Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ
 «Τοῦ ἀνταποκριτοῦ τοῦ ἱστολογίου Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων στὸ Ἅγιον Ὄρος»

Μὲ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια καὶ κατάνυξη ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος στὸ Ἅγιον Ὄρος ἡ δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (μὲ τὸ ἁγιορειτικὸ ἡμερολόγιο στὶς 19 Αὐγούστου). Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως ἡ ἑορτὴ μεγαλύνθηκε ἐπὶ τὸ πανηγυρικώτερον λόγῳ τῆς προσκυνηματικῆς παρουσίας στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Καρπενησίου κ. κ. Γεωργίου.

Ὁ  Σεβασμιώτατος, βρέθηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν Ἱερὰ  Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης ὡς προσκεκλημένος τῆς Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατὰ τὴν πανηγυρικὴ ὁλονύκτιο ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸ πάνσεπτο Κυριακὸ τῆς Σκήτης, τὸ ὁποῖο τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης καὶ ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, συλλειτουργοῦντος τοῦ καθηγουμένου τῆς Μεγίστης Λαύρας ἀρχιμ. Προδρόμου καὶ χορείας Ἁγιαννανιτῶν ἱερομονάχων. Κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὴν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Ἁγιαννανίτου, ἀδελφοῦ τῆς συνοδείας τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἀδελφότητος τῶν Καρτσωναίων. Ὁ π. Γεράσιμος εἶχε τὴν εὐλογία νὰ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου, κατὰ τὴν διακονίαν τοῦ δευτέρου στὸ Σχηματάρι Βοιωτίας. Εὐχόμαστε ὁ μεταμορφωθεὶς Κύριος νὰ καταστήσει τὸν νεοχειροτονηθέντα ὑπὸ τῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἄξιον λειτουργόν Του. Στὸν δὲ ἄξιον ποιμενάρχην τῆς τῶν  Ἀγραφιωτῶν Ἐκκλησίας, τῆς πάλαι ποτε ἐπισκοπῆς Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων τῆς ὁποίας πνευματικὰ ἀναστήματα ὑπάρχουν οἱ μεγάλοι ἁγιορεῖτες ἅγιοι Ἀκάκιος Καυσοκαλυβίτης καὶ οἱ ὁσιομάρτυρες Ῥωμανὸς Καυσοκαλυβίτης, Γεράσιμος Κουτλουμουσιανὸς καὶ Κυπριανὸς Κουτλουμουσιανός, εὐχόμαστε ἡ προστάτιδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Κυρία Θεοτόκος, ἡ Ἀθωνίτισσα καὶ ἡ Προυσιώτισσα, νὰ εὐλογεῖ τὸ πλούσιο καὶ ἐλπιδοφόρο ποιμαντικό του ἔργο.

Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

"Τύρβη", ΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ἕνα ἔντυπο σὲ τιμὴ Ἀγράφων· καὶ Σκοπέλου
«Ἑνὶ λόγῳ, τὸ νὰ σχολάζῃ τις κατὰ τὰς ἑορτὰς ἀπὸ τῆς τύρβης τοῦ κόσμου, ..  εἶναι ξενισμός»; (Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Λαμπριάτικος Ψάλτης)

Μὲ πρωτοβουλία καὶ ἐπιμέλεια τοῦ Ἀντώνη Ν. Παπαβασιλείου ἐκδίδεται,περιοδικά, στὰ Γρεβενά σὲ ἱστορικὴ ὀρθογραφία  ἕνα ἐξαιρετικὰ καλοτυπωμένο μονόφυλλο ποὺ τιτλοφορεῖται «Τύρβη» καὶ ὑποτιτλοφορεῖται ὡς «Ἔντυπον τερπνὸν τῆς Φαιδρᾶς Συντεχνίας». Δημοσιεύονται θέματα λογοτεχνικά, ἱστορικά, εἰκαστικὰ μὲ τρόπο ποὺ γοητεύουν, θέλγουν τὸν ἀναγνώστη. Ἤδη βρίσκεται στὸ φ. ἀρ. 9.
 Τὸ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἐντύπου εἶναι πὼς ἡ πώληση του δὲν ἀπατεῖ χρήματα,οὔτε διανέμεται δωρεάν· δὲν ἀποκτᾶται οὔτε μέσῳ POS, ΜΑSTERCARD κλπ. ! Ἀπαιτεῖ φυσικὰ ἀγαθὰ καὶ προϊόντα καὶ συγκεκριμένα ἡ τιμή ἑκάστου φύλλου εἶναι: «ἕν κρασοβόλιον Σκοπέλου καὶ ἕν κοχλιάριον τσαλαφουτίου Ἀγράφων». 
Ἐδῶ, στὴν τιμὴ πωλήσεως, ἐντοπίζεται καὶ τὸ Ἀγραφιώτικο ἐνδιαφέρον τοῦ ἐντύπου, καθὼς παραπέμπει στὸ γνωστὸ παρ᾿ ἡμῖν ἐδώδιμον. Ἑπομένως, οἱ Ἀγραφιῶτες ἀλλὰ καὶ οἱ τυρβάζοντες περὶ τὰ Ἄγραφα μποροῦν μὲ σχετικὴ ἄνεση νὰ τὸ ἀποκτήσουν. Ἄ! Κατὰ καιρούς, τὸ πλῆρες τερπνότητος τευχίδιον, φιλοξενεῖ ἄρθρα καὶ καταχωρήσεις Ἀγραφιωτῶν παρὰ τὸ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς πὼς χαρακτηρἰζεται ἀπὸ ἕναν σκανδαλώδη καὶ μᾶλλον ἀθεράπευτο Σποραδοτακτισμό. Σπεύσατε, ἐπικοινωνεῖστε μὲ τὰ Γρεβενά – Αὐλαῖς κοινῶς λεγόμενα, γιὰ νὰ προλάβατε τὸ καλλιεπὲς ἔντυπο  πρὶν ἐξανληθεῖ.
 Ντῖνος ὁ Ἀγραφιώτης

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.

Ὅσιος Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός († 6 Αὐγούστου 1682)


Τὸ ἱστολόγιο «ellinomouseionagrafon.blogspot.com» τιμᾷ τὴν μνήμη τοῦ λογίου ἱερομονάχου καὶ ὁσίου τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ (Μέγα Δένδρο Αἰτωλίας περ. 1597 – Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων 1682). 

Ὁ ἐπιφανέστερος τῶν μαθητῶν του ὁ Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὡς βιογράφος του, καταγράφει τὴν κοίμηση τοῦ διδασκάλου του στὸ ἔργο του «Βίος τοῦ … Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας…»:
«Μικρὸν δὲ πάνυ νοσήσας, καὶ πυρετῷ μόνον ἑνὶ ληφθείς, καταλύει τὸν βίον ἐν αὐτῷ τῷ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς μονυδρίῳ τῷ ἐν Βρανιανοῖς, ἔτει τῷ ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας χιλιοστῷ ἑξακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ δευτέρῳ, αὐγούστου μηνὸς πέμπτην ἡμέραν ἄγοντος καθ᾿ ὥραν πρώτην ἢ δευτέραν τῆς μετ᾿ αὐτὴν νυκτός, καθ᾿ ἣν τῆς τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ φαιδροτάτης Μεταμορφώσεως τὴν πανήγυριν ἄγομεν, καὶ θάπτεται κατ᾿ αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἐντίμως τε καὶ λαμπρῶς παρ᾿ ἡμῶν τε καὶ ἑτέρων τῶν τότε παρευρεθέντων αὐτοῦ φοιτητῶν, ἐν τῷ πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ὡς ἔφημεν, παρ᾿ αὐτοῦ σχεδιασθέντι μνημείῳ, καὶ εἰς τὴν ἀγήρω ζωὴν μετατίθεται, λαμπρῶς τῷ λαμπρῷ καὶ θείῳ φωτὶ παριστάμενος· ᾧ δόξα πρέπει καὶ τιμὴ καὶ προσκύνησις ἐπ᾿ ἀϊδίους αἰῶνας, ἀμήν.
Ἔστι δὲ καὶ ἐπιτάφιον αὐτῷ παρ᾿ ἡμῶν πεποιημένον τόδε·

Ἐνθάδε Εὐγενίοιο μεγακλέος ἄνερος ἐσθλοῦ
Κεῖται ἐπ᾿ εὐσεβίῃ σῶμα μέγ᾿ εὐγενέος.

Γέγραπταί μοι ὁ βίος οὗτος κατὰ τὸ αψγ΄, ἀπὸ Χριστοῦ, ἰουνίου λ΄. ἐν τῷ Ἀνατωλικῷ τῆς Αἰτωλίας».

Γιὰ τὴν τιμὴ τῆς μνήμης τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ τόσο ὡς ὁσίου, ὅσο καὶ ὡς λειτουργοῦ τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων στοὺς δύσκολους χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας φιλοτεχνήσαμε δίπτυχο ἐπετειακὸ τὸ ὁποῖο θὰ διανεμηθεῖ σὲ τόπους ὅπου τιμᾶται ἡ μνήμη του. 

Εἰδικὰ γιὰ τὶς Η. Π. Α. καὶ τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, ἐν Myrtle Beach South Carolina, USA, φιλοτεχνήθηκε ἀνάλογη κάρτα εἰς τὰ Ἀγγλικά, ἡ ὁποία θὰ διανεμηθεῖ στὴν ὡς ἄνω ἐνορία ὅπου σώζεται σύγχρονη  (2005) ὁλόσωμη τοιχογραφία τοῦ Ὁσίου.                                                Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης