Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ «Ἀναστάσιος Γόρδιος».


40 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του

Σὰν σήμερα ἀκριβῶς, στὶς 16 Ἰουνίου 1979, συμφώνως μὲ τὸ Καταστατικό του ἱδρύεται στὴν Ἀθήνα τὸν τόπο ὅπου σπούδασε ὁ Ἀν. Γόρδιος καὶ λειτουργεῖ συνεχῶς μέχρι σήμερα, ἐκδίδοντας μάλιστα τὰ τελευταῖα 20 χρόνια καὶ τὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων», ὁ πολιτιστικὸς σύλλογος «Ἀναστάσιος Γόρδιος». 
Τὰ 30 ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ
Συλλόγου,
ὅπως ἀναφέρονται
στὸ Καταστατικό.

Ἀθήνα, 16 Ἰουνίου 2019.
(Ἁπὸ τὸ Καταστατικὸ τοῦ Συλλόγου

Τὰ Δ.Σ. ὅλων αὐτῶν τῶν ἐτῶν μὲ τὴ συνδρομὴ και τὴ στήριξη τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Συλλόγου ἔχουν πραγματοποιήσει πλούσιο καὶ σημαντικὸ ἔργο τὸ ὁποῖο πρέπει τὸ σημερινὸ νέο Δ.Σ. νὰ φροντίσει νὰ 
καταγραφεῖ καὶ νὰ δημοσιευθεῖ.


Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου