Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Ὁ προεστὸς τοῦ Ἀγγελοκάστρου Κωνσταντῖνος Γουλιμῆς στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου καὶ τοῦ Ἀθανασίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

      Ὁ προεστὸς  τοῦ Ἀγγελοκάστρου Κωνσταντῖνος Γουλιμῆς
                                 στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου

                                           καὶ τοῦ Ἀθανασίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων

                                                                                                                                                                                    Στὸ Ἀγγελόκαστρο Μεσολογγίου, μέχρι τὸ 1977, σωζόταν τὸ ἀρχοντικὸ τῶν Γουλιμήδων ἔφερε δὲ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ μὲ τὴ χρονόλογία 1711· πολὺ κοντὰ δηλαδὴ στὴν ἐποχή (1716-1719) ποὺ σώζεται ἐξ ἕξι ἐπιστολῶν ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Γουλιμῆ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀθανασίου τοῦ Ἐλαχίστου τοῦ ἐξ Ἀγράφων, ἀδελφοῦ τοῦ Γορδίου, μὲ τὸν υἱὸ τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν Παναγιώτη Γουλιμάκη.

Βάσιμα μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε πὼς ἐδῶ παρελήφθησαν τὰ γράμματα τοῦ Γορδίου καὶ τοῦ Ἀθανασίου, τὰ ὁποῖα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς παραδίδουν προσθέτουν ἀρκετὰ καὶ σημαντικὰ στοιχεῖα, ἄγνωστα μέχρι τώρα, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τοπικὴ ἱστορία τοῦ χώρου τῆς Αἰτωλίας
   Ἰδιαίτερα μᾶς γνωστοποιοῦνται νέα δεδομένα γιὰ μέλη τῆς παλαιότατης, Ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς, ἀρματολικῆς καὶ ἀρχοντικῆς οἰκογένειας  τῶν Γουλιμήδων, ὁποία διαδραμάτισε μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ ἔνοπλη δράση της σημαντικὸ ρόλο κατὰ τὴν προεπαναστατικὴ περίοδο, ἀλλὰ καὶ μετεπαναστατικάεἶχε ἀξιόλογο πολιτικὸ ρόλο, μὲ πιὸ γνωστὸ ἐκπρόσωπό της τὸν βουλευτὴ Μιλτιάδη Γουλιμῆ γιὰ τὸν ὁποῖο Χαρίλαος Τρικούπης εἶχεν ἀναφωνήσει, μετὰ τὴν ἐκλογική του ἦττα στὶς Ἐθνικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1895, τὴν πασίγνωστη καὶ παροιμιώδη φράση, Ἀνθ᾿ ἡμῶν Γουλιμῆς.
Γιὰ νὰ δεῖτε ὅλο τὸ ἀρχεῖο, πατῆστε ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου