Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1729. ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ (1654-1729)


7  Ἰουνίου 2018. Μνήμη Ἀναστασίου Γορδίου

Αὐτόγραφο σημείωμα τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου στὶς 6. 8. 1683 ἀπὸ τὰ Βρανιανά.
Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο,
Ἀναστάσιος Γόρδιος,
Ἐλαιογραφία Δημ. Βασιλείου (1971)

Σὲ αὐτόγραφο σημείωμά του, σὲ χειρόγραφο μὲ σχόλια τοῦ Θεόφιλου Κορυδαλλέα στὴ Λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, μὲ ἡμερομηνία 6 Αὐγούστου 1683,[1] ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος δωρίζει αὐτὸ τὸ χειρόγραφο στὸν «λογιώτατο, σπουδαιότατο, φιλομαθέστατο, τιμιώτατο»Νικόλαο ἱερόπαιδα τὸν νεώτερο, γιὸ τοῦ ἱερέα Ἀποστόλη ἀπὸ τόπο κοντὰ στὰ Βρανιανά·[2] ἴσως ἀπὸ τὸ Βελισδόνι. Πρόκειται γιὰ τὸν νῦν κώδικα 76 τῆς Δημοτικῆς βιβλιοθήκης τῆς Κοζάνης, γραμμένος ἀπὸ τὸν Γόρδιο κατὰ τὸ 1675 στὰ Βρανιανά, μὲ τὴν ὑπογραφὴ Ἀλέξιος, ὅπως ἦταν τὸ κοσμικό του ὄνομα. Στὸ δωρητικό του σημείωμα γράφει ὁ Γόρδιος:
«Καὶ ταῦτα, Νικόλαε, χαίρειν σοι λέγει
στίχοις ἰάμβοις ὧδέ πως ἐν τῷ τέλει·
Ἐμοῦ πόνος μὲν γραφικῷ πέλει νόμῳ,
σὸν κτῆμα δ᾿, ὦ φίλτατε, φιλίας νόμῳ·
κἂν εὐτελὲς δέ, καινὸν οὐδέν, ὡς δέον·
γεωργικοῦ γὰρ ὕδατος δὸς καὶ πλέον.
αχπγ΄ Βοηδρομηῶνος Ϛ ης , φθίνοντος
Ἀναστάσιος»[3]

Κώδ. 76, Δημοτικὴ βιβλιοθήκη Κοζάνης, φ. 42v
Ὁ ἱερόπαις Νικόλαος, νεώτερος τοῦ Γορδίου, ἦταν παραλήπτης, πρὸς ἀντιγραφήν, χειρογράφου τοῦ Γορδίου μὲ Κορυδαλλικὰ σχόλια στὴ Φυσικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ ὁποῖο πιθανὸν τὸ εἶχε παραλάβει ἀπὸ τὸν δάσκαλό του Εὐγένιο Γιαννούλη. Ἀκόμη, ὁ Γόρδιος ζητεῖ, ἐπίσης, ἀπὸ τὸν Νικόλαο νὰ τοῦ στείλει τοὺς Ἀφορισμοὺς τοῦ Ἱπποκράτη, μὲ πρόθεση νὰ τοὺς ἀντιγράψει. Ὁ Νικόλαος ἐκτιμᾶ τὸν Γόρδιο καὶ τὸν θεωρεῖ ὡς διάδοχο τοῦ Εὐγενίου καὶ ἰσάξιο μὲ τὸν διδάσκαλό του.[4]

 Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης


[1] Ι. Ε. Στεφανῆς, «Ἕνα χειρόγραφο τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Κοζάνης ἀπὸ τὴ σχολὴ Βρανιανῶν», Ἑλληνικὰ 39 (1988) 171.
[2] Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία (1675-1728), Ἔκδοση: Χαρίτων Καρανάσιος ‒ Ἰωάννα Κόλια, Προλεγόμενα‒Σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος, τ. Β΄, [Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ / Ἀκαδημία Ἀθηνῶν], Ἀθήνα 2011, σ. 1034-1036.
[3] Κώδ. 76, Δημοτικὴ βιβλιοθήκη Κοζάνης, φ. 42v
[4] Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 1040-1041, 1053, 1333.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου