Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

24 ΟΚΤ. 2017. ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Βαθειὰ συγκίνηση ἁπλωμένη στὴν ψυχή μας καὶ ὅλη τὴν περιοχὴ τῶν Ἀγράφων ἔκαμε ἡ εἴδηση τῆς κοιμήσεως τοῦ Κώστα Δήμου Μαραγιάννη ἑνὸς διακριμένου ἐπιστήμονα στενοῦ φίλου καὶ ὑποστηρικτὴ τῶν Ἀγράφων, ἰδιαίτερα τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν, τοῦ «Ἑλληνομουσείου Ἀγράφων», τόπου κοιμήσεως τοῦ ὁμοχώριού του ὁσίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ.     

Πάντα ἡ σκέψη του ἦταν στὰ ἀπόκρημνα καὶ βαθύσκια βουνὰ τῶν Ἀγράφων μέρη ὅπου δίδαξε καὶ καθαγίασε ὁ ὅσιος Εὐγένιος: «ἐκεῖ στὴν ‘‘Φοντάνα’’ αἰωροῦνται τὰ χνῶτα τοῦ Ἁγίου», ἔλεγε. Εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ τὸν γνωρίσουμε, αὐτὸν καὶ τὴν οἰκογένειά του, τόσο ἀπὸ τὶς προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις του στὸν τόπο μας ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν δική μας παρουσία ἐκεῖ ὅπου ζοῦσε καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε μὲ λόγο καὶ ἔργο τὴν ἀγάπη, τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν μέριμνά του γιὰ τὸν τόπο μας καὶ τὴν ἱστορία του. Οἱ ὡραῖοι βλαστοὶ τοῦ οἴκου του, ποὺ δικαιώνουν ὅλες τὶς ἐλπίδες ποὺ στήριζε σ᾿ αὐτοὺς ὁ ἀείμνηστος καὶ ἦταν ἡ χαρὰ καὶ τὸ καύχημά του, ἀποτελοῦν γιὰ μᾶς παρακαταθήκη συνέχειας τῆς πνευματικῆς μας σχέσης, ποὺ ὑποστασιάζεται ἀπὸ τὴ σχέση τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη μὲ τὸν φιλοστόργως βιογραφήσαντα τὸν διδάσκαλό του Ἀναστάσιο Γόρδιο, τὸν ὁμοχώριο μας. Ὁ Θεὸς ἂς παρηγορεῖ τοὺς οἰκείους του καὶ ἂς ἀναπαύσῃ τὴν ψυχή του ἐν σκηναῖς τῶν Δικαίων.

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

2 σχόλια:

 1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Κώστα Τσιώλη για τα ευγενικά του σχόλια γύρω από την ζωή και το έργο του πατέρα μας.
  Με εκτίμηση και αγάπη Βασιλική και Δήμητρα Κωνσταντίνου Μαραγιάννη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε καὶ τὴν προστασία του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται...

   Διαγραφή