Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Εὐγένιος Γιαννούλης, Ἀναστάσιος Γόρδιος καὶ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα: μία ἄδηλη σχέση

Ἰωάννου Γ. Νεραντζῆ, Διδάκτορος Ἱστορικῆς Γεωγραφίας
Εὐγένιος Γιαννούλης, Ἀναστάσιος Γόρδιος καὶ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα: μία ἄδηλη σχέση


Ἕνας δάσκαλος καὶ ἕνας μαθητής, ὁ Εὐγένιος  Γιαννούλης ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ βιογράφος του Ἀναστάσιος Γόρδιος, ἀνάγουν, ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, τὸ ἐπιστολικὸ εἶδος σὲ κύρια ἔκφραση τῆς διδακτικῆς τους προσπάθειας. Δημοτικίζουσες ἢ ἀρχαΐζουσες, ἀνάλογα μὲ τὸν ἀποστολέα ἢ τὸν ἀποδέκτη, οἱ ἐπιστολὲς τοῦ 17ου καὶ τοῦ 18ου αἰῶνα πιστοποιοῦν, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, καὶ τὰ πολλαπλᾶ ἐμπόδια ποὺ ἔχει νὰ ὑπερπηδήσει ὁ πεζὸς λόγος στὴν προσπάθειά του νὰ γίνει εὐλύγιστο ἐκφραστικὸ ὄργανο.

Γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερα, πατῆστε ἐδῶ
καὶ ἐδῶ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου