Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ψηφίδες Ἱστορίας τῆς περιοχῆς τοῦ Τυρνάβου


Ὁ Δῆμος Τυρνάβου καὶ ὁ Ὅμιλος Φίλων τῆς Θεσσαλικῆς Ἱστορίας σᾶς προσκαλοῦν στὴν Διημερίδα μὲ θέμα: «Ψηφίδες Ἱστορίας τῆς περιοχῆς τοῦ Τυρνάβου» τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ 6-7 Φεβρουαρίου στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Τυρνάβου:
Ὅμιλος Φίλων Θεσσαλικῆς Ἱστορίας
  ὁ Δήμαρχος Τυρνάβου
Παναγιώτης Ἀθ. Σαρχώσης
Συνεδρίες: Σάββατο 6.02 (10.30-13.30 καὶ  16.30-20.30)

                    Κυριακὴ 7.02 (10.00-13.30)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου