Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙΡΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ


 Τῆς «Ἀκροπόλεως» ταξειδιώτης.

ἐκλεκτὸς ἀκόλουθος τοῦ ἱστολογίου, ‒φίλος μοναδικὸς τῶν Ἀγράφων καὶ τῶν Ἀγραφιωτῶν‒, ἐκ Γρεβενῶν τῆς νῦν καὶ ἀεὶ Δυτικῆς Μακεδονίας ὁρμώμενος Ἀντώνης Παπαβασιλείου, δημοσιεύει στὸ ἔντυπο ποὺ διευθύνει [Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας] ἕνα ποίημα σὲ πεζὸ ῥυθμό, ἤγουν ἀγραφιώτικο, μὲ τὴν σεμνοπρεπῆ, ἐκ συστολῆς ψευδωνυμοῦχο, ὑπογραφή: «Ἔμφρων». Θεματικὴ τοῦ πονήματός του ἡ ἐπέτειος τῶν ἐνενῆντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη (Σκιάθος 1850-1929)· τοῦ ἐν εἰρήνῃ τελειωθέντος ὡς μοναχοῦ Ἀνδρονίκου. Στὸ ποιητικό του πόνημα, στὸ φύλλο 812 τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2019, φιλοφρόνως μνημονεύει τὴν περιπετειώδη ἀτμοπλοιοαμαξήλατη ταξιδιωτικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Μωραϊτίδη στὸ Καρπενήσι, ὡς ἀπεσταλμένου τῆς ἐφ. «Ἀκρόπολις», τὸν χειμώνα τοῦ 1901· στὶς παραμονὲς τῶν Χριστουγέννων.

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου