Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 7 Ιουλίου 2019

ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019


Στ’ Ἄγραφα ... ἕνα ταξείδι, μέρος Β΄. Στὴν ἐνδοχώρα: Ἄγραφα Εὐρυτανίας, ἀνθρώπων χαρὲς καὶ γλέντια, προσώπων ἔργα.
Ἡ "Φοντάνα"
Στὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν θρυλικῶν Ἀγράφων, στὴ γενέτειρα τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου, στὸν ἱστορικὸ χῶρο τῆς πηγῆς «Φοντάνα», στὴ Γούβα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Τὸ Σάββατο 27  Ἰουλίου 2019, πραγματοποιεῖται ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, Ἀρχεῖα ν. Εὐρυτανίας καὶ Καρδίτσης καὶ τὸν πολιτιστικὸ σύλλογο «Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος»· μὲ τὴν ὑποστήριξη  τοῦ Δήμου Ἀγράφων  καὶ τὴν φιλόξενη συνδρομὴ τῆς ἐνορίας τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν. 


Οἱ προτομὲς τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη
καὶ τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου,
ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Εὐθ. Πανουργιά,
στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Ἁγία Παρασκευῆς.
Προσκαλοῦμε τοὺς Ἀγραφιῶτες ἀλλὰ καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἀγράφων καὶ τῆς ἱστορίας τους, νὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν ἐκδήλωση ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ποὺ ἐκοπίασαν καὶ διέθεσαν χρόνο, κόπο, μόχθο καὶ χρήματα γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ πραγματοποίηση τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἡμερίδας· ἐκεῖ ὅπου ἐδίδαξε ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός. Ἰδού, πρόσκληση, πρόγραμμα καὶ ἀφίσα:


Kωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου