Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΩΣΙΣ

                      «Θὰ παρέλθῃ ἄλλη μία 29η Μαΐου»

 Ζαχαρίας Παπαντωνίου:   τελευταῖος τῶν ἐστεμμένων Παλαιολόγων 

Kομβικὸ καὶ συμβολικὸ τῆς μετέπειτα πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ γεγονὸς καὶ ἀπὸ τὶς μεγάλες ὧρες τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ἀνάσσης πασῶν τῶν πόλεων. Ποτὲ ἡ ἀνθρωπότητα δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀποτιμήσει  σὲ ὅλη του τὴν ἔκταση  τὸ Κακὸ ποὺ εἰσῆλθε ‒καί, φεῦ, παραμένει ἀκόμη‒ ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα, ἐκείνη τὴ δραματικὴ μέρα, οὔτε τὸ τί ἔχασε ὁ πνευματικὸς κόσμος. Ἡ μοιραία Κερκόπορτα καθόρισε καταλυτικὰ τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Κόσμου. Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἔπεσε, ὡς γενναῖος, δοξασμένα, μαζί μὲ τὴν αὐτοκρατορία του. Δὲν συνθηκολόγησε δὲν παραδόθηκε καὶ ἔμεινε σύμβολο ἀντίστασης, ποὺ ἐπὶ τέσσερις αἰῶνες ἐμπνέει τοὺς συνεχιστὲς τῆς φρουρᾶς του, τοὺς ἀγωνιστὲς μιᾶς Παλιγγενεσίας, ποὺ τελικὰ πραγματώθηκε μὲ τὸν Ἀγώνα τοῦ ’21.

Χρῆστος Δαδούδης, Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος


Κορυφαῖο πρωταγωνιστικὸ ἱστορικὸ πρόσωπο τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης ἦταν ἀναμφίβολα ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ δραματικὸς μάρτυρας τοῦ Γένους, τῆς πίστης καὶ τῆς πατρίδας, τὸ εὐγενικὸ θῦμα τῆς ἀπώλειας τῶν λειψάνων μιᾶς χιλιετοῦς Αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος θυσιαζόμενος, ταυτόχρονα, δίδει τὸ ἔναυσμα στοὺς ἐπιγενόμενους γιὰ τὸ ξεκίνημα τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Οἱ ἐπάλξεις τῆς Πόλεως, ἡ πύλη τοῦ Ρωμανοῦ εἶναι τὸ βῆμα ἀπ’ ὅπου ὁ τελευταῖος τῶν ἐστεμμένων Παλαιολόγων ἀνακοινώνει τὸ νέο ξεκίνημα τῆς Ρωμηοσύνης. Ὁ Κωνσταντάκης τοῦ πεντασήμου Ζαγορίσιου ἄσματος, μὲ τὸν ἡρωϊκό του θάνατο, ‒τὴν 29η Μαΐου, τὴν  "Μαύρη" Τρίτη τοῦ Ἑλληνισμοῦ‒   προετοιμάζει τὴν ἐθνικὴ συνείδηση, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσει στὸν ἀγώνα τοῦ ’21 καὶ ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ κρίκο ποὺ συνδέει τὴν τρισχιλιετῆ ἱστορία τοῦ Γένους.

Ὁ λογοτέχνης καὶ δημοσιογράφος Ζαχαρίας Παπαντωνίου (Καρπενήσι 1877-Ἀθήνα 1940), ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν ἐμβληματικὴ μορφὴ καὶ τὸν ἡρωϊσμὸ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, χρονογραφεῖ, στὶς 29 Μαΐου 1900, στὴν ἐφημερίδα Σκρίπ, στὴ στήλη «Σημειώσεις Ἀθηναίου» μὲ τὴν ὑπογραφή Ζ.Π., γιὰ τὸ δράμα τῆς πολυδακρύτου βασιλευούσης. Μὲ δραματικὴ γλαφυρότητα καὶ ἔνταση, σὰν νὰ ζεῖ κι ὁ ἴδιος στιγμὲς τῆς Ἅλωσης, σκιαγραφεῖ τὸν γενναῖο Αὐτοκράτορα καὶ καταγράφει τοὺς συμβολισμοὺς καὶ τὶς ἐλπίδες ποὺ γέννησε ἡ θυσία του.

Μὲ ἕνα αἴσθημα πικρίας διαπιστώνει ὅτι στὴν Πρωτεύουσα, αὐτὴ ἡ ἱστορικὴ ἡμέρα περνᾶ σὰν ὅλες τὶς ἄλλες,  χωρὶς οἱ Ἀθηναῖοι νὰ βιώνουν τὸ πνεῦμα καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς αὐτοθυσιαστικῆς πορείας τοῦ Κωνσταντίνου Δραγάση καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Πόλης. Χωρὶς νὰ διαφαίνεται ἐάν :

 

«...ὑπάρχῃ ἀκόμη ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ σπάθη τείνουσα τὴν αἰχμήν της πρὸς τὴν Ἑπτάλοφον». 

Στὰ Ἄγραφα, πάντως, μέχρι καὶ τὴν δεκαετία τοῦ ’80 θεωροῦνταν κακοτυχιὰ νὰ ταξιδεύει κανεὶς ἡμέρα Τρίτη τῆς ἑβδομάδας. Τόσο βαθειὰ ριζωμένη ἦταν ἡ αἴσθηση τῆς ἀπώλειας ἀπὸ τὴν  πτώση τῆς Πόλης στὴ συνείδηση τῶν κατοίκων. Ἐντελῶς ἀγράμματες ἡλικιωμένες Ἀγραφιώτισσες, κάτι σὰν τὰ θυμόσοφα γραΐδια τοῦ Μωραϊτίδη καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη, ἅμα ἔβλεπαν πὼς κάποιος ἀναχωροῦσε γιὰ ταξίδι ἡμέρα Τρίτη φώναζαν:

—Ποῦ παϊένιτι πιδάκι μ’; Σήμιρα ἔπισ’ ἡ Πόλ’!

 

*

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Θὰ παρέλθῃ καὶ αὐτὴ ἡ ἡμέρα μὲ ἕνα ἥλιον ἀνεγειρόμενον ἀπὸ τὴν Πεντέλην καὶ κλίνοντα ὄπισθεν τῆς Ἀκροπόλεως. Θὰ παρέλθῃ ἄλλη μία 29η Μαΐου. Καὶ ὀλίγοι θὰ ἀκούσουν πάλιν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἱστορίας τὸν ὀλολυγμὸν τῶν κωδώνων, ἐκεῖνον μὲ τὸν ὁποῖον ἐθρήνησε τὴν τελευταίαν της ἡμέραν ἡ βασιλεύουσα:

Σημαίνει κι ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ

τὸ μέγα μοναστῆρι

μὲ τετρακόσια σήμαντρα

κ’ἑξῆντα δυὸ καμπάνες.

 

Καὶ ὀλίγοι θὰ ἴδουν τὴ λάμψιν ἑνὸς σπαθιοῦ τὸ ὁποῖον ἐν ὑστάτῳ κραδασμῷ σχίζει τὸν ἀέρα ἐπὶ τῆς πύλης τοῦ Ρωμανοῦ καὶ ὀλίγοι θὰ μετρήσουν ‒ὠϊμέ‒ τὸν ἀμέτρητον δρόμον ποὺ ἐβάδισεν ὁ χρόνος ἀφότου ἐπὶ τῶν προμαχώνων τῆς Ἑλληνικῆς αὐτοκρατορίας ἐδούπησε τὸ σῶμα τοῦ τελευταίου τῶν ἐστεμμένων Παλαιολόγων. Τώρα, ἀπὸ τὴν λάμψιν τῆς πορφύρας, ἀπὸ τὸ χρυσοῦν μεσουράνημα τοῦ στέμματος, ἀπὸ τὸ φῶς τῶν θρόνων καὶ τῶν ναῶν τῆς πολυδακρύτου βασιλευούσης, σώζεται ἡ μικρὰ τρεμολαμπὴ μιᾶς λυχνίας, τῆς λυχνίας ποὺ καίει ἐπὶ τοῦ σωζομένου εἰς τὴν Πόλιν τάφου τοῦ Κωνσταντίνου Δεκάτου πρώτου Δραγάση Παλαιολόγου, τῆς λυχνίας τῆς ὁποίας τὸ ἔλαιον παρέχει τὸ ταμεῖον τοῦ Σουλτάνου.

Καὶ σήμερον τὸ φάσμα μιᾶς αἱμοφύρτου κεφαλῆς ἀπορφανισμένης τοῦ στέμματος θ’ἀνυψωθῇ ἐπάνω εἰς τὴν βασιλεύουσαν, ὅπως ἀνυψώθη ἡ κεφαλὴ ἐκείνου τὴν ἡμέραν τῆς ἁλώσεως ἐπὶ τῆς αἰχμῆς τῆς Ἀγαρηνῆς σπάθης καὶ ἐπὶ τοῦ κίονος τοῦ Αὐγουσταίου.

Καὶ θὰ εἶσαι σύ, Αὐτοκράτωρ, μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ποὺ δὲν ἔκλεισε κανείς ἀφότου ἔπεσες ἐπὶ τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ, θὰ εἶσαι σὺ βυθίζων τὰ βλέμματα εἰς τὰ χαμένα βασίλεια καὶ ζητῶν εἰς τὰς σκλαβωμένας ἐκτάσεις καὶ εἰς τὰς ἐλευθέρας γωνίας νὰ ἴδῃς ἐὰν ὑπάρχῃ ἀκόμη ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ σπάθη τείνουσα τὴν αἰχμήν της πρὸς τὴν Ἑπτάλοφον.

Καὶ θὰ παρέλθῃ καὶ αὐτὴ ἡ 29η Μαΐου.

Τὴν πρωΐαν θὰ ἀνατείλῃ ὁ αἰώνιος ἥλιος καὶ τὸ δειλινὸν θὰ δύσῃ ὁ αἰώνιος ἥλιος —ἕν στέμμα βυθιζόμενον μαζὺ μὲ τὰ ράκη βυσσίνης πορφύρας, μέσα εἰς τὰ σκότη τὰ ἄλυτα.

Ζ.Π.»

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

 

«Δέκα χιλιάδες ἄνθρωποι ἠρραβωνίζοντο τὴν ἀθανασίαν»

Ὁ Στέφανος Γρανίτσας καὶ οἱ "πολιορκισμένοι" τοῦ Μεσολογγίου 

Στέφανος Γρανίτσας.
 Ἀκρυλικὸ σὲ χαρτί.
Σύγρονο (2020)
ἔργο τοῦ Κώστα Ντιό

Ἀναμφίβολα, τὸ πλέον δραματικό, τὸ πιὸ συνταρακτικὸ γεγονὸς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ’21 εἶναι ἡ ἡρωϊκὴ Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸ Μεσολόγγι νὰ γίνει σύμβολο θυσιαστικῆς ὑπέρβασης τοῦ θανάτου. Οἱ πολιορκημένοι προτιμοῦν νὰ θυσιάσουν τὸ ἀγαθὸ τῆς ζωῆς γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἐλευθερίας τῆς ψυχῆς. Ἕνα γεγονός, τὸ ὁποῖο, μὲ τὸ μέγεθος τῆς θυσίας τῶν πολιορκημένων, μὲ τὴν αὐτοθυσία, τὸ πεῖσμα, τὴν ἀντίσταση, τὴν πρωτόγνωρη ψυχική τους ἀντοχή, εἶχε διεθνῆ ἀπήχηση καὶ συγκίνησε ἰδιαίτερα τὸν πνευματικὸ κόσμο.

Ὁ Ἀγραφιώτης λόγιος δημοσιογράφος καὶ νομικὸς Στέφανος Γρανίτσας (1880-1915), μὲ ἰδιαίτερη καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Γρανίτσα τῶν ἱστορικῶν Ἀγράφων, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῆς θρυλικῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου (10 Ἀπριλίου 1926), ἀρθρογραφεῖ στὴν ἐφημερίδα Χρόνος στὶς 14 Ἀπριλίου 1907 γιὰ τὸ κορυφαῖο αὐτὸ γεγονὸς τῆς Ἐπανάστασης, ποὺ εἶχε καταλυτικὴ συμβολὴ στὴ δικαίωση τῶν ἀγώνων τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων. Ὁ Γρανίτσας σὲ ἡλικία μόλις 27 ἐτῶν διατελεῖ ὑποδιευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας Χρόνος καὶ ἐκ τῶν κυρίων ἀρθρογράφων της. Τὸ χρονογράφημά του γιὰ τὴν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου τὸ βασίζει στὸ γνωστὸ ἐμβληματικὸ ποιητικὸ ἔργο τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ «Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι». Τὸ ἄρθρο, ποὺ τιτλοφορεῖται «Οἱ "Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι"» καὶ τὸ ὑπογράφει μὲ τὰ ἀρχικὰ τοῦ ὀνοματεπωνύμου του Σ.Γ., εἶναι ὑμνητικὸ τῆς ὁμαδικῆς θυσιαστικῆς ἐνέργειας  τῶν πολιορκημένων τῆς Ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου.

Ἐφ. Χρόνος, 16.4.1907, σ.1.

Ἐπισημαίνει, ὅτι μόνο ὁ Διονύσιος Σολωμὸς κατάφερε, μὲ τὴν ποίησή του, μὲ τὸ ἔργο του «Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» νὰ ἀποδώσει τὸ μέγεθος τοῦ μεγαλείου τῆς ἡρωϊκῆς Ἐξόδου. Παραθέτει στίχους ἀπὸ τὸ ἀριστουργηματικὸ ἔργο τοῦ Σολωμοῦ μὲ τοὺς ὁποίους περιγράφει τὸ δράμα τῶν πολιορκημένων: τὴν πάλη τους ἀνάμεσα στὴν μεγάλη ἀξία τῆς ζωῆς καὶ τὴν σκλαβιά, ποὺ καταργεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος καὶ τὴν ἠθικὴ ἐλευθερία του.
Ὁ Σ.Γ. ἀξιολογεῖ ὡς τὰ κορυφαῖα, τὰ πλέον θρυλικὰ γεγονότα τῆς μακραίωνης πορείας Ἑλληνισμοῦ, τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης καὶ τὴν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Θεωρεῖ τὴν  ἡρωϊκὴ Ἔξοδο, τὴν ἀπόφαση αὐτοθυσίας χιλιάδων ἀνθρώπων, ὡς μιὰ νίκη τῆς ἠθικῆς θέλησης ἔναντι τῶν φυσικῶν ἐναντιοτήτων, ὡς ἕνα γεγονὸς μοναδικὸ στὴν Ἱστορία. 

Οἱ ἡρωϊκοὶ πολιορκημένοι μὲ τὴν Ἔξοδο ἐπιτυγχάνουν ἕναν ἠθικὸ θρίαμβο μιὰν ἐλευθερία διὰ τοῦ θανάτου. Παρὰ τὴ διακοπὴ τῶν δεσμῶν μὲ τὴ ζωὴ καὶ παρὰ τὴν καταστροφὴ κατακτοῦν ὡς ὑπέρτερο ἀγαθὸ τὴν ἠθικὴ ἀνεξαρτησία.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ* 

«OI "ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ"»

Καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ πολεμῶντας

ἐσκεπάσανε τὴ γῆ

πάνου εἰς τἅρματα βροντῶντας

μὲ τὸ ἐλεύθερο κορμί.

Σολωμός

Δύο συμβάντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐρωτεύθη τόσο πολὺ ὁ Θρύλος. Τὴν πτῶσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν Ἔξοδον τοῦ Μεσολογγίου. Καὶ διὰ τὰ μεσάνυκτα τῆς 10ης Ἀπριλίου τοῦ 1826 ζῇ εἰς τὴν Ρoύμελην μία παράδοσις ὁμοία μὲ τοὺς ὡραίους μύθους τῆς Ἁλώσεως: ὅτι ὁ οὐρανὸς ἐγέμισε τέρατα καὶ σημεῖα. Ἕνα τόσον τρομακτικὸν πλαίσιον ἐταίριαζεν εἰς τὴν νύκτα τοῦ Λαζάρου τοῦ 1826:

 

Νύχτα γεμάτη θαύματα

νύχτα σπαρμένη μάγια.

 

Κάτι γιγάντειον, ἀπίστευτον, μυθικὸν ἐγεννᾶτο αὐτὴν τὴν νύκτα. Δέκα χιλιάδες ἄνθρωποι ἠρραβωνίζοντο τὴν ἀθανασίαν εἰς μίαν ἀνταμωμένην φεγγοβολὴν τῆς πλέον ὑπερόχου θυσίας. Εἶναι πολὺ κοινὸν τὸ θέαμα τῶν ἀτομικῶν θυσιῶν. Ἀλλά, δέσμη δέκα χιλιάδων ἀνθρώπων –κατὰ τὰ δύο-τρίτα γυναικοπαίδων βαδιζόντων τόσον ἀπτοήτως πρὸς τὸν ὑπερήφανον θάνατον, χωρὶς μίαν παραφωνίαν εἰς τὸν ὕμνον τῆς θυσίας, εἶναι φαινόμενον, ὅμοιον πρὸς τὸ ὁποῖον οὔτε εἰς τὴν μυθολογίαν ἠμπορεῖ νὰ ζητῇ κανείς.

Μόνον ὁ Σολωμὸς ἤγγισε τὸ μεγαλεῖον αὐτῶν τῶν ψυχῶν καὶ μόνον ἀναμέσον τῶν γραμμῶν τοῦ ἀναγλύφου του, τὸ ὁποῖον ἐβάπτισε "ἐ λ ε ύ θ ε ρ ο ι  π ο λ ι ο ρ κ η μ έ ν ο ι", ἠμποροῦμεν νὰ διαισθανθῶμεν τὴν ὡραιότητα τοῦ Παρθενῶνος αὐτοῦ τῆς ἀνθρωπίνης θυσίας, ὁ ὁποῖος λέγεται Πολιορκία καὶ Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου. Ἐπάνω εἰς τὴν πλέον καλήν της ὥρα ἐσκέπαζεν ἡ Ἄνοιξις τὸ Μεσολόγγιον, ὅταν:

 

Στεριὰ τὸ ζώνει ὁ Κιουταχῆς

καὶ θάλασσα ὁ ’Μπραΐμης.

 

Καὶ μὲ ἕνα ὕμνον πρὸς τὴν ὡραιότητα τῶν ἐαρινῶν αὐτῶν ὡρῶν ἀνοίγει ὁ Σολωμὸς τὸν ὕμνον πρὸς τοὺς πολιορκημένους:

 

Μάγεμμα ἡ φύσις κι ὄνειρο

στὴν ὀμορφιὰ καὶ χάρι,

ἡ μαύρη πέτρα ὁλόχρυση

καὶ τὸ ξερὸ χορτάρι.

Μὲ χίλιες βρύσες χύνεται,

μὲ χίλιες γλῶσσες κρένει,

ὅποιος πεθαίνει σήμερα,

χίλιες φορὲς πεθαίνει...

 

Καὶ ἐνῷ ἐνορχηστρώνεται γύρω εἰς τοὺς πολιορκημένους ἡ πλέον αἰχμαλωτιστικὴ μουσικὴ τῆς Φύσεως καὶ ἀπειλεῖ νὰ ἐξυπνήσῃ εἰς τὴν ψυχήν των τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν ζωήν, κἄποιος πολέμαρχος σαλπίζει πρόσκλησιν Συμβουλίου:

 

Κ’ ἡ περιπαίχτρα σάλπιγγα

μεσουρανὶς πετιέται,

γέλοιο στὸ σκόρπιο στράτευμα,

σφοδρὸ γεννοβολιέται.

Καὶ μὲ χαρούμενη πνοὴ

τὸ στῆθος τὸ χορτᾶτο,

τ’ἀράθυμο, τὸ δυνατὸ

κι ὅλο ψυχὲς γιομᾶτο·

Βαρῶντας γύρῳ ὁλόγυρα,

ὁλόγυρα καὶ πέρα,

τὸν ὄμορφο τρικύμισε

καὶ ξάστρερον ἀέρα...

 

Ὅταν ὁ σαλπιγκτὴς ἔπαυσε νὰ σαλπίζῃ, μυριόφωνος χύνεται ἡ πληροφορία εἰς τὴν πόλιν, ὅτι ὁ ἐχθρικὸς στόλος ἔρχεται. Ἕως ἐκείνην τὴν στιγμὴν μία ἐλπὶς ὀλιγώστευε τῶν πολιορκημένων τὰ μαρτύρια καὶ τὴν τρομερὰν πεῖναν, ὥστε ὅταν:

 

ἐκάθισε, κελάϊδισε γλυκόφωνο πουλάκι

ἡ μαύρη μάνα τὸ φθονεῖ

πῶς εὗρε ἕνα σπειράκι...

 

Καὶ ἦτο ἡ ἐλπὶς αὐτή, ὅτι εἰς τὰ νερά, ὅπου τώρα καθρεπτίζεται ὁ ἐχθρικὸς στόλος, θὰ ἐπρόφθαναν νὰ ἔλθουν τὰ φιλικὰ καράβια διὰ νὰ συντρίψουν τὸν κλοιόν, ὁ ὁποῖος τοὺς ζώνει πανταχόθεν. Ἀλλ’ ἀντ’ αὐτῶν ἦλθεν ὁ ἐχθρικὸς στόλος καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν αἱ προτάσεις τῆς ἀλλαξοπιστίας.

Ἀλλὰ τὸ Μεσολλόγι:

 

Εἶν’ ἱερὸ προσκυνητάρι

καὶ δὲν θέλει πατηθῆ

ἀπὸ βάρβαρο ποδάρι

πάρεξ ὅταν χαλαστῇ...

 

Οἱ πρόκριτοι, οἱ ἥρωες καὶ τὰ γυναικόπαιδα ἀνταμώνονται διὰ νὰ σκεφθοῦν καὶ ν’ἀποφασίσουν:

 

Στὰ μάτια καὶ τὸ πρόσωπο

φαίνονται οἱ στοχασμοί τους

Τοὺς λέει μεγάλα καὶ πολλὰ

ἡ τρίσβαθη ψυχή τους.

Ἀγάπη κι ἔρωτας καλοῦ

τὰ σπλάχνα τους τινάζουν

Τὰ σπλάχνα τους κ’ ἡ θάλασσα

ποτὲ δὲν ἡσυχάζουν...

 

 Καὶ ἡ ἀπόφασις ἡ μεγάλη συλλαμβάνεται. Αἱ γυναῖκες, ὅσαι δὲν ἠμποροῦν ν’ ἀκολουθήσουν τοὺς ἄνδρας των, μίαν παράκλησιν ἔχουν νὰ κάμουν πρὸς αὐτούς:

Νὰ κάμουν μαζὶ εἰς τὸ σπήλαιον τὴν ὑστερνὴν δέησιν.

Ἡ δέησις γίνεται καὶ οἱ Μεσολογγῖται βαδίζουν πρὸς τὴν τάφρον, ἐν μέσῳ μιᾶς στρατιᾶς τραγῳδιῶν. Ἐδῶ μία μητέρα εὐλογεῖ τὸ δρόμον τοῦ παιδιοῦ της, παρέκει μία ἐρωμένη δίδει τὸ γκόλφι της εἰς τὸν καλόν της καὶ ἔπειτα ὅλαι μαζὶ καίουν τὰ κρεββάτια μὲ ὅ,τι πολυτιμότερον ἔχουν.

Καὶ ἐνῷ ἐδῶ γίνεται ὁ "ὑστερνὸς χαιρετισμὸς καὶ θρῆνος", πρὸ τῆς τάφρου ἀναμένουν οἱ μάρτυρες τὴν ὥραν τῆς Ἐξόδου:

 

Μνήσθητι, Κύριε, εἶναι κοντά,

Μνήσθητι, Κύριε, ἐφάνη!...

ἔπαψαν τὰ φιλιὰ στὴ γῆ...

 

Οἱ ἥρωες τώρα δίνουν καὶ παίρνουν τὸν θάνατον μὲ τοὺς πολιορκητάς. Κ ι   ὅ π ο υ    β ο υ λ ή  τ ο υ ς  σ υ φ ο ρ ά  κ ι  ὅ π ο υ  τ ὸ  π ό δ ι  Χ ά ρ ο ς...

Χάρος ἐδῶ ὅπου φεύγουν αὐτοὶ ὑπὸ τὸν εὔμορφον ἀέρα τῆς ἀνδρείας καὶ Χάρος ἐκεῖ ὅπου τὰ γυναικόπαιδα καὶ οἱ γέροι κυκλώνουν τὸν Χρῖστον Καψάλην... Ἀλλὰ Χάρος, τὸν ὁποῖον:

 

Κι ὁ οὐρανὸς καμάρωνε

κι ἡ γῆ χειροκροτοῦσε....

 

Σ.Γ.»

 

*Τὸ ἄρθρο καταχωρίζεται ὅπως δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα Χρόνος στὶς 16 Ἀπριλίου 1907. Ἐπαναδημοσιεύται, χωρὶς σχόλια, ἀπὸ τὸν Μάρκο Γκιόλια, στὰ Ἅπαντα Στέφανου Γρανίτσα (ἐκδ. Τυμφρηστός, Ἀθήνα 1970, σ. 295-297), ἀλλὰ μὲ πολλὲς ἀλλαγὲς τύπων τῆς καθαρεύουσας στὴ δημοτική.

Σάββατο 22 Μαΐου 2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

 

Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν ἰσαποστόλων, μὲ τὸν Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη *

Στὸν π. Κωνσταντῖνο Ν. Καλλιανὸ

καὶ στὸν Κώστα Π. Κανέλλο,

γιὰ τὰ ὀνομαστήριά τους,  21.5.2021.

 

Μὲ ἀφορμὴ τὴ θρησκευτικὴ ἑορταστικὴ πανήγυρι τῶν ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς 21ης Μαΐου 1902, ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης (Σκιάθος 1850-1929) δημοσιεύει, τὴν ἑπομένη τῆς ἑορτῆς, χρονογράφημα στὴ ἐφημερίδα Ἀκρόπολις, μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν χθεσινὴν πανήγυριν. Τὰ δύο ὀνόματα» καὶ μὲ τὸ σύνηθες δημοσιογραφικό του ψευδώνυμο «Ὁ ταξειδιώτης».

Ἐφ. Ἀκρόπολις, 22.5.1902, σ. 2.

Ὁ Α.Μ. συνδέει τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου μὲ ἐκείνη τοῦ ὁμωνύμου του μάρτυρος τοῦ Γένους καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μὲ ἀναφορὰ στὶς ἐλπίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ φυσικὰ τοῦ ἰδίου, πὼς μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ συμβόλου τοῦ Ἐσταυρωμένου, καὶ μὲ τὴ θυσιαστικὴ πορεία τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα τῆς Ρωμιοσύνης, θὰ ὑψωθεῖ πάλι ὁ Σταυρὸς ἐπὶ τοῦ θόλου τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν ἄνασσα πασῶν τῶν πόλεων. Κοιτάζοντας, πιθανὸν ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἐρεσσοῦ, ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς κυρὰ-Χαραλάμπαινας, ἕναν ἐπίσης πιθανὸ τόπος κατοικίας τοῦ Α.Μ. στὴν Ἀθήνα τὰ μελιχρὰ φῶτα τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λυκαβηττοῦ, ἀκούει τὴν καμπάνα νὰ ἠχεῖ πανηγυρικά.

Τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Λυκαβηττοῦ· χορηγεία Ν. Θών.

Εἶναι γνωστὸ πὼς τὸ δεξιὸ παρεκκλήσιο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λυκαβηττοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς ἁγίους Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη. Πόθος διακαὴς τοῦ  Μωραϊτίδη, ὅπως σημειώνει, εἶναι νὰ βρεθεῖ στὴν Πόλη τὴν ἡμέρα αὐτή, γιὰ νὰ καταθέσει ἀνθοδέσμη ἀπὸ ρόδα Μαγιάτικα στὸν ἔρημο, ἄσημο τάφο τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Φαντάζεται ὅτι τὰ φωτεινὰ φαναράκια τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λυκαβηττοῦ σχηματίζουν στὸν οὐρανὸ μὲ γράμματα  τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα», τὸ ἱστορικὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τὰ γράμματα τῆς νίκης καὶ τῶν τροπαίων. Τοῦ φαινόταν ὅτι ὁ βαρύηχος ἦχος τῆς καμπάνας τοῦ κωδωνοστασίου ἀποκτοῦσε χαρακτῆρα ἀνθρώπινης ὁμιλίας λέγουσα παρηγορητικῶς:

 

Σώπασε, κυρά-Δέσποινα, σώπασε καὶ μὴ κλαίῃς,

πάλιν μὲ χρόνους μὲ καιρούς, πάλιν δικά μας εἶναι...

. Τὸ  παρεκκλήσιον τῶν ἰσαποστόλων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τοῦ
ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λυκαβηττοῦ 

Ὁ Σκιαθίτης λόγιος, στὸ χρονογράφημά του, μνημονεύει καὶ τὸν τελευταῖο καὶ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν κτήτορα τοῦ Ναοῦ, τὸν Ἐμμανουὴλ Λουλουδάκη, «τὸν ἀθάνατο γέροντα τοῦ Λυκαβηττοῦ, τὸν πολιὸ γέροντα ἐρημίτη καὶ ἐξωραϊστὴ τοῦ Λυκαβηττοῦ, τὸν Μπάρμπα-Μανώλη Λουλουδάκη», ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ. Πρόκειται γιὰ τὸν Κρητικῆς καταγωγῆς μοναχὸ Ἐμμανουὴλ Λουλουδάκη († 2 Νοεμβρίου 1901 ), ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ τελευταῖος  κτήτωρ τοῦ ναοῦ καὶ μόναζε σὲ παρακείμενο κελλί. Μετὰ τὴν κοίμησή του ἐτάφη, κατ’ ἐπιθυμίαν του, δίπλα στὸν ναὸ καὶ τὸ ταφικό του μνημεῖο σώζεται μέχρι σήμερα. Ὁ Α.Μ. τὸν εἶχε γνωρίσει καθὼς συχνὰ ἀνέβαινε στὴν κορυφὴ τοῦ Λυκαβητοῦ, τὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ ἀρχικὸ ὄνομα τοῦ λόφου ἦταν «Ἀγχεσμός», καὶ ἀπὸ τὸ 1832 ἔλαβε τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ὄνομα «Λυκαβηττός».

 Ἐκεῖ, στὸ ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κατὰ τὰ λεγόμενά του, αἰσθάνεται «ἀνυψούμενος μὲ τὰ πτερὰ τοῦ βουνοῦ, ἀρκετοὺς πόδας ὑπεράνω τῶν τετριμμένων περιπάτων μας» καὶ ἀναπαύεται μὲ «τὸ γοητευτικότατον πανόραμα τῶν πέριξ, τὸ μεγαλοπρεπὲς πανόραμα τῆς Ἀττικῆς καὶ τοῦ Σαρωνικοῦ».  Κατὰ τὸν Μωραϊτίδη ὁ Ἐμμ. Λουλουδάκης εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς ἐνέργειές του καὶ τὶς εὐεργετικὲς γιὰ τὸν τόπο δράσεις του μετέτρεψε «τὸν σαθρὸν ἐκεῖνον ναΐσκον εἰς λαμπρὸν λιθόκτιστον, τρίκογχον καὶ  τρισύνθετον ναὸν ἀπὸ τοὺς καλουμένους τρισυπόστατους» καὶ εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ τὶς παρεμβάσεις του ἔσωσε ὅλον τὸν λόφο ἀπὸ τὴ δράση τῶν ἐργολάβων τῆς ἐποχῆς, ποὺ σκόπευαν μὲ τὰ φουρνέλλα τους νὰ ἰσοπεδώσουν καὶ νὰ μετατρέψουν σὲ λατομεῖο τὸν λόφο τοῦ Λυκαβηττοῦ, πρὸς ἄγραν πετρῶν γιὰ ἀνοικοδόμηση.

   Τὸν Ἐμμ. Λουλουδάκη, μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοὺς γαλανοὺς καὶ τὴν ἀσκητικὴ μορφή,  γνώρισε κι ὁ λόγιος Καρπενησιώτης, ὁ Ἀγραφιώτικης καταγωγῆς Ζαχαρίας Παπαντωνίου (Καρπενήσι 1877-Ἀθήνα 1940), ὁ ὁποῖος τὸν περιγράφει ὡς «δεσπότην τῆς ἐρημίας καὶ τοῦ βράχου, δοῦλον τοῦ Ἁγίου, ἐξωραϊστή, ποίησιν τοῦ Λυκαβηττοῦ», ἐνῶ δηλώνει πὼς αὐτὸς  εἶχε τὴν πρωτοβουλία νὰ κτιστεῖ τὸ ὑψηλὸ καμπαναριό, γιὰ νὰ ἀκούγονται οἱ ἰδιαίτεροι κωδωνισμοί του σ’ ὅλη τὴν Πρωτεύουσα. Μάλιστα, ὁ Παπαντωνίου ἀναφέρει γιὰ τὸν γέρο- Λουλουδάκη καὶ τὸν τάφο του, ὅτι:

 

«Ὁ φιλάρεσκος γέρος μὲ τὰ μακρυὰ λευκὰ μαλλιά, μὲ τὸ ἡμίψηλον...εἶχε κάμει τὸν τάφον του μόνος ὅταν ζοῦσε. Εἶναι ἕνα τεράστιον λίθινο μπαλκόνι κτισμένο ἀκριβῶς εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βράχου. Βλέπει πρὸς τὴν πόλιν. Ἐκεῖ κοιμᾶται ὁ γέρος, εἰς μαυσωλεῖον, τὸ ὁποῖον οὐδέποτε ἐφαντάσθη γίγας ἢ κατακτητής».

 

 Ὁ τάφος τοῦ Ἐμμ. Λουλουδάκη
δίπλα στὸν ναὸ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου
στὸν Λυκαβηττό.  


Τὸ καμπαναριὸ κτίστηκε τελικὰ στὰ 1900 μὲ χορηγία τοῦ μεγαλοεπιχειρηματία Ν. Θών, ἐνῷ ἡ καμπάνα, ἡ ὁποία δὲν σώζεται σήμερα, ἦταν δωρεὰ τῆς βασίλισσας Ὄλγας καὶ τοποθετήθηκε τὸ 1902. Ἡ καμπάνα ἤχησε γιὰ πρώτη φορὰ στὶς 22 Ἀπριλίου 1902, στὸν ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγίου. Ἦταν αὐτὸς ὁ βαρύκροτος ἦχος ποὺ περιγράφει ὁ Μωραϊτίδης ‒πὼς ἄκουσε γιὰ πρώτη φορά‒,  σὲ χρονογράφημά του στὶς 24 Ἀπρ. 1902, ὡς:

 

«ξυπνητῆρι βαρύκροτον θαρρεῖς, τοῦ γέρω-Λουλουδάκη, τοῦ ὁποίου οἱ ἦχοι μαλακά-μαλακά, ὡς βαθυφώνου μελῳδία, ἐκραδαίνοντο ἄνω τῶν στεγῶν τῆς κοιμωμένης πόλεως…»

 

Μάλιστα, ὁ  Ζαχ. Παπαντωνίου, ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὸ Ἄττικὸ τοπίο ποὺ ἀπολαμβάνει ὁ ἐπισκέπτης τῆς κορυφῆς τοῦ Λυκαβηττοῦ, ὁ προσκυνητὴς τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, δηλώνει γιὰ τὴν θέαση τοῦ Ὑμηττοῦ:

 

«Ὁ Ὑμηττὸς εἶχε τὸ αἰώνιον ἐκεῖνο ξάπλωμα, τὸ ἡδονικὸν ἐκεῖνο ἡμικαμπύλωμα χαϊδευομένης γάτας, μίαν ἀθάνατον ραθυμίαν ξενύχτη»

 

. Φορητὴ εἰκόνα (1894) τῶν ἁγίων 

Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

 στὸ ὁμώνυμο παρεκκλήσιον 

τοῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λυκαβηττοῦ.


 

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ

ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ

 

Ὁ ἀθάνατος γέρων τοῦ Λυκαβητοῦ θορυβωδῶς πάλιν διαλάλησε τὴν χθεσινὴν πανήγυριν τῶν θεοσέπτων βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, εἰς τιμὴν τῶν ὁποίων καθιερώθη τὸ δεξιὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παρεκκλήσιον. Ἄλλοτε, ὁσάκις ἐθεώρουν τὴν κωνικὴν τοῦ Λυκαβητοῦ κορυφὴν μὲ τὸν θόλον τοῦ ναΐσκου καὶ τὰ λοιπὰ κτίρια τὰ ὁποῖα ὡς προχώματα καὶ ὡς ἐπάλξεις φαίνονται κάτωθεν, ἔλεγον:

—Καὶ ὅμως κἄτι λείπει!... τοῦτο δὲ τὸ κἄτι τι ἦτο ὁλόκληρον κωδωνοστάσιον τὸ ὁποῖον ἐφέτος συνεπλήρωσε τόσον γραφικῶς καὶ τόσον θορυβωδῶς τὰ ἐπὶ τοῦ βουνοῦ κτίρια

· τώρα δὲν λείπει πλέον τίποτε, ἐκτὸς ἂν ὁ πολυμήχανος γέρων ἐπινοήσῃ κανὲν ἄλλο ἀκόμη, ἔξαφνα κανὲν ὡρολόγιον ὀξύφωνον, τὸ ὁποῖον νὰ κελαδῇ ἀπὸ ἐκεῖ ἐπάνω τὰς ὥρας εἰς ὅλην τὴν πόλιν. Χθὲς τὴν νύκτα ὡς ἦτο φωτισμένον τὸ κωδωνοστάσιον διὰ τὴν πανήγυριν ἐφαίνετο ὡς πολυέλαιος ἀπὸ τῶν Οὐρανῶν, αἰωρούμενος μαλακά, καθηδύνων τὴν ὅρασιν καὶ ἐπαναπαῦον τὴν καρδίαν τοῦ χριστιανοῦ, τοῦ ζῶντος εἰς τὴν ἀρχαίαν ἱστορίαν του:

—Πῶς νὰ ἔλαμπε τάχα τὸ ἐν τῷ οὐρανῷ φανὲν τότε σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, τὸ ὁποῖον μὲ τόσα τρόπαια ἐλάμπρυνε τὸν πρῶτον Χριστιανὸν βασιλέα!...

*

Τὸ ὄνομά του ἀσκεῖ ἰδιαιτέραν ἐπιρροὴν ἐπὶ τῶν ἐλπίδων τοῦ Γένους καὶ τῶν ἀναμνήσεών του. Καὶ ἂν δὲν τὸν ἀπηθανάτιζεν ἡ Ἐκκλησία, ἤθελε τὸν διαιωνίσει ἡ πόλις ἡ μαγική, ὁποῦ ἐπαναπαύεται ἐπὶ τῶν ἀνθέων καὶ τῶν κυμάτων, ἀθάνατος γόησσα, συγκεντροῦσα εἰς τὴν χρυσοκέντητον ποδιάν της τὰς ἐλπίδας μιᾶς ὅλης φυλῆς, ἡ ὁποία ὡς πρὸς πολικὸν ἀστέρα ἐμβλέπει, δειλῶς μὲν καὶ μὲ κἄποιον φόβον, ἀλλὰ πάντοτε ἐμβλέπει, ἐκεῖ ὅπου πρώτην φοράν, ἐξελθοῦσα ἀπὸ τὰς ὑγρὰς κατακόμβας καὶ ὑπογείους κευθμῶνας, ὠχρὰ ὡς κατάδικος, καὶ μὲ αἱματωμένην τὴν βασιλικήν της πορφύραν ἀπὸ δέκα θηριώδεις διωγμούς, ἀλλὰ πλήρης πίστεως καὶ μὲ τὴν ἔκλαμπρον τῆς αὐτοθυσίας κορώναν, ἡ Πίστις τοῦ Χριστοῦ... ἐξελθοῦσα ἐλειτούργησε δημοσίᾳ, πρώτην φοράν, ὑπὸ τὴν τροπαιοφόρον αὐτοκρατορικὴν σκιάδα, τὴν ὁποίαν ἥπλωσε τόσον εὐλαβῶς ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἐνώπιον φυλῶν καὶ ἐθνῶν, ἐν χαρᾷ συνενωθέντων πλέον περὶ τὸ ὁλόχρυσον σύμβολον τοῦ Ἐσταυρωμένου, τὸ ὑψωθὲν ἐπὶ τοῦ θόλου τῆς Ἁγίας Σοφίας...

**

Καὶ ὅμως δὲν γνωρίζω διατὶ ὅταν εἰς τὴν πανήγυριν αὐτὴν τοῦ Ἁγίου ἀκούω τὸ ὄνομα θεοσέπτου ἄνακτος, δὲν γνωρίζω διατὶ ὁ νοῦς μου φέρεται πτερωτὸς πρὸς τὸν ἄλλον τοῦ ἁγίου Βασιλέως συνώνυμον, ἡ δὲ καρδία του ποθεῖ νὰ ἦτο δυνατὸν τὴν ἡμέραν αὐτὴν νὰ εὑρίσκετο μέσα εἰς τῆς Ἑπταλόφου τὸ κέντρον, εἰς τὰς μυρμηκιὰς τῶν κατακτητῶν, ὅπου ἐντὸς πενιχροῦ καὶ ρυπαροῦ περιβόλου, εἰς μίαν γωνίαν, ἔρημος καὶ ἀφεγγὴς δείκνυται ὁ τάφος τοῦ τελευταίου Βασιλέως τοῦ Γένους, χωρὶς μάρμαρα καὶ χωρὶς γραφήν, χωρὶς φανὸν νὰ φέγγῃ καὶ χωρὶς μίαν κἂν κυπάρισσον ἀπὸ τὰς τόσας τῆς Πόλεως νὰ τὸν σκιάζῃ...

Ἐκεῖ νὰ ἤμουν ἤθελα ν’ ἀναρτήσω ἀπὸ τὸν ἐγγὺς ἐρειπωμένον τοῖχον μίαν ἀνθοδέσμην ἀπὸ τοῦ Μαΐου τὰ ρόδα, τὰ ὁποῖα τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν ἄληστον, τὴν ἀποφράδα ἡμέραν, ἐβάφησαν μὲ τὸ αἷμα του τὸ μαρτυρικόν, ὅτε πληγωμένος μὲ τὴν σπάθην του συντετριμμένην ἐγύρισε παράφορος ἐν μέσῳ τῶν ἐκπεπληγμένων ἐκπολιορκητῶν φωνάζων:

—Δὲν ὑπάρχει κανεὶς χριστιανὸς νὰ πάρῃ τὸ κεφάλι μου;...

***

Μὲ αὐτὰς τὰς ἀναμνήσεις γεμᾶτος τὴν ψυχήν, ὅταν χθὲς τὴν νύκτα κυττάζων ἐθεώρουν τὰ μελιχρὰ τοῦ Λυκαβητοῦ φῶτα, τὰ ὁποῖα ὡς πολυέλαιος μοῦ ἐφαίνοντο αἰωρούμενος ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, ἐσχημάτιζον μὲ τὴν φαντασίαν μου, μὲ ὅλην τὴν ἀκρίβειαν, τὸ Σημεῖον τὸ ἱστορικόν, τὸ ὁποῖον ἐθώρησε μίαν φορὰν καὶ ἕναν καιρὸν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἰς τὸν οὐρανόν. Τὰ φωτεινὰ φαναράκια τοῦ  κωδωνοστασίου τοῦ Λυκαβητοῦ μοῦ ἐσχημάτιζον ὡς μὲ ἀστέρας τὰ μυστικὰ ἐκεῖνα γράμματα τῆς νίκης καὶ τῶν τροπαίων, τὰ ὁποῖα τόσον εἶχον ἐκθαμβώσει τὸν Ἰσαπόστολον Βασιλέα καὶ ὅταν ὁ κώδων ὁ βαρύηχος ἐκρότει πανηγυρικῶς ἐξεγείρων ὅλην τὴν πόλιν, ἀσυνήθιστον ἀκόμη ἀκόμη εἰς τοὺς ἤχους του καὶ διερωτῶσαν: τί εἶναι;... ἐγὼ ζῶν μέσα εἰς τὰς ἀναμνήσεις τοῦ Γένους τὰς ἱεράς, ἐσχημάτιζα λαλιὰν ἀπὸ τοὺς βαρεῖς ἐκείνους τῆς πανηγύρεως ἤχους, ὁποῦ κάποιον τἄχα ἐπαρηγόρει καὶ κάποιον ἐθώπευε μὲ μητρικὴν στοργήν:

Σώπασε, κυρά-Δέσποινα, σώπασε καὶ μὴ κλαίῃς,

πάλιν μὲ χρόνους μὲ καιρούς, πάλιν δικά μας εἶναι...

 

Ὁ ταξειδιώτης»

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης


*Πρώτη ἔντυπη δημοσίευση στὴν ἐφημ. Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας τῶν Γρεβενῶν, φ. 921/21.5.2021

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΩΡΓΟΣ Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ*

 Ὁ Ζαχαρίας Παπαντωνίου κι ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος τοῦ θεάτρου σκιῶν

Στὸ παιδίον νέον, Γεώργιο Νεκτ. Μαμαλοῦγκο,

ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις του, 3.5.2021

 

Ἡ πλέον ἐμβληματικὴ μορφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαϊκοῦ θεάτρου τῶν σκιῶν εἶναι, ἴσως, ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος. Εἶναι ἀρχικὴ σύλληψη τοῦ καραγκιοζοπαίκτη Μίμαρου (=Δημήτριος Σαρδούνης ἢ Σαρντούνης, Πάτρα 1859-1912) ἀλλὰ ἔμπνευση τελειοποιημένη καὶ καθιερωμένη ἀπὸ τὸν μαθητή του Ἰωάννη Ρούλια (Καρβασαρᾶς Ἀκαρνανίας 1868-Ἀθήνα 8 Μαρτίου 1905)  στὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ 19ου αἰ. Παραπέμπει σὲ Ἀγραφιώτη κτηνοτρόφο ποὺ ξεχειμάζει στὰ μέρη τῆς Ἀκαρνανίας καὶ εἶναι ἀγαπητὸς καὶ προσφιλὴς γιὰ τὸν χαρακτῆρα του στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ τοὺς δημιουργοὺς τοῦ θεάτρου σκιῶν. Ὁ φουστανελλᾶς Μπάρμπα-Γιῶργος, μὲ λαϊκὴ ἁπλότητα, μὲ βουνίσια λεβεντιά, μὲ ἀπροσποίητη ντομπροσύνη καὶ  ἀφέλεια, μὲ φωνὴ βροντώδη καὶ Ἀγραφιώτικη προφορά, μὲ μιὰ πρωτόγονη ποιμενικὴ ἀθυροστομία καὶ μὲ τὴν εὐζωνικὴ σωματική του ρώμη, παρουσιάζεται ὡς τιμωρὸς τοῦ κακοῦ καὶ κυρίως τῶν αὐθαιρεσιῶν τῆς ἐξουσίας. Ἐμφανίζεται ὡς θεῖος τοῦ Καραγκιόζη, τοῦ βασικοῦ πρωταγωνιστικοῦ προσώπου τοῦ θεάτρου σκιῶν, καὶ εἰσάγεται σ’αὐτὸ σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ἀντιρροπηθεῖ ἡ πληθώρα τῶν ἀνατολίτικων χαρακτήρων, συμπεριφορῶν καὶ ἄλλων στοιχείων τοῦ θεάτρου σκιῶν, μὲ ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς, τῆς ἁγνῆς βουνίσιας ρουμελιώτικης παλληκαροσύνης, τὸν Μπάρμπα-Γιῶργο.

Ζαχαρίας  Παπαντωνίου.
Μολύβι σὲ χαρτί.
Σύγχρονο (2021) ἔργο τοῦ  Κ. Ντιό

Ὁ Καρπενησιώτης λόγιος καὶ ἀκαδημαϊκὸς Ζαχαρίας Παπαντωνίου, γοητεύεται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου στοὺς ἥρωες τοῦ θεάτρου σκιῶν καὶ μὲ ἀφορμὴ τὸν θάνατο τοῦ Γιάννη Ρούλια, τοῦ ἠθοποιοῦ -καραγκιοζοπαίκτη ποὺ καθιέρωσε τὸν Μπάρμπα-Γιῶργο ὡς πανελλήνιο σκηνικὸ ἥρωα, χρονογραφεῖ στὶς 20 Μαρτίου 1905 στὴν ἐφημερίδα Σκρὶπ μὲ ἄρθρο του, τὸ ὁποῖο  φέρει τὸν τίτλο «Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος». Τὸ δημοσίευμά του, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ἐκ τῶν κορυφαίων στὴν ἱστορία τοῦ θεάτρου τῶν σκιῶν, τὸ ὑπογράφει, ὅπως τὸ συνήθιζε ὡς χρονογράφος, μὲ τὰ ἀρχικὰ τοῦ ὀνοματεπωνύμου του, ὡς Ζ.Π.

Ὁ Ζ.Π. σημειώνει ὅτι ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ Ἰ. Ρούλια ‒ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία μὲ τὴν ταφή του‒ πέρασε σχεδὸν ἀπαρατήρητη ἀπὸ τὸ Ἀθηναϊκὸ κοινό, ποὺ παρακουλούθησε καὶ ψυχαγωγήθηκε γιὰ κάποια χρόνια μὲ τὶς παραστάσεις του στὴν Πρωτεύουσα. Θεωρεῖ μάλιστα πὼς περισότερο ἔκλαψε γιὰ τὸν θάνατό του ὁ ἄψυχος ἥρωάς του «Μπάρμπα-Γιῶργος», ὁ ὁποῖος, παρ’ ὅτι ἄψυχος, παραμένει ζωντανός, ζεῖ καὶ βασιλέυει καὶ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ δημιουργοῦ του. Ὁ ἴδιος, ὅμως, ὁ Ζ.Π. δηλώνει πὼς θέλει μὲ τὸ χρονογράφημά του νὰ τιμήσει τὴ μνήμη τοῦ οὐσιαστικοῦ δημιουργοῦ τοῦ «Μπάρμπα-Γιώργου»  καὶ τοῦ ἔργου του:

«Πέθανε ὁ Ρούλιας καὶ ἔπειτα; Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος μένει..... Ἀλλὰ ἀφοῦ εἶναι βέβαιον ὅτι τὰ ἄψυχα κλαίουν, τὸ τενεκεδένιο ἢ χάρτινον ἐκεῖνο πλάσμα τοῦ ξυνογαλατᾶ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ θλιμμένον..... Ἡ ἱστορία, τοὐλάχιστον αὐτὴ ἡ ἱστορία τῆς ἡμέρας ποὺ γράφομεν ἡμεῖς, δὲν ἠμπορεῖ ν’ ἀφήσῃ ἀπαρατήρητον ἕνα τέτοιον θάνατον...»

 

Ὁ Ζ.Π. μᾶς παραδίδει τὴν πληροφορία πὼς σύμφωνα μὲ προφορικὲς μαρτυρίες ὁ Ρούλιας εἶχε καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Καρπενήσι. Στὸ τέλος ὅμως τοῦ ἄρθρου του, σὲ ὑστερόγραφο, διορθώνει τὴν καταγωγὴ τοῦ Ρούλια, καθὼς παραθέτει τὴν πληροφορία τοῦ ἀγρινιώτη λογίου Κωνσταντίνου Χατζόπουλου (Ἀγρίνιο 1868 –Μπρίντιζι Ἰταλίας 1920) ὁ ὁποῖος τὸν εἶχε ὡς ὑφιστάμενό του στρατιώτη ὅταν ὑπηρετοῦσε ὡς ἔφερδρος ἀνθυπολοχαγός πὼς κατήγετο ἀπὸ τὸν Βάλτο τῆς Ἀκαρνανίας. Ὄντως, ὁ Κ. Χατζόπουλος ὡς συνομήλικος τοῦ Ρούλια καὶ μὲ κοινὴ Αἰτωλοακαρνανικὴ καταγωγή, συνυπηρετοῦν ταυτόχρονα τὴν στρατιωτική τους θητεία, ὁ πρῶτος ὡς ἔφεδρος Ἀνθυπολοχαγὸς καὶ ὁ Ρούλιας ὡς εὔζωνας καὶ ὑπασπιστής του, συμφώνως μὲ μαρτυρία τοῦ Ἰω. Κονδυλάκη σὲ συνομιλία του μὲ τὸν Κ. Χατζόπουλο (Ἀκτήμων [=Ἰω. Κονδυλάκης], «Ὁ Καραγκιόζης», Ἐμπρός, 14.8.1904). Μάλιστα ὁ Κ. Χατζόπουλος διηγεῖται στὸν Κονδυλάκη πὼς ἔγινε μετὰ τὴν ἀπόλυσή του διάσημος μὲ τὸν Μπάρμπα-Γιῶργο του. Ὅπως δηλώνει χαρακτηριστικά, ἔγινε ὁ «Ὁ Κονκλὲν τοῦ Καραγκιόζ-μπερντέ», παρομοιάζοντάς τον μὲ τὸν φημισμένο τότε Γάλλο κωμικὸ ἠθοποιό, Benoit Constant Coquelin (1841-1909).

Ἐφ. Σκρίπ, 20.3.1905.

Σχολιάζοντας χαριτολογικὰ τὰ περὶ τῆς καταγωγῆς τοῦ Ρούλια, ὁ Ζ.Π. δηλώνει, ὅτι οἱ τυχὸν ἔριδες περὶ τῆς καταγωγῆς ἑνὸς σπουδαίου δημιουργοῦ δικαιολογοῦνται καθὼς ὀφείλονται στὴ μεγάλη ἀξία τοῦ ἔργου του:

 

«Ὁ Ρούλιας μίαν μόνον λεπτομέρειαν τῆς ζωῆς του μᾶς ἄφησεν· ὅτι κατήγετο ἀπὸ τὸ Καρπενῆσι....ὁ μεταφραστὴς τοῦ ''Φάουστ'' κ. Κ. Χατζόπουλος, ὁ ὁποῖος μοῦ ἔκαμε μίαν παρατήρησιν. Κατ’ αὐτὸν ὁ Ρούλιας δὲν κατήγετο ἀπὸ τὸ Καρπενῆσι, ἀλλὰ ἀπ’ τὸν Βάλτον, καθὼς γνωρίζει καὶ ἀπ’ τὴν ἐποχὴν  τῆς θητείας του, ὅταν ὡς ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγὸς τὸν εἶχε στρατιώτην..... Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι περίεργον ἂν διὰ τὴν καταγωγὴν ἑνὸς τέτοιου ἀνθρώπου ἀρχίζουν νὰ ἐρίζουν αἱ πόλεις».

 

Πράγματι, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴ ληξιαρχικὴ πράξη ἀποβιώσεώς του, τὴν ὁποία δημοσίευσε ὁ Ἀναστάσιος Κούζης (βλ. Ἀναστάσιος Κούζης, Ἰωάννης Ρούλιας. Ὁ διδάσκαλος τῶν Καραγκιοζοπαικτῶν  1868-1905 καὶ τὸ Ἀθηναϊκὸ θέατρο σκιῶν, Ἀθήνα 2020, σ. 15-18) ὁ Ἰωάννης Ρούλιας πεθαίνει στὴν Ἀθήνα,  τὴν Τρίτη 8 Μαρτίου 1905, σὲ ἡλικία 37 ἐτῶν. Ὡς τόπος γεννήσεώς του σημειώνεται ὁ Καρβασαρᾶς Βάλτου τῆς Ἀκαρνανίας, ὁπότε κρίνεται ὡς ἀληθὴς καὶ πλήρως ἀξιόπιστη  ἡ μαρτυρία τοῦ Κ. Χατζόπουλου.

Παρὰ τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ Ζ.Π. ὁ θάνατος τοῦ Ρούλια δὲν πέρασε τελείως ἀπαρατήρητος. Ὁ Ἀθηναϊκὸς Τύπος τῆς ἐποχῆς (Οἱ Καιροί, Τὸ Ἄστυ, ἡ Ἑστία, ἀκόμη καὶ ἡ ἱστορικὴ  Ἀκρόπολις τοῦ Γαβριηλίδη) σχολίασε τὴν ἀπώλειά του δηλώνοντας ἐμφατικὰ πὼς αὐτὸς ἦταν ποὺ εἰσήγαγε στὸν κόσμο τοῦ θεάτρου σκιῶν τὸν τσέλιγκα «Μπάρμπα-Γιῶργο», αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε ὡς νέο πρόσωπο τὸν τύπο τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου τόσον ἐπιτυχημένα ὥστε ταυτίστηκε μαζί του ὡς ὁ "Ρούλιας Μπάρμπα-Γιῶργος", αὐτὸς ὁ ὁποῖος ὡς θιασάρχης τοῦ χαρτίνου θεάτρου ἔφερε μὲ τὶς ἀριστοτεχνικὲς παραστάσεις του στὸ παριλίσσιο θεατρίδιό του, τὸ "Στάδιο", ἀνθρώπους ὅλων τῶν τάξεων γιὰ νὰ ψυχαγωγηθοῦν μὲ τὸν "Ρούλια Μπάρμπα-Γιῶργο": τὸν θρυλικὸ ἱππότη τῶν ‘‘ξυγκοκεριῶν’’, τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο τῶν χαρτίνων... ἠθοποιῶν τοῦ Καραγκιόζη, αὐτὸν ποὺ μὲ τὴν γκλίτσα του καὶ τὴν μαλαμοκαπνισμένη πιστόλα του  χρίστηκε ἀπ’ τὸν δημιουργό του, ὡς ὁ  ἀμείλικτος διώκτης τοῦ Πασᾶ καὶ τοῦ Βεληγκέκα» (Κούζης, 18-20)

  Μπάρμπα-Γιῶργος
τοῦ Ρούλια, 
Καραγκιοζολόγιον 1 (2016) 10

.


Στὸ κυρίως σῶμα τοῦ δημοσιεύματός του ὁ Ζ.Π. σκιαγραφεῖ τὴ μορφὴ καὶ τὸν συμβολισμὸ τῆς παρουσίας τοῦ «Μπάρμπα-Γιώργου» στὸ θέατρο σκιῶν καὶ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Ἀκαρνάνας δημιουργός του ἐνέταξε τὸν ἥρωά του στοὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ θεάτρου τοῦ Καραγκιόζη. Σημειώνει, ὅτι ὁ ὀρεσίβιος φουστανελλᾶς ἥρωας, ὡς ἄλλο ἀνθρώπινο βουνὸ  τοῦ θεάτρου σκιῶν, γεννήθηκε στὴ σκέψη τοῦ Ρούλια γιατὶ τὸν ἀναζητοῦσε ἡ Ἑλληνικὴ ψυχή. Ἤθελε ἕναν σκηνικὸ ἥρωα ἐλεγκτὴ καὶ τιμωρὸ τῶν αὐθαιρεσιῶν, τῆς βίας καὶ τῶν ἀπειλῶν τῆς ἐξουσίας (εὐθεία παραπομπὴ στὴν ὠμὴ βία τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας), προστάτη τῶν Ρωμηῶν,  τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάμων, ποὺ νὰ παραπέμπει σὲ ἀγωνιστικὴ μορφὴ τοῦ ’21. Κι  ὁ Ρούλιας μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ σοφία του τὸν δημιούργησε: μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς συνήθειές του ἀλλὰ καὶ τὰ χαρίσματα ἑνὸς αὐθεντικοῦ δυναμικοῦ ὀρεσίβιου Ρουμελιώτη, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ τραγούδι του καὶ τὰ ὄργανα ποὺ τὸν συνοδεύουν, τὴν ἐνδυμασία του καὶ τὰ ἐξαρτήματά της, μὲ τὸ παροιμιῶδες Ρουμελιώτικο γλωσσικό του ἰδίωμα ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μὲ τὴ λεβέντικη στάση του ἀπέναντι στοὺς Δυτικούς, τοὺς ἐξ Ἑσπερίας «Φρίγους», γεννοῦσε αἰσθήματα πατριωτικοῦ ἐνθουσιασμοῦ, αἰσιοδοξίας καὶ ἀνάτασης στοὺς θεατές:

 

«Τί ἐστὶ Μπαρμπα-Γιῶργος; Κύριοι, ὅλα τὰ πράγματα θέλουν κριτικήν. Ἀλλ’ ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος, βουνὸ ἀνθρώπινον, δὲν θέλει κριτικήν. Εἶναι ποίησις καὶ θέλει λαὸν γιὰ νὰ τὸν κρίνῃ. Ὁ Ρούλιας ἀποθνήσκων δὲν ἀπελογήθη πῶς καὶ γιατὶ τὸν ἐδημιούργησεν. Τὰ αὐθόρμητα δὲν λογοδοτοῦν. Ἕνα εἶναι βέβαιον· πὼς ὁ Μπάρμπα –Γιῶργος, πάνοπλος μὲ τὴν πλατυστομίαν του ἀναπηδήσας ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ πλάνητος αὐτοῦ, ἦτο ἀνάγκη τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς.

... Ἦτο τραγουδιστής. Ἦτο νταῆς. Ἦτο Δὸν Ζουάν. Ἦτο ἕλλην πάτριος. Ἦτο καὶ λύτης αἰνιγμάτων.

... Καὶ κατέβαινεν ὁ φουστανελλᾶς, μόνον πρὸ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ τρέμων, πάντα ὅμως τὰ ἄλλα ἀπειλῶν, τὸν Βεληγκέκα, τὴν ἰσχὺν τῆς βίας, καταδιώκων. Ὁ Ρούλιας τέτοιον εἰλικρινῆ πλατύστομον ἄνθρωπον δὲν τὸν ἔκαμε Πελοποννήσιον. Τὸν ἔκαμε Ρουμελιώτην. Ἦτο καὶ εἰς τοῦτο σοφὸς γνώστης τῶν πραγμάτων».

 Ὁ Ἰ. Ρούλιας ὡς  καραγκιοζοπαίκτης,
Ἡμερολόγιον Σκόκου (1910) 142.

 

Στὸ τέλος τοῦ χρονογραφήματός του, μὲ συγκίνηση καὶ σεβασμὸ στὸ ἔργο του, ἀποχαιρετᾶ τὸν Ρουμελιώτη ἄνθρωπο τοῦ λαοῦ, τὸν καραγκιοζοπαίκτη Ι. Ρούλια:

 

«Πόσοι θάνατοι εἶναι περισσότερον ἀσήμαντοι ἀπὸ τὸν δικό σου, φτωχὲ ἠθογράφε, δυστυχισμένε δημιουργέ, ἄνθρωπε τοῦ λαοῦ, ποὺ ἐλέγεσο Ρούλιας!

Ὥρα καλή».

 

Ὁ Ζ.Π. καὶ σὲ ἄλλα προγενέστερα δημοσιεύματά του ἀναφέρεται στὸν «Μπάρμπα-Γιῶργο», τὸν Ρουμελιώτη ἥρωα τῶν παραστάσεων τοῦ Ρούλια καὶ ὄχι μόνον, καθὼς καθιερώθηκε πολὺ σύντομα ὡς ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ ἄλλων καραγκιοζοπαικτῶν τῆς ἐποχῆς. Σὲ δημοσίευμά του στὸ Σκρίπ τῆς 6ης Ἰουνίου 1901, στὴ στήλη του «Σκέψεις ρωμηοῦ», τὸ ὁποῖο ὑπογράφει μὲ τὸ δημοσιογραφικό του ψευδώνυμο «Ὁ ἄλλος», ἀναφέρεται στὴν ἐπικράτηση ἀκόμη καὶ ἐπὶ τοῦ Καραγκιόζη, τοῦ βασικοῦ ἕως τότε πρωταγωνιστῆ τοῦ θεατρου σκιῶν, ὡς  δημοφιλέστερη αὐτοῦ σκηνικὴ μορφή. Ὁ ἀφελὴς γεροβλάχος «Μπάρμπα-Γιῶργος» κυριαρχεῖ· μὲ τὸν Καραγκιόζη νὰ εἶναι σὲ δεύτερο πλάνο, ὡς ξεθωριασμένος τύπος κουτοπόνηρου Ἀνατολίτη. Ὁ «Μπάρμπα-Γιῶργος» συγκινεῖ καλλιτεχνικά, ἀλλά, κυρίως ἀντιπροσωπεύει θαυμάσια ὁλόκληρες πλευρὲς τῆς ἑλληνικῆς ψυχοσύνθεσης:

 

«Ὁ Καραγκιόζης χάνει ὁριστικῶς τὴν λάμψιν του.... Ἡ δημοτικωτέρα ἐκ τῶν σκιῶν, αἱ ὁποῖαι κινοῦνται εἰς τὸ πανίον, εἶναι ἤδη ὁ "Μπάρμπα-Γιῶργος",... Ἀποτελεῖ τὴν ἀψογωτέραν ἠθογραφίαν Ρουμελιώτου... ἔξοχον γαλατᾶν, ἀντιπροσωπεύοντα ὁλόκληρον μέρος τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς... Ἀπέναντι τοῦ τύπου αὐτοῦ ὁ Καραγκιόζης παραμένει ξεθωριασμένος τύπος Ἀνατολίτη βαγαπόντη. Δὲν χρησιμεύει πλέον παρὰ ὡς βοηθητικὸν πρόσωπον».

 

Ἀκόμη, πάλι στὸ Σκρίπ, στὶς 18 Ἰουν. 1901, στὴν στήλη «Σκέψεις ρωμηοῦ» καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ «Ὁ ἄλλος» ἐμφανίζει τὸν «Μπάρμπα-Γιῶργο» τοῦ Ρούλια στὸν γνωστὸ ὑπαίθριο θεατρικὸ χῶρο «Στάδιο», ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο, στὴν ὄχθη τοῦ Ἰλισσοῦ, ὡς λύτη αἰνιγμάτων Αἰγυπτίας βασιλίσσης:

 

 «Ὁ Μπαρμπα-Γιῶργος τοῦ Σταδίου προχθές, ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Βεληγκέκα νὰ λύσῃ τὰ φοβερὰ αἰνίγματα τὰ ὁποῖα τοῦ προέτεινε μία Αἰγυπτία βασίλισσα, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ φυλακισθῇ ἂν δὲν εὕρῃ τὰς καταλλήλους λύσεις...»

                                    Ἐφ. Ἐμπρός, 13.7.1899.

Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ «Μπάρμπα-Γιώργου» σὲ θεατρικὴ σκηνὴ τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν Ἰ. Ρούλια τοποθετεῖται τὸ καλοκαίρι τοῦ 1894, στὴν Πλατεία Ἀνεξαρτησίας (νῦν Πλατεία Βάθη) ὅπου ὁ "Ρούλιας Μπάρμπα-Γιῶργος", εὔζωνος ἀπὸ τὴν Ἀκαρνανία, ἔκανε τριῶν εἰδῶν φωνές (Κούζης, 49). Τὴν ἐμφάνιση τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου στὴν Ἀθήνα βεβαιώνει κι ὁ ἀδελφὸς τοῦ Κ. Χατζόπουλου, ὁ λόγιος δημοσιογράφος Δημήτριος Χατζόπουλος (1872-1936), ὁ γνωστὸς καὶ ὡς  «Μποέμ»,  σὲ ἄρθρο του στὴν ἐφ. Ἐμπρὸς τῆς 26 Σεπτ.  1898, μὲ τίτλο «Ὁ Καραγκιόζης τοῦ Σταδίου», ὅπου μὲ τὸ ψευδώνυμο «–μ» σημειώνει:

«Οὕτω ἀπό τινος καιροῦ νέος ἑλληνικώτατος τύπος προσετέθη εἰς τὸν Καραγκιόζην, ὁ περίφημος φουστανελλᾶς "Μπάρμπα-Γιώργους", ὁ μὲ τὴν γκλίτσαν καὶ τὸ χαντζάρι "γιὰ νὰ κλαδεύῃ μύτις κι αὐτιά", Μπάρμπα-Πατσᾶς, ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ εἰρωνικῶς ὁ Καραγκιόζης»

Κατὰ τὸν Κώστα Ψυχραιμία τὸ χρονογράφημα τοῦ Δημ. Χατζόπουλου περιλαμβάνει: «μιὰ πλήρη, εὐστροφότατη περιγραφὴ (ἴσως ἡ πρώτη) τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου στὸ Θέατρο Σκιῶν» [Κ.Ψ., «Ὁ "Μπάρμπα Γιώργους" τοῦ Ρούλια», Καραγκιοζολόγιον 7 (2020) 6-9]. Ὁ Ἀναστάσιος Κούζης διατυπώνει κάποιες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴν ταυτότητα τοῦ προσώπου, ὁ ὁποῖος ὡς «-μ» ὑπογράφει τὸ ἄρθρο (βλ. Ἀναστάσιος Κούζης, «Περὶ τῆς πατρότητος τοῦ δημοσιεύματος "Ὁ Καραγκιόζης τοῦ Σταδίου" τῆς 26ης Σεπτ. 1898», Ὁ Καραγκιόζης μας, 146 (2020) 32-35.

Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος κατὰ τὸν Κώστα Μπίρη [Κώστας Μπίρης, «Ὁ Καραγκιόζης. Ἑλληνικὸ Λαϊκὸ Θέατρο», Νέα Ἑστία 661 (1952) 3-67] παραπέμπει σὲ ὑπαρκτὸ πρόσωπο, δηλ. κτηνοτρόφο, τσέλιγκα ἀπὸ τ’ Ἄγραφα ποὺ κατέβαινε στὴν Ἀκαρνανία καὶ εἶχε γίνει στόχος τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ γέλιου ἀπὸ τοὺς Κατουνιῶτες. Γιὰ τὸν Ρούλια σημειώνει πὼς λόγῳ τῆς καταγωγῆς του ἀπὸ τὸν Καρβασαρᾶ ἤξερε καὶ τοὺς Ρουμελιῶτες τῶν Ἀγράφων καθὼς ἡ γενέτειρά του ἦταν τὸ ἐπίνειόν τους. Μάλιστα, ὁ Χρῆστος Χαρίδημος (1895-1970) ὑποστήριζε πὼς πρότυπο τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου ὑπῆρξε ὁ πατέρας τοῦ Ι. Ρούλια, ὁ Γιώργης (Κούζης, 78).

Ἀντίθετα, ὁ Βαγγέλης Γαλάνης, σὲ σχετικὴ περὶ τὸν Ρούλια καὶ τὸν Μπάρμπα-Γιῶργο  μελέτη του, θεωρεῖ πώς, «ὁ Ἰω. Ρούλιας παρέλαβε τὸν τύπο τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου ἀπὸ μιὰ παλαιότερη ὁμάδα καραγκιοζοπαικτῶν ποὺ πιθανὸν τὸν χρησιμοποιοῦσε ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1880. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀρχικῆς προέλευσης τοῦ τύπου φτάνει ὡς τοὺς καραγκιοζοπαῖκτες τῆς Ἠπείρου καὶ πιθανῶς ἀντανακλᾶ οὐσιαστικὲς ἀπόπειρες ἐξελληνισμοῦ τοῦ Ὀθωμανικοῦ θεάτρου σκιῶν» [Βαγγέλης Γαλάνης, «Ὁ Γιάννης Ρούλιας καὶ ὁ τύπος τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου...», Παράβασις 9 (2009) 49-59]

Τὴ συμβολὴ τοῦ Ζ.Π. στὴν ἀνάδειξη τοῦ ἔργου καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἰω. Ρούλια ὡς καλλιτέχνη τοῦ θεάτρου σκιῶν, ἰδιαιτέρως δὲ στὴν καθιέρωση τοῦ πλέον δημοφιλοῦς ἥρωα του τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου μὲ τὰ ἀθάνατα κλέφτικα τραγούδια του, ἀναφέρει δημοσίευμα τῆς ἐφημ. Ἑστία τῆς 9ης Αὐγ. 1907 μὲ τίτλο «Ὁ Καραγκιόζης» ὅπου ὁ ψευδωνυμοῦχος ὡς «κς» χρονογράφος της ἐπισημαίνει:

«Ὁ Ρούλιας τὸν ὁποῖον ἀπηθανάτισεν ὁ Παπαντωνίου, ἀπετόλμησε νὰ εἰσαγάγῃ πρὸς συμπλήρωσιν τῶν δρώντων προσώπων καὶ τὸν Μπάρμπαγιῶργον, ὁ ὁποῖος κατήντησεν ἤδη ἀπαραίτητος τύπος κάθε Καραγκιόζη. Θὰ περάσῃ καμμιὰ γενεὰ διὰ νὰ προστεθῇ κάτι νέον, μεμονωμένως πάντοτε ἀπὸ κάποιον καλλιτέχνην αὐτοδίδακτον τῶν λαϊκῶν στρωμάτων... Ἰδιαίτερον χαρακτηριστικὸν ὅλων σχεδὸν τῶν ἡρώων τοῦ Καραγκιόζη  εἶναι ὅτι τὴν πρώτην ἐμφάνισιν των στὴν σκηνὴν τὴν κάμνουν τραγουδοῦντες. Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος τραγουδεῖ πάντοτε ἀθάνατα κλέφτικα τραγούδια σύμφωνα μὲ τὴν σύλληψιν τοῦ δαιμονίου Ρούλια... Εἶναι καὶ αὐτὸ χαρακτηριστικὸν τῆς ἐμφύτου φιλομουσίας τοῦ Ἕλληνος, μὴ ἐννοοῦντος ἐξ ἐνστίκτου  θέατρον χωρὶς μουσικήν..»

Ὁ Ζαχαρίας Παπαντωνίου, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Γρανίτσα τῶν ἱστορικῶν Ἀγράφων, τίμησε μὲ τὸν δημόσιο λόγο του στὶς ἐφημερίδες τοῦ τέλους τοῦ 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰ., τὸν ἠθοποιὸ τοῦ θεάτρου τῶν σκιῶν Ἰωάννη Ρούλια τὸν ἐμπνευστὴ καὶ δημιουργὸ τοῦ σκηνικοῦ χάρτινου Μπάρμπα-Γιώργου μὲ "καταγωγὴ" ἐπίσης ἀπὸ τὰ Ἄγραφα, τὸν τιμωρὸ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς βίας, ἕναν βουνίσιο Ρομπὲν τῶν Δασῶν,  ποὺ ἔδωσε τὸ ὄνομά του ὡς «Ὁ Μπάρμπα- Γιῶργος» ἀκόμη καὶ στὸ θρυλικὸ θωρηκτὸ «Ἀβέρωφ» τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο τοῦ Τουρκικοῦ στόλου. Στὶς 26 Φεβρ. 1913 στὴν ἐφ. Ἑστία, ὁ λόγιος δημοσιογράφος Παῦλος Νιρβάνας, ἀπὸ τὴ Σκόπελο τῶν Β. Σποράδων, σὲ χρονογράφημά του  μὲ τίτλο «Αἱ περιπολίαι» γράφει σχετικά:

«Τὰ μάτια μας τέσσερα στὰ Στενά! Ἡ μεγάλη ὑστερικὴ ποὺ εἶναι ἡ Ἁρμάδα, πιθανὸν νὰ ἔχῃ πάλι τὰ νεῦρα της σήμερα καὶ πρέπει νὰ εἰδοποιηθεῖ ἐγκαίρως ὁ "Μπάρμπα-Γιῶργος". Ὅπως ὅλαι αἱ ὑστερικαὶ τοῦ εἴδους της, ἔχει καὶ αὐτὴ τὸν μάστορή της, ποὺ τῆς δαμάζει τὰ νεῦρα μοναχὰ μὲ τὴν παρουσία του»

Μάλιστα, σώζεται μαρτυρία Ἰταλοῦ δημοσιογράφου (Κούζης, 218-9) πὼς ὁ Ναύαρχος Κουντουριώτης ἐπέτρεψε πρὸς ἀναψυχὴν τῶν ἡρωϊκῶν ναυτῶν του τὴν παράσταση θεάτρου σκιῶν στὸ θωρηκτὸ «Ἀβέρωφ», ὅπου ἕνας ὑπέροχος, ρωμαλέος, τολμηρὸς  Μπάρμπα-Γιῶργος ἐξερχόμενος μὲ τὸ βουνίσιο του τραγούδι στὴ σκηνὴ τοῦ θρυλικοῦ θωρηκτοῦ, κατακομμάτιασε τὸν Βεληγκέκα, ὅπως τὸ θωρηκτὸ «Ἀβέρωφ» κατενίκησε  καὶ κατεδίωξε τὸν Τουρκικὸ στόλο. Ὁ δημοσιογράφος τῆς ἐφ. Καιροί,  Γ. Μαραγκόπουλος γράφει στὶς 26 Φεβρ. 1913:

«Οἱ δύο ἀξιομνημόνευτοι καταδιώξεις  τοῦ Τουρκικοῦ στόλου ὑπὸ τοῦ "Ἀβέρωφ" ἤξιζαν ἓν βραβεῖον. Καὶ τὸ βραβεῖον ἐξεπήδησεν αὐθόρμητον ἀπὸ τὰ πληρώματα τὰ ὁποῖα τώρα τὸ ὀνομάζουν "Ἀβέρωφ...Μπαρμπαγιῶργο", μικρὰ τροποποίησις ἂν ἐνθυμηθῇ κανεὶς ὅτι τὸ καταδρομικόν  ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ θωρηκτοῦ του καλεῖται "Γεώργιος Ἀβέρωφ"....Οἱ ναῦται εἶδον ἀνανεωθεῖσαν διὰ τοῦ πλοίου του ἐπὶ τῆς μεγάλης σκηνογραφίας τοῦ Αἰγαίου  τὴν λαϊκὴν παράστασιν τοῦ ἐλευθέρου Ἕλληνος ὅστις προσφεύγει εἰς βοήθειαν τοῦ καταπιεζομένου Ἕλληνος, τοῦ Μπαρμπαγεώργου ποὺ δέρνει τὸν Βεληγκέκα καὶ σκοτώνει τὴν δράκοντα».


Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος τοῦ Νικόλα, 

Καραγκιοζολόγιον 1 (2016) 20.

Τὸ Θέατρο Σκιῶν ἐμπλουτίστηκε μὲ τὸν τύπο τοῦ Μπάρμπα-Γιώργου, τοῦ ἀγαθοῦ ἥρωα τιμωροῦ κάθε καταδυναστευομένου, ποὺ καθιερώθηκε μὲ μεγάλο κύρος καὶ δημοτικότητα, καὶ σχεδὸν ταυτίστηκε μ’αὐτό. Ἦταν μιὰ καινοτόμος ἰδέα ποὺ γέννησε ὁ Ἰωάννης Ρούλιας, ἀπ’ τὶς κορυφαῖες μορφὲς τῶν ἠθοποιῶν τοῦ Θεάτρου Σκιῶν, ἡ ὁποία ἄγγιξε εὐαίσθητες χορδὲς τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ὅπως αὐτὴν τοῦ Ζαχαρία Παπαντωνίου.

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ

 ΣΚΡΙΠ  20. 3. 1905

«ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΩΡΓΟΣ

Ὁ Ρούλιας, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔπαιζε τὸν Καραγκιόζην, ἀλλὰ καὶ τὸν συνεπλήρωσε, δημιουργήσας τὸν Μπαρμπα-Γιῶργον, ἐκηδεύθη μὲ ὅλην τὴν συνειθισμένην εἰς τὰς κηδείας τῶν δημιουργῶν ἀσημότητα. Ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Πλάκας, τοῦ Βατραχονησιοῦ, τῶν Ἀέρηδων,  τῆς Γαργαρέττας ποὺ ἐγέλασαν τρικυμιωδῶς ἐξ  αἰτίας του, κανεὶς βέβαια δὲν ἔκλαψε. Πέθανε ὁ Ρούλιας καὶ ἔπειτα; Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος μένει. Οἱ δημιουργοὶ ἂς πεθαίνουν, οἱ ἥρωες μόνον νὰ ζοῦν. Καὶ βέβαια ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος ζῇ, μολονότι πέθανε ὁ Ρούλιας. Ἀλλὰ ἀφοῦ εἶναι βέβαιον ὅτι τὰ ἄψυχα κλαίουν, τὸ τενεκεδένιο ἢ χάρτινον ἐκεῖνο πλάσμα τοῦ ξυνογαλατᾶ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ θλιμμένον. Οἱ δημιουργοὶ εἶναι σπάνιοι, ὅπως οἱ πρωτομάρτυρες, οἱ δὲ μιμηταί, οἱ ἀναπαραγωγοί, οἱ βιομήχανοι εἶναι πολλοί. Ἡ ἱστορία, τοὐλάχιστον αὐτὴ ἡ ἱστορία τῆς ἡμέρας ποὺ γράφομεν ἡμεῖς, δὲν ἠμπορεῖ ν’ ἀφήσῃ ἀπαρατήρητον ἕνα τέτοιον θάνατον. Τοὐλάχιστον θόρυβον νὰ κάμῃ γύρω σ’ αὐτόν, καὶ φτάνει.

Ὁ Ρούλιας μίαν μόνον λεπτομέρειαν τῆς ζωῆς του μᾶς ἄφησεν· ὅτι κατήγετο ἀπὸ τὸ Καρπενῆσι. Ἦλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας νὰ κάμῃ τὸν Καραγκιόζην τοῦτο δὲν εἶναι περίεργον διὰ τὸν πολυσύνθετον ἐκεῖνον λαὸν τῆς Εὐρυτανίας ἀλλὰ δὲν ἦλθε μόνος. Ἦλθε διπλός. Ἔφερε μαζί του ἀπὸ τὸ Βελούχι ἕνα τεράστιον φουστανελλᾶ. Τί ἐστὶ Μπάρμπα-Γιῶργος; Κύριοι, ὅλα τὰ πράγματα θέλουν κριτικήν. Ἀλλ’ ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος, βουνὸ ἀνθρώπινον, δὲν θέλει κριτικήν. Εἶναι ποίησις καὶ θέλει λαὸν γιὰ νὰ τὸν κρίνῃ. Ὁ Ρούλιας ἀποθνήσκων δὲν ἀπελογήθη πῶς καὶ γιατὶ τὸν ἐδημιούργησεν. Τὰ αὐθόρμητα δὲν λογοδοτοῦν. Ἕνα εἶναι βέβαιον· πὼς ὁ Μπάρμπα –Γιῶργος, πάνοπλος μὲ τὴν πλατυστομίαν του ἀναπηδήσας ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ πλάνητος αὐτοῦ, ἦτο ἀνάγκη τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Ὁ Μπαρμπα-Γιῶργος ἀνέβηκεν εἰς τὸ φωτισμένον πανὶ τῆς σκηνῆς τοῦ Καραγκιόζη γιὰ νὰ πολεμήσῃ τὸν Βεληγκέκαν. Γιὰ νὰ ἐκδικηθῇ τὸν Ἀλβανόν, νὰ κτυπήσῃ τὴν αὐθαιρεσίαν, νὰ προστατεύσῃ τοὺς ἀδυνάτους, τὸν Καραγκιόζην, τὸν Χατζαϊβάτην, τὸν Φρίγον. Ἡ σκηνὴ ἦτο πτωχή. Ὑπῆρχε μία Βία κυριαρχοῦσα, ὁ Βεληγκέκας, καὶ δὲν ὑπῆρχεν ἡ ἀντίδρασις. Ἡ ἀντίδρασις ἔπρεπε νὰ γεννηθῇ. Καὶ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀντίδρασις ὄχι ἀπὸ τὸν ἀρχαῖον κόσμον βγαλμένη, ὄχι Κίμων, ὄχι Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀλλ’ ἀπὸ τὴν μετὰ τὸ ’21 ζωήν, ἀπὸ τὸ σήμερον, ἀπὸ τὴν στάνην, ἀπὸ τὴν Ρούμελη. Νὰ εἶναι Μπάρμπα-Γιῶργος. Ἕνα βράδυ αἰφνιδίως τὸ κοινὸν ποὺ εἶναι συνειθισμένον νὰ βλέπῃ τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντας ἀπειλουμένους ἢ δερνομένους ἀπὸ τὸν χατζαροβριθῆ Ἀλβανόν, εἶδεν αἰφνιδίως ἐνώπιόν του ἓνα τεράστιον φουστανελλᾶν. Τὸ φῶς τοῦ λύχνου τὸν ἐμεγέθυνε, ἡ σκιὰ ἦτο τρομερά. Ὁ ὄγκος αὐτὸς ἔπρεπεν ἐπιτέλους νὰ ἐξηγηθῇ, τί διάβολο ἦτο; Ἦτο λόφος, βράχος, βουνό, ἄνθρωπος;  

Καὶ ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος ἐξηγήθη ἀρχίσας ἀμέσως νὰ τραγουδῇ:

 

Ὀρὲ τοὺ λὲν

τοὺ λὲν οἱ κοῦκοι στὰ βουνὰ

κι οἱ πέρδικες στὰ πλάγια

τοὺ λέει κι οὑ πετρουκότσυφας

στὰ κλέφτικα λημέρια

 

Τὸ ἀκαταλληλότερον, ἂν καὶ πολύστροφον, ὄργανον διὰ νὰ συνοδεύῃ νεοελληνικὸν τραγούδι, τὸ κλαρίνο, ἐβοήθει τὴν φωνὴν τοῦ γαλατᾶ. Συνώδευε τὸ ἱστορικόν, τὸ ἐρωτικόν, τὸ ἱπποτικόν, τὸ ἀραβικόν, τὸ καϊμακλήδικο λαοῦτο. Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος ἐξηκολούθει:

Κι οὑ Κωσταντῆς δὲν πέρασι

νὰ πάῃ κὰ τὶς κουμπάρις...

 

Ἔπειτα ὁ φουστανελλᾶς, τελειώνοντας κάθε στροφήν, ἤρχισε νὰ πηδᾷ ἀκούων τὰ βιολιά, ὅπως ὁ κότσυφας τραγουδεῖ ἀκούων τὸ νερό.

 

—Ὄπ!

—Ὄπουτα!

—Χάϊ!

— Ἄϊντι μάννα μ’!

 

Κι ἔπειτα ἄρχισαν καὶ τὰ πόδια τοῦ λαοῦ νὰ κινοῦνται μὲ τὸν ρωμαίϊκον ρυθμόν, ἡ καρδιά του νὰ σκιρτᾷ, ὁ πόθος τοῦ ἀρνιοῦ τῆς σούβλας νὰ τοῦ κεντᾷ τὸ στομάχι. Ἂν ὁ Μπαρμπα-Γιῶργος εἶχεν αὐτὴν μόνον τὴν ἁπλὴν ὄψιν δὲν θὰ ἦτο πρόσωπον ἐνδιαφέρον. Ἀλλὰ δὲν εἶχεν μόνον αὐτήν. Ἦτο τραγουδιστής. Ἦτο νταῆς. Ἦτο Δὸν Ζουάν. Ἦτο ἕλλην πάτριος. Ἦτο καὶ λύτης αἰνιγμάτων.

Κατὰ τύχην συνήντησε τὴν Βασίλισσα, τὴν ἀνατολικὴν ἐκείνην μέγαιραν μὲ τὴν ἀνδρικὴν φωνήν. Ἡ Βασίλισσα, ἀλλόκοτον κρᾶμα εὐρωπαϊσμοῦ καῖ ἀνατολισμοῦ, τοῦ ἔκανε ρεβεράνς. Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος ὑπεκλίνετο, κατὰ μίμησιν τῆς βασίλισσας, καὶ ἐπειδὴ ἠναγκάζετο ἀπαντῶν εἰς πολλὰς ὑποκλίσεις νὰ ὑποκλίνεται ἐπανειλημμένως, ἔλεγε συγχρόνως μὲ τὰς κινήσεις.

—Τήρα, τήρα, τήρα π’ νὰ τ’ πάρ’ οὑ διάουλους τοὺν πατέρα τήρα. Τήρα τ’ διαόλ’ τσ’ ἰβρουπέους, τί ἧβραν τήρα.

Ἔπειτα ἡ βασίλισσα τοῦ ἔθετε τὸ τρομερὸν αἴνιγμα, τὸ ὁποῖον ὅσοι δὲν ἔλυον ἐφυλακίζοντο αὐθορεί.

— Εἰς μίαν πόλιν εἰσῆλθον λῃσταὶ καὶ οἱ λῃσταὶ ἐκατοίκησαν, ἡ δὲ πόλις ἔφυγεν ἀπ’ τὰ παράθυρα.

Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος, ὁ ὁποῖος διὰ νὰ λύσῃ τὸ αἴνιγμα εἶχε κατεβῇ ἀπὸ τὸν Τυμφρηστὸν μαζὶ μὲ τὰ πρόβατά του, ἐσκέπτετο βαθέως. Ἡ ζωή του ἐκινδύνευε. Ἀλλὰ μήπως ἐσκέπτετο τὴν ζωήν; Ἡ εὐφυΐα του ἔπρεπε νὰ μὴν ἀποθάνῃ. Καὶ ἂν ἔλυε τὸ αἴνιγμα ἐθριάμβευε μὲ τὴν εὐφυΐαν του, ἂν δὲν τὸ ἔλυεν, ἔτρεπεν εἰς φυγὴν τὸν Βεληγκέκαν, ὁ ὁποῖος ἤρχετο νὰ τὸν συλλάβῃ καὶ ἐθριάμβευε μὲ τὴν θεὰν Βίαν. Ὁ Ρούλιας ἐν τούτοις ἦτο σατανικός. Ἦτο εὐλαβέστατος εἰς τὰς λεπτομερείας. Αἱ σκιαί του ἤθελε νὰ ἔχουν καὶ φῶς: Κιαροσκοῦρο! Διὰ τοῦτο πολλάκις ποὺ ἐκτύπα ὁ Βεληγκέκας τὸν Μπαρμπα-Γιῶργον εἰς τὰ μοῦτρα μὲ τὸ τσεκοῦρι, ὁ Μπαρμπα-Γιῶργος δὲν ἠμύνετο, ἀλλ’ ἔφτυνε κάτω καὶ ἐκύτταζε τὸ πτύελον, λέγων:

—Ἔφτσα αἷμα; Ἂν ἔφτσα αἷμα σ’ πῆρ’ οὑ διάουλους τὸν πατέρα, θὰ φὶβγς ἀποὺ δῶ.

Τέλος πάντων δὲν ἐλύετο τὸ ζήτημα ἂν ἔφτυσεν αἷμα ἢ μή.

Ἡ κάθοδός του ἀπὸ τὴν στάνην ἦτο πανηγυρική. Ἡ δὲ περιγραφὴ τῶν εἰδῶν, ἀντικειμένων, καὶ μπιχλιμπιδίων τῆς τουαλέττας του εἶχε κάτι ἐκ τοῦ ὁμηρικοῦ τῆς ἀσπίδος τοῦ Ἀχιλλέως. Ὅπως τὸ κατάλληλον μοτίβο προαναγγέλλει τὴν εἴσοδον τῶν ἡρώων εἰς τὸ μελόδραμα, ἀγαλλιαστικὸς ἦχος κουδουνιῶν κυπριῶν γιδοπροβάτων καὶ μανδροσκύλων γαύγισμα προανήγγελλε τὴν κάθοδον τοῦ ξυνογαλᾶ. Μετὰ τοῦτο ἠκούετο ἡ φωνή του πρὸς τὸν ἀνεψιόν του Καραγκιόζην, ζητοῦντος νὰ τοῦ φέρῃ:

— Τ’φστανέλλα μὶ τσ’ πιντακόσις μάννις. Τ’σκούφια μ’ τ’κιντ’μένη π’ τ’ ν’ ἀγόρασα ἰνιὰ δικάρις στοὺ παγκίρ. Τ’ν ταμπακέρα μ’τν ἀσ’μένια, τ’ν τσατσάρα μ’, τοὺ καθριφτάκ’, ντ’μαντέκα μ’ γιὰ τοὺ μ’στάκ’, τ’ν καραμπουγιά, (Ἐβάφετο ἆρά γε; Θὰ ἦτο τρομερόν!) Τ’ν ἀγκλίτσα μ’, τοὺ ζουνάρι μ’, τ’ς βουδέτις μ’,  τσ’ σκάλτσις μ’, τὰ τσαρούχια μ’ μὶ τ’φούντα, τ’ν καπνουσακκούλα μ’ κὶ τοὺ καλαμπουκόφ’λου, τ’ν ἴσκα μ’, τοὺν πριόβουλου.

Ὦ ἠθογραφία, ὦ ἀκρίβεια χαρακτηρισμοῦ, ὦ δύναμις λαϊκή, ἀπὸ ποῦ βγαίνεις; Οὕτω προαναγγελλόμενος, οὕτω βροντῶν διὰ περιγραφικῆς ἐκτυφλωτικῆς ἀναγγελίας, διὰ μουσικῆς κουδουνιῶν προβάτων, κατέβαινεν ὁ ἀθάνατος τρόμον σπείρων εἰς τὸν ἀποδιοπομπαῖον φρίγον ὅστις, μόνον τὸ σιλάχι του ἀναλογιζόμενος ἔτρεμε, κράζων:

— Ὁ γαλατᾶς μωρέεεες! Ἐκειὸς ὁ ξυνογαλᾶς ὁπὤχει ἕνα μπαλκόνι στὴν κοιλιά του!

Καὶ κατέβαινεν ὁ φουστανελλᾶς, μόνον πρὸ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ τρέμων, πάντα ὅμως τὰ ἄλλα ἀπειλῶν, τὸν Βεληγκέκα, τὴν ἰσχὺν τῆς βίας, καταδιώκων. Ὁ Ρούλιας τέτοιον εἰλικρινῆ πλατύστομον ἄνθρωπον δὲν τὸν ἔκαμε Πελοποννήσιον. Τὸν ἔκαμε Ρουμελιώτην. Ἦτο καὶ εἰς τοῦτο σοφὸς γνώστης τῶν πραγμάτων.

Πόσοι θάνατοι εἶναι περισσότερον ἀσήμαντοι ἀπὸ τὸν δικό σου, φτωχὲ ἠθογράφε, δυστυχισμένε δημιουργέ, ἄνθρωπε τοῦ λαοῦ, ποὺ ἐλέγεσο Ρούλιας!

Ὥρα καλή.

Ζ. Π.

Υ.Γ. Αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἔτυχε νὰ σκύψῃ εἰς τὰ χειρόγραφά μου ὁ μεταφραστὴς τοῦ ''Φάουστ'' κ. Κ. Χατζόπουλος, ὁ ὁποῖος μοῦ ἔκαμε μίαν παρατήρησιν. Κατ’ αὐτὸν ὁ Ρούλιας δὲν κατήγετο ἀπὸ τὸ Καρπενῆσι, ἀλλὰ ἀπ’ τὸν Βάλτον, καθὼς γνωρίζει καὶ ἀπ’ τὴν ἐποχὴν  τῆς θητείας του, ὅταν ὡς ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγὸς τὸν εἶχε στρατιώτην. Πολὺ θὰ λυπηθῶ ἂν ἡ πληροφορία του ἀποδειχθῇ ἀκριβής! Θὰ ἦτο καλλίτερα ὁ Ρούλιας νὰ κατήγετο ἀπὸ τὴν πατρίδα μου τὸ Καρπενῆσι, ὅπως πολλοὶ μ’ ἐβεβαίωσαν. Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι περίεργον ἂν διὰ τὴν καταγωγὴν ἑνὸς τέτοιου ἀνθρώπου ἀρχίζουν νὰ ἐρίζουν αἱ πόλεις.

Π.»

 

ΣΚΡΙΠ 6. 6. 1901

«ΣΚΕΨΕΙΣ ΡΩΜΗΟΥ

...

Ὁ Καραγκιόζης χάνει ὁριστικῶς τὴν λάμψιν του. Δὲν εἶναι αὐτὸς πλέον ὁ ἥρως τῆς ἐκ πανίου σκηνῆς, ἡ ὁποία φαιδρύνει τὰς Ἀττικὰς νύκτας εἰς μίαν ἀκτὴν τοῦ Ἰλισσοῦ. Ἡ δημοτικωτέρα ἐκ τῶν σκιῶν, αἱ ὁποῖαι κινοῦνται εἰς τὸ πανίον, εἶναι ἤδη ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος, ὁ ἀφελὴς γεροβλάχος.

Τὸ πρόσωπον αὐτὸ ἐνεφανίσθη εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ Καραγκιόζη μόλις πρὸ δύο ἐτῶν. Ἀλλὰ ἐξῆλθεν ἀπὸ τὴν ἐπίνοιαν τοῦ ποιητοῦ του, τέλειον. Ἀποτελεῖ τὴν ἀψογωτέραν ἠθογραφίαν Ρουμελιώτου. Δὲν γνωρίζω τὸν ποιητήν του, καὶ ἤθελα νὰ τὸν γνωρίζω διότι ἔχει δικαιώματα ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς σκηνῆς. Νομίζω ὅμως ὅτι εἶναι ὁ σήμερον παίζων παρὰ τὸν Ἰλισσόν. Πῶς κατώρθωσε νὰ σπουδάσῃ ὄχι μόνον τοὺς ὀρεινωτέρους καὶ ἁγνοτέρους φθόγγους τῆς Ρουμελιώτης διαλέκτου, ἀλλὰ τὰ κρυπτόμενα ὑπὸ τὴν διάλεκτον αὐτὴν θαυμάσια, καὶ πῶς ἐδημιούργησεν αὐτὸν τὸν ἔξοχον γαλατᾶν, τὸν ἀντιπροσωπεύοντα ὁλόκληρον μέρος τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς, εἶναι θαῦμα. Ἀπέναντι τοῦ τύπου αὐτοῦ ὁ Καραγκιόζης παραμένει ξεθωριασμένος τύπος Ἀνατολίτη βαγαπόντη. Δὲν χρησιμεύει πλέον παρὰ ὡς βοηθητικὸν πρόσωπον. Θριαμβεύει μόνον ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος, καὶ σᾶς βεβαιῶ ὅτι ὁ ξυνογαλᾶς αὐτὸς  μοῦ δίδει τὴν συγκίνησιν καλλιτεχνικῆς δημιουργίας.

Ὁ ἄλλος»

 

ΣΚΡΙΠ 18. 6. 1901

«ΣΚΕΨΕΙΣ ΡΩΜΗΟΥ

Ὁ Μπάρμπα-Γιῶργος τοῦ Σταδίου προχθές, ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Βεληγκέκα νὰ λύσῃ τὰ φοβερὰ αἰνίγματα τὰ ὁποῖα τοῦ προέτεινε μία Αἰγυπτία βασίλισσα, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ φυλακισθῇ ἂν δὲν εὕρῃ τὰς καταλλήλους λύσεις. Ἡ βασίλισσα τοῦ προέτεινε τὸ αἴνιγμα «Εἶμαι νῆσος τοῦ Αἰγαίου, ἂν τὴν κεφαλήν μου κόψῃς κτλ.»  ὁ δὲ γηραιὸς ξυνογαλᾶς ἐξαγριωθεὶς ἐφώναξε.

— Οὐρ ἰφημιρίδα μ’τὤκαμες ἰδῶ, Σκρὶπ μ’ τὤκαμες;

Συγγνώμην, μπάρμπα, ἡμεῖς δὲ  ἐδημοσιεύσαμεν ποτὲ αἰνίγματα.

Ὁ ἄλλος»

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

 *Πρώτη ἔντυπη δημοσίευση στὰ Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας τῶν Γρεβεβῶν, φ. 919, 7.5.2021, σ. 15-18.

 ** Εὐχαριστίες πολλὲς γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθειά τους, στὸν Νικόλα Δημητριάδη καὶ τὸν Ἀναστάσιο Κούζη.