Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019

ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ


Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων: 5 Αὐγούστου2019, μνήμη τοῦ ἁγίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ.
Σύγχρονη (2004) τοιχογραφία τοῦ ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ,
 διὰ χειρὸς Γεωργίου Μαμάτσιου, 
εἰς ἱερὸν ναὸν Συνάξεως Εὐρυτάνων Ἁγίων 
ἐν Καρπενησίῳ τῆς Εὐρυτανίας.


  Τὴν Δευτέρα 5 Αὐγούστου 2019 θὰ τιμηθεῖ, στὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων, ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ ἁγίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἡ τιμὴ τῆς μνήμης πραγματώνεται μὲ ἱερὰ Ἀγρυπνία ἀπὸ τὶς 03:00 π. μ. ἕως 07:00 π. μ. στὸν ἱστορικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Γούβας Βραγγιανῶν, στὸν τόπο ὅπου ἐκοιμήθη ὁ Ἅγιος στὶς 6 Αὐγούστου 1682, στὸν νάρθηκα τῆς ὁποίας ἐτάφη τὴν ἑπομένη.
Αὐτόγραφο τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ. 
Κώδ. British Library add. 8232, φ. 178v.

Ἐξήγησις τῶν σχημάτων τῶν εὐαγγελιστῶν.
Ὁ λέων δηλοῖ τὴν βασιλείαν, ὁ βοῦς τὴν γεωργίαν,
ὁ ἀετὸς τῷ ὕψει τῆς εὐσεβείας,
ὁ ἄνθρωπος τὸν λόγον τῆς θεολογίας.
Ἄλλο: ὁ ἄνθρωπος τὸ λογικόν, ὁ ἀετὸς τὸ πνευματικόν,
ὁ βοῦς τὸ ὀρεκτικόν, ὁ λέων τὸ θυμικόν. 
Ἄλλο: ὁ μὲν ἄνθρωπος ὁ ἐγκέφαλος, ὁ ἀετὸς ἡ ψυχή,
ὁ δὲ λέων ἡ καρδία, καὶ ὁ βοῦς τὸ ὕπαρ [ἦπαρ].
    Ὁ πολιτιστικὸς σύλλογος Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος» σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἐνορία Μεγάλων Βραγγιανῶν φιλοτέχνησε ἐπετειακὴ κάρτα μὲ εἰκόνα τοιχογραφίας τοῦ ἁγίου Εὐγενίου ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ Συνάξεως Εὐρυτάνων Ἁγίων στὸ Καρπενήσι, σύντομο βιογραφικὸ τοῦ Ἁγίου, ἕνα αὐτόγραφο ἀπὸ τὴν νεότητά του, καὶ ἕνα τροπάριο ἀπὸ τὴν ἀσματικὴ ἀκολουθία του (ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου). 

     Ἡ Κάρτα θὰ διανεμηθεῖ μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀγρυπνίας στοὺς προσκυνητὲς τῆς ἡμέρας, μαζὶ μὲ ἀναψυκτικὰ καὶ γλυκίσματα. Λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας τῶν Μ. Βραγγιανῶν π. Κωνσταντῖνος Κουτσουπιᾶς.  

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου