Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

ΨΗΦΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

«Ἄγραφα καὶ Τύρναβος: πνευματικὲς  καὶ ἐμπορικὲς σχέσεις κατὰ τὴν Τουρκοκρατία»
Ἡ εἰσηγήτρια κ. Ἀθηνὰ Ματράκη


Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε  τὸ Σάββατο  6 καὶ τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Τυρνάβου Διημερίδα μὲ θέμα: «Ψηφίδες Ἱστορίας τῆς περιοχῆς τοῦ Τυρνάβου». Διοργανωτὲς ἦσαν ὁ Δῆμος Τυρνάβου καὶ ὁ Ὅμιλος Φίλων τῆς Θεσσαλικῆς Ἱστορίας Θεματικὲς ἑνότητες καὶ στόχοι τῆς Διημερίδας  ἦταν:
       1.Ἡ ἔρευνα, μελέτη καὶ καταγραφὴ ἱστορικῶν, κοινωνικῶν, πολιτισμικῶν κ.λπ.   θεμάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Δήμου Τυρνάβου.
             2.  Ἡ συμβολὴ στὴ γνωστοποίηση τοῦ παρελθόντος τοῦ τόπου.
             3. Ἡ  ανάδειξη τῆς σημασίας τῆς τοπικῆς ἱστορίας.
 
                                                                       Ὁ εἰσηγητὴς κ. Ἀθανάσιος Τζιερτζῆς  
   Στὸ θεματικὸ αὐτὸ πλαίσιο ἀναπτύχθηκε καὶ τὸ θέμα: «Ἄγραφα καὶ Τύρναβος: πνευματικὲς  καὶ ἐμπορικὲς σχέσεις κατὰ τὴν Τουρκοκρατία»
Ἡ ἔξω ἐπιγραφὴ ἐπιστολῆς τοῦ Κυρίλλου τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων καὶ κοινοῦ τοῦ Ἁγ. Ὄρους πνευματικοῦ πρὸς τὸν διδάσκαλο τῆς σχολῆς τοῦ Τυρνάβου καὶ μαθητή του, Ἰωάννη Πέζαρο, στὶς 30 Σεπ. 1786.

    Τὰ Ἄγραφα ἀνήκουν στὸν ὀρεινὸ ὄγκο τῆς Πίνδου καὶ ἀπετέλεσαν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας κομβικὸ σημεῖο ἐπικοινωνίας μεταξὺ Δυτικῆς Ἑλλάδας καὶ Ἰονίου μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλίας,  τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες. Ἡ θέση τους αὐτή, ποὺ λειτουργοῦσε καὶ ὡς πέρασμα γιὰ τὸν δρόμο πρὸς τὴ Δύση, τοὺς ἀπέτρεψε ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση καὶ ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ εἶναι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς ἐξελίξεις. Ἕνας ἀπὸ τοὺς τόπους μὲ τοὺς ὁποίους διατηροῦν πνευματικοὺς δεσμοὺς καὶ ἐμπορικὲς σχέσεις εἶναι καὶ ὁ Τύρναβος, ὁ ὁποῖος τὸν 17ο καὶ 18ο αἰώνα ἀκμάζει οἰκονομικὰ καὶ πνευματικά. Λόγιοι ἀγραφιῶτες καὶ κληρικοὶ μετέχουν στὴν πνευματική ζωὴ τοῦ τόπου, ἐμπορευόμενοι, γραμματοκομιστές, ἀγωγιάτες δραστηριοποιοῦνται ἐπαγγελματικὰ στὴν περιοχὴ καὶ συνθέτουν ἕναν ἀστερισμὸ δεδομένων, ὡς ὑποκατάστατο ποὺ σώζει καὶ ἐνίοτε ἀναδημιουργεῖ τὸ παρελθὸν σὰν ζωντανὸ παρόν.


                                                                                              Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης


Y.Γ. : Γιὰ τὸ πρόγραμμα τῶν εἰσηγήσεων  τῆς Διημερίδας δεῖτε:  http://ellinomouseionagrafon.blogspot.gr/2016/02/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου