Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ π. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ († 5 Ἰανουαρίου 1819)

πὼς οἱ ὄντως ταπεινόφρονες
ἀποθνήσκουν εἰς περίοδον
ὅπου δὲν ἐπιτρέπονται
οὔτε τὰ πλήρη μνημόσυνα.  π. Ν. Μ.

«Ὁ οἰκονόμος καὶ διδάσκαλος τοῦ Καρπενησίου Πέτρος Καραβίας [ὁ Πανταζάτος]»
(Ἰθάκη περ. 1750 – Καρπενήσι 1819)

Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, κώδ. 242, φ. 2r.. Ὁ μαθητὴς  τοῦ  Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου, λόγιος καὶ προεστὸς τοῦ Καρπενησίου Γ. Ἀ. Ἰατρίδης, καταγράφει τὴν κοίμηση τοῦ διδασκάλου του.

                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ 

          Δεῖτε τὴν ὑπόλοιπη μελέτη, ἐδῶ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου