Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Ὀνοματολόγια χωριῶν Εὐρυτανικῶν Ἀγράφων 1454/55 μ.Χ.

Ἀναργυρος-Γιάννης Μαυρομύτης, Ἱστορικὸς ἐρευνητής-συγγραφέας
Ὀνοματολόγια χωριῶν Εὐρυτανικῶν Ἀγράφων 1454/55 μ.Χ. (Ἀπόσπασμα)

Ἀπὸ τὴν μελέτη τῶν ὀνομάτων τῶν φορολογουμένων Ἀγραφιωτῶν προκύπτει πὼς ἡ περιοχὴ τῶν Ἀγράφων στὸν πρῶτο μισὸ αἰῶνα τῆς Τουρκοκρατίας δὲν ἔχει ἀκόμη δεχθεῖ γλωσσικὲς ἐπιρρροὲς ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ γλῶσσα ἐνῶ κυρίαρχη καὶ ἀποκλειστικὴ θρησκεία εἶναι ἡ ἀνατολικὴ ὀρθόδοξη. Ὅλος ὁ χῶρος τῶν Ἀγράφων ἀποτελεῖ μικρογραφία τοῦ Βυζαντίου, καί, τὴν ἐποχὴ αὐτή, τμῆμα τῆς μήτρας ποὺ ἐκυοφόρησε καὶ γέννησε τὸ νέο-Ἑλληνικὸ Ἔθνος.


Γιὰ νὰ δεῖτε ὅλο τὸ ἀρχεῖο, πατῆστε ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου