Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΚΤΙΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΓ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ

Στὶς 23 Αὐγούστου 2015, ἡμέρα τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὸν . ν. τῶν Ἁγ. Ταξιαρχῶν στὸν συνοικισμὸ Ζερβομαχαλᾶς ἢ Σπαθᾶδες τῶν Μ. Βραγγιανῶν τιμήθηκαν οἱ κτίτορες καὶ ἡ μνήμη τῶν κεκοιμημένων τοῦ συνοικισμοῦ, μὲ τὴν παρουσία πολλῶν πιστῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ π. Κωνσταντίνου Κουτσουπιᾶ, μὲ ἱεροψάλτες τους: Θεοφάνη Θεοδώρου, Περικλῆ Ἀντωνίου καὶ Νικόλαο Ἀλεξάκη καὶ τὴν ἀνύστακτη μέριμνα καὶ φροντίδα τοῦ ἐπιτρόπου Ἀριστείδη Θ. Τσιώλη.
  
Ἡ κτιτορικὴ ἐπιγραφὴ τῆς ἀνακαίνισης τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν τὸ 1967
                                            
 Μετὰ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία μετ᾿ Ἀρτοκλασίας καὶ τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση, μὲ τὴν φροντίδα τῶν κατοίκων τῆς συνοικίας, διανεμήθηκαν στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ τὰ κόλυβα καὶ ἐλαφρὺ γεῦμα μὲ παραδοσιακὰ ἀγραφιώτικα ἐδέσματα. 
Ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια, περίπου, ἔχει γίνει παράδοση νὰ πραγματοιεῖται αὐτὴ ἡ θρησκευτικοῦ περιεχομένου ἐκδήλωση στὸν συνοικισμὸ γιὰ νὰ τιμηθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ συνέβαλαν, σὲ μικρότερο ἢ μεγαλύτερο βαθμό, στὴν ἀνέγερση, τὴν ἀνακαίνιση καὶ τὴ φροντίδα τοῦ ναοῦ, ὅπου ἱερουργοῦσε καὶ ὁ μακαριστὸς ἱερέας καὶ κάτοικος τοῦ συνοικισμοῦ Λάμπρος Θεοδώρου († 21 Δεκεμβρίου 1981). Ἀκολούθησε γεῦμα στὴν οἰκία τοῦ ἱεροψάλτη, ἐπίσης κατοίκου τῆς συνοικίας, Θεοφάνη Λ. Θεοδώρου.

                                                                Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης   

2 σχόλια:

  1. Ὁ ὀλίγος κόσμος, ὅστις εἶχεν ὁδοιπορήσει πρὸς τὰ ἐκεῖ διὰ νὰ ἑορτάσῃ τὰ Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας ―τριάντα περίπου εὐλαβεῖς οἰκοκυράδες, καὶ ἄνδρες δέκα ἢ δεκαπέντε καὶ ἄλλα τόσα παιδιά― εἶχαν ὑπάγει διὰ ν᾿ ἀγρυπνήσουν....Ἀλ. Παπαδιαμαντης, Ἡ Πεποικιλμένη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Κ᾿ ἐνθυμεῖτο τώρα ἐκεῖνο τὸ τερπνὸν πανόραμα ὅπερ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐκαμάρωνε κάθε πρωίαν, ἀναμένων εἰς τὰς ἐπάλξεις τοῦ βράχου, νὰ ἴδῃ ἂν ἔρχωνται προσκυνηταί, νὰ κρούσῃ τὸν κώδωνα...Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, Ὁ πτωχὸς καὶ ἡ μοίρα του (1901)

      Διαγραφή