Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΙΩΛΗΣ, ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, † 31(18) ΜΑΡΤΙΟΥ 1921

Κωνσταντῖνος Παν. Τσιώλης, Μικρὰ Ἀσία, 31(18) Μαρτίου 1921

Σὰν σήμερα στὶς 31(18) Μαρτίου 1921 ἔπεσε ἡρωϊκὰ μαχόμενος ὑπὲρ Πατρίδος στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο, ὁ δεκανέας Κωνσταντῖνος Παν. Τσιώλης ἀπὸ τὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων τῆς Εὐρυτανίας. Ἔδωσε τὸ ὑπέρτατο ἀγαθό, τὴ ζωή του, γιὰ τὴν Ἑλλάδα· κέρδισε ὅμως τὴν ἀθανασία τοῦ ὑπὲρ Πατρίδος πεσόντος ἥρωος. Ἡ Πολιτεία, ἡ τοπικὴ κοινωνία φρόντισαν νὰ γραφεῖ τὸ ὄνομά Του στὸ Ἡρῷον ποὺ ἔχει ἀνεγερθεῖ στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱ. ν. Ἁγίου Γεωργίου, πολιούχου τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν, καὶ νὰ μνημονεύεται, κυρίως στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους, μαζὶ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἄλλων ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος πεσόντων. Ὁ ἀνεψιός του, Σπύρος Τσιώλης (1927-2013), κατ᾿ ἐπιθυμίαν τοῦ πατέρα του Ἀριστείδη Παν. Τσιώλη (1890-1973) καὶ τῆς μητέρας του Μαρίας (1989), καὶ εἰς ἔνδειξιν τιμῆς τῆς μνήμης τοῦ πεσόντος,
ἔδωσε, στὰ 1958, στὸ πρῶτο ἄρρεν τέκνο του, καὶ πρῶτο ἐξ ἀρρενογονίας ἐγγόνι τοῦ Ἀριστείδη, τὸ ὄνομα Κ ω ν σ τ α ν τ ῖ ν ο ς.

  

Αἰωνία  ἡ μνήμη τοῦ δεκανέα Κωνσταντίνου Παν. Τσιώλη

1 σχόλιο: