Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΕΝΕΣΙΟΝ


8. 9. 2012,  Γενέσιον τῆς Θεοτόκου.

Δὲν εἶναι στὴν Ἀγραφιώτικη παράδοση νὰ ἑορτάζεται τὸ γενέθλιο τῶν κοσμικῶν. Ὅμως, ὁ Πατέρας μᾶς αἰφνιδίασε:

—Γεννήθηκα μαζὶ μὲ τὴν Παναγιά! Νὰ πᾶμε στὴ Στάνα τοῦ χρόνου νὰ εἶμαι καλλίτερα νὰ σᾶς κεράσω.

Δὲν πρόλαβε. Ὕφανε γρήγορα τὸν ἱστὸ ποὺ ἑνώνει τὸ ἐδῶ μὲ τὸ ἐπέκεινα καὶ πῆγε κοντὰ στὴν Παναγία…

1 σχόλιο: