Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ,


6 Ἰανουαρίου 2002

Τὸ  ἱστολόγιό μας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων, εὔχεται στοὺς φίλους καὶ ἀναγνῶστες του τὸ ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ καὶ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μὲ μία ἱστορικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὰ Φῶτα τοῦ 2002, στὸν ἱ. ν. Ἁγίου Γεωργίου Μεγ. Βραγγιανῶν, μὲ λειτουργὸ τοῦ Ὑψίστου τὸν π. Παναγιώτη Τσιώλη. 

Κων. Σπ. Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου