροτονία  εἰς ἱερέα τοῦ φιλαγραφιώτου π. Κωνσταντίνου Καλλιανοῦ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 39 ΕΤΗ ΜΕΤΑ

Ἐφ. Μακεδονία, 18.11.1979
Ἐκεῖνο τὸ πρωϊνὸ τῆς 18ης Νοε. τοῦ σωτηρίου ἔτους 1979, Ἀρχιερατικὴ Λειτουργία, στὴν ὑγρὴ πόλη τῆς Χαλκίδος. Κατάνυξη καὶ στιγμὲς ποὺ ὑπερβαίνουν τὴν καθημερινότητα καὶ συνορεύουν μὲ τὴν αἰωνιότητα. Τριάντα ἐννέα χρόνια μὲ κλυδωνισμοὺς ἀλλὰ καὶ εὐεργεσίες ... «Η Θεία Χάρις, ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα...»

Κ. Σπ. Τ.

1 σχόλιο: