Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.

Ὅσιος Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός († 6 Αὐγούστου 1682)


Τὸ ἱστολόγιο «ellinomouseionagrafon.blogspot.com» τιμᾷ τὴν μνήμη τοῦ λογίου ἱερομονάχου καὶ ὁσίου τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ (Μέγα Δένδρο Αἰτωλίας περ. 1597 – Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων 1682). 

Ὁ ἐπιφανέστερος τῶν μαθητῶν του ὁ Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὡς βιογράφος του, καταγράφει τὴν κοίμηση τοῦ διδασκάλου του στὸ ἔργο του «Βίος τοῦ … Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας…»:
«Μικρὸν δὲ πάνυ νοσήσας, καὶ πυρετῷ μόνον ἑνὶ ληφθείς, καταλύει τὸν βίον ἐν αὐτῷ τῷ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς μονυδρίῳ τῷ ἐν Βρανιανοῖς, ἔτει τῷ ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας χιλιοστῷ ἑξακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ δευτέρῳ, αὐγούστου μηνὸς πέμπτην ἡμέραν ἄγοντος καθ᾿ ὥραν πρώτην ἢ δευτέραν τῆς μετ᾿ αὐτὴν νυκτός, καθ᾿ ἣν τῆς τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ φαιδροτάτης Μεταμορφώσεως τὴν πανήγυριν ἄγομεν, καὶ θάπτεται κατ᾿ αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἐντίμως τε καὶ λαμπρῶς παρ᾿ ἡμῶν τε καὶ ἑτέρων τῶν τότε παρευρεθέντων αὐτοῦ φοιτητῶν, ἐν τῷ πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ὡς ἔφημεν, παρ᾿ αὐτοῦ σχεδιασθέντι μνημείῳ, καὶ εἰς τὴν ἀγήρω ζωὴν μετατίθεται, λαμπρῶς τῷ λαμπρῷ καὶ θείῳ φωτὶ παριστάμενος· ᾧ δόξα πρέπει καὶ τιμὴ καὶ προσκύνησις ἐπ᾿ ἀϊδίους αἰῶνας, ἀμήν.
Ἔστι δὲ καὶ ἐπιτάφιον αὐτῷ παρ᾿ ἡμῶν πεποιημένον τόδε·

Ἐνθάδε Εὐγενίοιο μεγακλέος ἄνερος ἐσθλοῦ
Κεῖται ἐπ᾿ εὐσεβίῃ σῶμα μέγ᾿ εὐγενέος.

Γέγραπταί μοι ὁ βίος οὗτος κατὰ τὸ αψγ΄, ἀπὸ Χριστοῦ, ἰουνίου λ΄. ἐν τῷ Ἀνατωλικῷ τῆς Αἰτωλίας».

Γιὰ τὴν τιμὴ τῆς μνήμης τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ τόσο ὡς ὁσίου, ὅσο καὶ ὡς λειτουργοῦ τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων στοὺς δύσκολους χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας φιλοτεχνήσαμε δίπτυχο ἐπετειακὸ τὸ ὁποῖο θὰ διανεμηθεῖ σὲ τόπους ὅπου τιμᾶται ἡ μνήμη του. 

Εἰδικὰ γιὰ τὶς Η. Π. Α. καὶ τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, ἐν Myrtle Beach South Carolina, USA, φιλοτεχνήθηκε ἀνάλογη κάρτα εἰς τὰ Ἀγγλικά, ἡ ὁποία θὰ διανεμηθεῖ στὴν ὡς ἄνω ἐνορία ὅπου σώζεται σύγχρονη  (2005) ὁλόσωμη τοιχογραφία τοῦ Ὁσίου.                                                Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου