Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 5 Μαΐου 2018

ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΣΤΗΝ Β. ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΗΠΑ)


Ἱερὰ μονὴ Παναγίας Προυσιωτίσσης πλησίον πόλεως Troy (Τροίας) πολιτείας Βορείου Καρολίνας, ἱδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ γέροντος Ἐφραὶμ Ἁγιορείτου, τοῦ ἐν Ἀριζόνᾳ
Πανήγυρις ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τῆς ἐλεύσεως
τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης.

Τὴν Παρασκευὴ 27 καὶ τὸ Σάββατο 28 Ἀπριλίου, ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων ἐτελέσθη ἀγρυπνία μὲ ἁγιορειτικὸ τυπικό, συνδυαζομένων τῶν ὕμνων τῆς ἀναστάσεως, τῶν μυροφόρων καὶ τῆς Προυσιωτίσσης, μὲ τὴν συμμετοχὴ μοναχῶν ἀπὸ ἄλλες «συγγενικὲς» μονὲς ἀνὰ τὴν Ἀμερική, καθὼς καὶ ἑκατοντάδων πιστῶν, ἰδίως πολλῶν οἰκογενειῶν καταγομένων ἐξ Εὐρυτανίας.

Ἀκολούθως ἡ εἰκόνα ἐλιτανεύθη ἐπὶ τῶν ὤμων τῶν χριστιανῶν, ψαλλομένου τοῦ ἀναστασίμου κανόνος, μὲ τὶς συνήθεις στάσεις καὶ δεήσεις.
Τέλος, ὑπὸ τῆς καθηγουμένης Ἁγνῆς μοναχῆς, καὶ τῆς περὶ αὐτὴν ἀδελφότητος, παρετέθη ὑπαιθρίως δι᾿ ἅπαντας ἡ ἑόρτιος τράπεζα, καὶ κατὰ τὴν ἔξοδο χορωδία παίδων ἔψαλλεν ἑλληνιστὶ ἀναστασίμους ὕμνους.

* Φωτογραφίες καὶ βίντεο: Δημήτριος Καλογερομῆτρος

4 Μαΐου 2018
π. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου