Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ. 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


290 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ
Ἡ προτομὴ τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου
 στὸν αὔλειο χῶρο
 τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μ
. Βραγγιανῶν.
 Στὸ βάθος ἡ προτομὴ τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη.

Τὸ ἱστολόγιο ellinomouseionagrafon.blogspot.com τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου –290 ἔτη ἀπὸ τὴς κοιμήσεώς του– μὲ χωρίο ἐπιστολῆς του τριακοσίων ἐτῶν· τῆς 4ης Ἰουνίου 1719. Ἀπευθύνεται νουθετικῶς σὲ φιλικό του πρόσωπο στὸ Καρπενήσι, τὸν Γεώργιο Ἀναγνώστη ἔμπορο μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὰ Μεγάλα Βραγγιανά, ὅπου μὲ διάθεση μιᾶς μορφῆς αὐτοκριτικῆς καὶ αὐτομεμψίας ἀναφέρεται καὶ στὰ δικά του ἐνδεχόμενα λάθη καὶ παραλείψεις, ὄχι μὲ ὕφος καταλαλιᾶς καὶ ἄκριτης κατάκρισης γιὰ τοὺςς ἄλλους. Λόγος τόσο ἐπίκαιρος στὶς ἡμέρες μας:

Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους,
κῶδ. 171, σ. 1384

«Ἐγὼ πολλοὺς ἐνουθέτησα καὶ νουθετῶ, ἀλλὰ δὲν μοῦ ἀκούουν. Μόνον τὰ ἐναντία ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ τοὺς λέγω κάμνουν. Διατί; Πρῶτον μὲν διὰ τὴν κακήν τους προαίρεσιν, καὶ δεύτερον διὰ ταῖς ἐδικαῖς μου, ἁμαρτίαις, ἐπειδὴ καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ λέγω τῶν ἄλλων νὰ κάμνουν, ἐγὼ δὲν τὰ κάμνω Καὶ ὅταν ὁ λόγος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὰ ἔργα τοῦ λέγοντος, γίνεται εἰς τοὺς ἀκούοντας ἀνίσχυρος καὶ ἀνωφελὴς καὶ μάταιος [...] Ἐκ τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς τῶν ἐν Ἀγράφοις Βρανιανῶν, αψιθ΄ἰουνίου δ΄ ἱσταμένου.
Σὸς ἐν Χριστῷ εὐχέτης. Ἀναστάσιος ἱερομόναχος ὁ Γόρδιος»
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

* Τὴν Παρασκευὴ 7 Ἰουνίου 2019 τιμᾶται στὴ γενέτειρά του, τὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων, ἡ μνήμη τοῦ λογίου ἱερομονάχου Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου. Στὶς 6 μ.μ. τὴν Πέμπτη 6 Ἰουνίου 2019 στὸ ἱ. ν. τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς ὁ ἑσπερινὸς καὶ στὶς 7π.μ. τῆς Παρασκευῆς 7 Ἰουνίου ὄρθρος καὶ θεία λειτουργία μὲ λειτουργὸ τὸν π. Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ.
**Μὲ πρωτοβουλία τῆς ἐνορίας τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν καὶ τοῦ συλλόγου Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος» ἐκδόθηκε ἐπετειακὴ κάρτα μὲ σύντομη βιογραφία καὶ μὲ ἁγιογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου καθὼς στὴ συνείδηση τῶν Ἀγραφιωτῶν  ἔχει καθιερωθεῖ ὡς ἁγιασμένη μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου