Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ
 «Τοῦ ἀνταποκριτοῦ τοῦ ἱστολογίου Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων στὸ Ἅγιον Ὄρος»

Μὲ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια καὶ κατάνυξη ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος στὸ Ἅγιον Ὄρος ἡ δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (μὲ τὸ ἁγιορειτικὸ ἡμερολόγιο στὶς 19 Αὐγούστου). Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως ἡ ἑορτὴ μεγαλύνθηκε ἐπὶ τὸ πανηγυρικώτερον λόγῳ τῆς προσκυνηματικῆς παρουσίας στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Καρπενησίου κ. κ. Γεωργίου.

Ὁ  Σεβασμιώτατος, βρέθηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν Ἱερὰ  Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης ὡς προσκεκλημένος τῆς Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατὰ τὴν πανηγυρικὴ ὁλονύκτιο ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸ πάνσεπτο Κυριακὸ τῆς Σκήτης, τὸ ὁποῖο τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης καὶ ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, συλλειτουργοῦντος τοῦ καθηγουμένου τῆς Μεγίστης Λαύρας ἀρχιμ. Προδρόμου καὶ χορείας Ἁγιαννανιτῶν ἱερομονάχων. Κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὴν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Ἁγιαννανίτου, ἀδελφοῦ τῆς συνοδείας τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἀδελφότητος τῶν Καρτσωναίων. Ὁ π. Γεράσιμος εἶχε τὴν εὐλογία νὰ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου, κατὰ τὴν διακονίαν τοῦ δευτέρου στὸ Σχηματάρι Βοιωτίας. Εὐχόμαστε ὁ μεταμορφωθεὶς Κύριος νὰ καταστήσει τὸν νεοχειροτονηθέντα ὑπὸ τῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἄξιον λειτουργόν Του. Στὸν δὲ ἄξιον ποιμενάρχην τῆς τῶν  Ἀγραφιωτῶν Ἐκκλησίας, τῆς πάλαι ποτε ἐπισκοπῆς Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων τῆς ὁποίας πνευματικὰ ἀναστήματα ὑπάρχουν οἱ μεγάλοι ἁγιορεῖτες ἅγιοι Ἀκάκιος Καυσοκαλυβίτης καὶ οἱ ὁσιομάρτυρες Ῥωμανὸς Καυσοκαλυβίτης, Γεράσιμος Κουτλουμουσιανὸς καὶ Κυπριανὸς Κουτλουμουσιανός, εὐχόμαστε ἡ προστάτιδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Κυρία Θεοτόκος, ἡ Ἀθωνίτισσα καὶ ἡ Προυσιώτισσα, νὰ εὐλογεῖ τὸ πλούσιο καὶ ἐλπιδοφόρο ποιμαντικό του ἔργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου