Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ (29.3.1870) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ


Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Ὁ Ζαχαρίας Παπαντωνίου: ὁ "ἀπρόοπτος ἀρματωλὸς" Παῦλος Μελᾶς                                                                                              

Δὲν εἶσαι ἠχὼ τοῦ κόσμου αὐτοῦ...
Π. (=Ζαχαρίας Παπαντωνίου), «Παῦλος Μελᾶς», ἐφ. Σκρίπ, 22.10.1904

Στὸν Θεόδωρο Εὐ. Παντούλα

Παῦλος Μελᾶς
ἐφ. Σκρίπ, 19.10.1904, σ. 1.
Τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς ἀκοίμητης κανδήλας τῆς μνήμης καὶ τοῦ μηνύματος τῆς ἡρωϊκῆς θυσίας τοῦ Παύλου Μελᾶ, στὶς 13 Ὀκτωβρίου 1904, στὴ Στάτιστα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας (νῦν Μελᾶς), φαίνεται πὼς συγκλόνισε τὸν λόγιο Καρπενησιώτη Ζαχαρία Παπαντωνίου, τοῦ ὁποίου συμβαίνει, τὸ 2020, νὰ τιμῶνται τὰ ὀγδόντα χρόνια ἀπὸ  τὴν κοίμησή του (†1 Φεβ. 1940). Ὅπως σημειώνει ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος γιὰ τὸν Παῦλο Μελᾶ:[1]

«Ὑπάρχει ἀκόμη ὁ τάφος του καὶ τὸ καντήλι του ποὺ δείχνει στὸν νυκτερινὸ διαβάτη τὸ δρόμο καλύτερα ἀπὸ τὴν ξαστεριά, σωστὰ τὸ εἶπε ὁ Παπαντωνίου».
Ζαχαρίας Λ.  Παπαντωνίου.

Ὅμως, συμβαίνει ἐπίσης νὰ συμπληρώνονται ἑκατὸν πενῆντα ἔτη ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Παύλου Μελᾶ (29 Μαρτίου 1870), τῆς σεμνῆς, εὐγενικῆς ψυχῆς τοῦ πεσόντος ἐν Μακεδονίᾳ ἀνθυπολοχαγοῦ. Ἐπέτειος, ποὺ πάντα σχεδὸν "περνάει στὰ μουγγά", ὅπως σχολιάζει ὁ Θεόδωρος Παντούλας.
Τὴν Παρασκευὴ 22α Ὀκτωβρίου 1904, στὰ ἐννιάμερα ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Παύλου Μελᾶ, ὁ Ζ. Παπαντωνίου δημοσιεύει στὴν πρώτη σελίδα τῆς ἐφ. «Σκρίπ», μὲ τὴν ὑπογραφὴ "Π", τὸ πολὺ γνωστὸ ποίημά του «Παῦλος Μελᾶς».[2] Τὸ ποίημα καταχωρίζεται δίπλα σὲ ὁλοσέλιδο σχέδιο τοῦ Παύλου Μελᾶ,[3] καὶ ἀναπτύσσεται σὲ ἕξη τετράστιχες στροφὲς καὶ καταλήγει:

«Καλὸ ταξεῖδι,...
ἐσὺ ἀνεβαίνεις Ὤμορφε μεσ᾿ τό χορό τῶν ἴσκιων,
ποὺ κάνουν τόπο νὰ διαβῇς οἱ γέροι Ἀρματωλοί…»
Σχέδιο τοῦ Παύλου Μελᾶ 
μὲ τὸ ποιήμα
 τοῦ Ζαχ. Παπαντωνίου, 
ἐφ. Σκρίπ, 22.10.1904.

Τὴν ἑπομένη, 23η  Ὀκτ. 1904, μὲ ἀφορμὴ τὸ τελεσθὲν στὴν Ἀθήνα μνημόσυνο γιὰ τὸν Παῦλο Μελᾶ, σχολιάζει μὲ χρονογράφημά του ἐπικριτικὰ τὴν διάθεση αὐτοπροβολῆς μὲ τὴν ὁποία προσῆλθαν στὸ μνημόσυνο πολλοὶ φορεῖς καὶ σωματεῖα, ὅλων ἐπιθυμούντων, παρὰ τὴν ἀπόφαση τῆς οἰκογένειας Μελᾶ καὶ τῶν διοργανωτῶν νὰ μὴν ἐκφωνηθοῦν ἐπιμνημόσυνοι λόγοι, παρὰ μόνο τὸ ποίημα τοῦ Ἀριστοτέλη Προβελέγγιου:

«Ὁ σεμνὸς ἥρως, ὁ ὁποῖος ἐμνημονεύθη χθές, ἄνθρωπος μισήσας τὸν θόρυβον ὅσον καὶ τὸν Βούλγαρον, θὰ εἶχε τὴν αὐτὴν ἀτυχίαν ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐστηρὰ ἐπίβλεψις. Φαντασθῆτε ὅτι οἱ ἑκατὸ πρόεδροι σωματείων οἱ καταθέσαντες στέφανον ἤθελαν καὶ νὰ προσφωνήσουν. Ὑπῆρχον ἄλλοι δ ι α τ α χ θ έ ν τ ε ς ἀπὸ σωματεῖα ἢ ὁμίλους νὰ ἐκφωνήσουν λόγους, ἐπέμενον δὲ νὰ τὸ κάμουν ἐπειδὴ εἶχον ἐντολήν. Διὰ τῶν γραμμῶν τῶν ἐφημερίδων ἀνέγνωσα τρομερὸν πόλεμον, ὁ ὁποῖος διεξήχθη διὰ νὰ ἀποσοβηθῇ τοιαύτη ἀσέβεια. Ὑπάρχει καὶ ἡ λεπτομέρεια, ὅτι οἱ διοργανωταὶ  τοῦ μνημοσύνου ἐζήτησαν τὴν συνδρομὴ τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἀστυνομίας. Ἔγινε δηλαδὴ πάλη, καὶ πάλη δυνατή, κατὰ τῶν ρητόρων, οἱ ὁποῖοι ἐπιτέλους ἠναγκάσθησαν νὰ ἀφήσουν τὴν τελετὴν ἤρεμον».

Τὸ χρονογράφημα τὸ δημοσιεύει στὴν πρώτη σελίδας τῆς ἐφημερίδας «Σκρίπ», [4] μὲ τὴν ὁποία συνεργαζόταν τότε ὁ Ζ. Παπαντωνίου,[5] μὲ τὸ δημοσιογραφικὸ ψευδώνυμο «Φωνογράφος», ἕνα ἀπὸ τὰ δημοσιογραφικά του ψευδώνυμα.[6] Δημοσιεύεται στὴ στήλη «Ἐντυπώσεις καὶ σκέψεις» μὲ τὸν τίτλο «Οἱ ἀπρόσκλητοι».
Ἐφ. Σκρίπ, 23.10.1904, σ.1.

Μὲ διάθεση λεπτῆς εἰρωνίας σχολιάζει τὸ πάθος αὐτοπροβολῆς, παρὰ τὴνδιάθεση τιμῆς τῆς μνήμης τοῦ Π. Μελᾶ, ἀπὸ πρόσωπα καὶ φορεῖς τοῦ τόπου, καὶ καταλήγει:

«Εἴθε νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου τὴν ψυχὴν ἐμνημονεύσαμεν χθές, ἦτος ἕνας ἐπαναστάτης κατ’ αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἀναμφιβόλως δὲ ἐπεθύμει νὰ ὀλιγοστεύσουν οἱ ρήτορες, διότι μόνον ἐκεῖ ὁποῦ ὀλιγοστεύουν αὐτοί, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν ἐλπίδες ζωῆς».
Ἐφ. Σκρίπ, 23.10.1904, σ.1.

Ἀκόμη, ὁ Ζ. Παπαντωνίου, στὴν περιοδικὴ ἔκδοση «Παναθήναια», στὶς 31 Ὀκτ. 1904 δημοσιεύει ἄλλο χρονογράφημά του γιὰ τὸν Παῦλο Μελᾶ μὲ τίτλο «Λόγοι καὶ ἀντίλογοι».[7] Τὸ χρονογράφημα τὸ δημοσιεύει μὲ ἄλλο δημοσιογραφικὸ ψευδώνυμο, τὸ «Χάρης Ἡμερινός».
Παναθήναια 9 (31.10.1904) 57 

Πραγματεύεται, σὲ συνέχεια τοῦ τελευταίου στίχου τοῦ ποιήματός του «Παῦλος Μελᾶς»: 

«...ποὺ κάνουν τόπο νὰ διαβῇς οἱ γέροι Ἀρματωλοί…»,

τὴν ἀνάγκη ἑνὸς νέου ἀρματωλισμοῦ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας:[8]

«Φαίνεται ἀλήθεια ὄνειρον καὶ ὅμως ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀρματωλισμοῦ προβάλλει τραχεῖα καὶ ἐποποιός. Τὸ βουνὸ ἐπανέρχεται. Αἱ φυλαὶ παλαίουν μὲ τὰ παλαιά των ὅπλα, τὸ μαχαῖρι, τὸ τσεκούρι, τὸν λίθον, καὶ ἡ παραφωνία τῶν Μάουζερ, τῶν κρεμασμένων ἐπὶ τῶν βουλγαρικῶν ὤμων, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὴν ὅλην ἀρματωλικὴν μορφὴν τοῦ ἀγῶνος».
Ἑνὸς ἀρματωλισμοῦ ὅμως, ποὺ θὰ πολεμᾶ κατὰ τῶν νοσηρῶν φαινομένων τῆς ἀπραξίας καὶ τῆς κενῆς ρητορείας τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἔπραξε μὲ τὴ δράση του καὶ τὴ θυσιαστική του πορεία, ὁ «ἀπρόοπτος ἀρματωλός», ὅπως ἀποκαλεῖ τὸν Παῦλο Μελᾶ:
«Χρειάζεται αἰφνιδία ἀλλαγὴ τῶν κυττάρων τοῦ αἵματος διὰ νὰ τὸν ἐννοήσωμεν, τὸν ἀπρόοπτον ἀρματωλόν. Ἔπεσεν ἐμπρός μας ὡς πολυσύνθετον αἴνιγμα. Εἶναι δυσκολονόητος ὅσον ἕνας ἀρματωλός, ὅσον ἕνας Ἕλλην ποὺ δὲν μᾶς ὁμοιάζει, ποὺ δὲν μᾶς ἀνέχεται, ποὺ δὲν ἦτο μεταξύ μας. Ὁ μεγαλύτερός του ὕμνος δὲν εἶναι ἡ συμπάθεια καὶ ὁ θαυμασμὸς τοῦ λαοῦ. Εἶναι ἡ ἔκπληξις ποὺ ἐγέννησεν ὁ θάνατός του. Καὶ τὸ ἀνακριβέστερον ποὺ ἐλέχθη δι αὐτὰ εἶναι ὅτι ἐπολέμησεν τοὺς Βουλγάρους, ἐνῶ ὁ Παῦλος Μελᾶς ἐπολέμησεν ἡμᾶς».

Ἀκόμη, συνεχίζει, μὲ τὴν μεγάλη ἐπαναστατικὴ ἀνατροπὴ ποὺ ἔκαμε ὁ Παῦλος Μελᾶς, ὁ ἱππότης αὐτὸς τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ὁ ὁποῖος καίτοι θὰ μποροῦσε νὰ ζεῖ στὴν μακαριότητα τῆς Ἀττικῆς καὶ τῶν Ἀθηνῶν ‒ἀμέριμνος καὶ εὐτυχής, ἀπολαύων πάσης τρυφῆς καὶ ἡδονῆς‒ μὲ τὸ ὕψιστον παράδειγμα τοῦ ἡρωϊσμοῦ, τῆς αὐτοθυσίας καὶ τῆς αὐταπαρνήσεώς του προτίμησε νὰ ἀνταλλάξει τὶς ἀπολαύσεις τοῦ ἥρεμου βίου μὲ τοὺς κινδύνους μιᾶς ἀνταρτικῆς ἐκστρατείας:
«Αἱ κοινωνίαι γεννῶνται ὅταν ἕνας ἀποσπασθῇ ἀπὸ μίαν δυσάρεστον σύμπνοιαν, ἀπὸ μίαν κακὴν ὁμοιομορφίαν καὶ ἀρχίσῃ νὰ λέγῃ ἀντίθετα πρὸς αὐτήν. Ὁ Παῦλος Μελᾶς ἀπεσπάσθη καὶ εἶπε πρὸς ὅλους ἡμᾶς τὰ ἀντίθετα. Τὸν βλέπομεν παραδόξως ὅπως ὁ ἀρχαῖος χορὸς τὸν ὑποκριτήν. Ἀλλὰ θὰ τὸν ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι». 
Παναθήναια 9 (31.10.1904) 58.
Τέλος, καταλήγει, χαιρετίζοντας τὴν αἰώνια αἴγλη καὶ δόξα τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ  Ἕλληνα ἀξιωματικοῦ, ποὺ ταρακούνησε ὑπέρμετρα τὴν Ἑλληνικὴ ψυχή, μὲ τὴν ἀτομικὴ, μυστικὴ, ἀφανῆ, ἐν ἀποκρύφῳ ἐνέργειά του, ἡ ὁποία τὸν ὁδήγησε στὴ θυσία του γιὰ τὴν πατρίδα σὲ ἡλικία μόλις 34 ἐτῶν:
«Χαῖρε ἀρματωλέ, χαῖρε πολεμιστὰ τῶν κυρίως ἀδελφῶν μας, τῶν ἀδελφῶν μας Ἑλλήνων. Ἡ δόξα σου εἶναι ὅτι ἐστράφης κατὰ τῶν Ἀθηνῶν».
Τὰ δύο αὐτὰ χρονογραφήματα τοῦ Ζ. Παπαντωνίου, τοῦ κοσμοπολίτη τοῦ Καρπενησιοῦ, γιὰ τὸν Παῦλο Μελᾶ, ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τρόπου ποὺ χρονογραφεῖ, τόσον ὅσον ἀφορᾶ τὸ ὕφος καὶ τὴν τεχνικὴ ἀλλὰ καὶ τὴ γλώσσα, τὴ θεματική, τὶς πηγὲς ἔμπνευσης, τὴν ὁπτικὴ προσέγγιση τῶν θεμάτων. Ἡ σάτιρα, ἡ λεπτὴ εἰρωνία, ἡ καλοζυγισμένη ἐξομολογητικὴ σκέψη, ὁ λυρισμὸς καὶ ἡ ποιητικότητα, ἡ ὑγιὴς πατριωτικὴ κρίση, μὲ εὔστοχες παρατηρήσεις γιὰ τὴν πολιτική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, συνθέτουν ἕναν λόγο γοητευτικὸ ποὺ καλλιεργεῖ τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ ἀναγνώστη,[9] τὴ σκέψη του, τὸ πνεῦμα του.[10]
Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Ζ. Παπαντωνίου

Ἡ καθαρότητα τοῦ λόγου του, ἡ ἀνιδιοτελὴς προσέγγιση  τῆς μορφῆς καὶ τῆς δράσης, τοῦ ἀρχοντόπουλου τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ Παύλου Μελᾶ, ἀπὸ τὴν γραφίδα τοῦ Ζαχαρία Παπαντωνίου, μαρτυροῦν τὸν ἀνυπότακτο, τὸν ἀνεξάρτητο καὶ ἐλευθερόφρονα χαρακτῆρα τοῦ Ρουμελιώτη λογίου· ἴσως διακρατοῦν στοιχεῖα τῆς καταγωγῆς του ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ Ἄγραφα, τὸ λίκνο τοῦ ἀρματωλισμοῦ.
  
ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Χρωμολιθογραφία, 

A. Θωμαΐδου, Ἱστορία τοῦ Παύλου Μελᾶ (Μικὲ Ζέζα),

Τυπ. Δράκου Παπαδημητρίου, 

Ἀθήνα 1905,

 Ὀπισθόφυλλο, 
[ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Γιάννη Μάκκα].

«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Παρθενικέ, ποὺ χαίρεσαι τὴν ὑψηλὴ γαλήνη
                                                καὶ πλάγιασες κρυφός,
δὲ θὰ μπορέσῃ ἡ σκέψι μας νά ᾿ρθῇ νὰ σὲ κυττάξῃ,
καθὼς κοιμᾶσαι γελαστὸς μέσα σὲ τόσο φῶς.

Φέγγει τὴ νύχτα ἡ ξαστεριὰ στοὺς δρόμους τοὺς μεγάλους,
μήπως ὁ πλάνος, ποὔρχεται, διαβάτης τοὺς εὑρῇ,
ἀλλὰ καλλίτερα ὁδηγεῖ ἕνα καντήλι τάφου,
ποὺ ὁ σκοτωμένος τἄναψε καὶ μᾶς ἀκαρτερεῖ.

Θὰ ᾿ρθῇ ὁ Ἀϊτὸς ὁποῦ γυρνᾷ κατὰ τὸ μεσονύχτιτΤὰ λαβωμένα ἁπλώνοντας ἀπάνω σου φτερὰ
καὶ θά γυρέψῃ ἀνασασμὸ καὶ θὰ γυρέψῃ μῖσος
ἀπ’ τὸ κορμί σου γιὰ νὰ βγοῦν σὰν ἄνθη αἱματηρά.

Τὴν ὥρα ποὺ στὸ χῶμά σου φέρνουν τὸ «Χαῖρε» οἱ σκλάβοι
καὶ μπήγουν ὅρκους τὰ σπαθιά στὴ γῆς, ἂς σταλαχτῇ
σὲ λήκυθον τὸ δάκρυ των νὰ πιῇ ἡ Ψυχὴ τοῦ Γένους,
Χάρου φαρμάκι νὰ γενῇ καὶ νὰ σ᾿ ἐγδικηθῇ.

Δὲν εἶσαι ἠχὼ τοῦ κόσμου αὐτοῦ, εἶσαι ἡ καθάρια στάλα
τῶν μακαρίων, ποὺ στῆς σκλαβιᾶς τὸ ἀπόκρυφο σκολειὸ
μὲ τὸ Ψαλτήρι ἐθέριεψαν καὶ τὸ χρυσὸ στεφάνι
τῆς Ὑπερμάχου ἐφίλησαν, καὶ πᾶν στὸ μακελειό.

Καλὸ ταξεῖδι! Ἔσπειρες τὸ μῖσος καὶ προσμένεις.
Κι’ ἐνῷ βουβὴ σὲ μύρεται, σὲ χαίρεται ἡ φυλή,
ἐσὺ ἀνεβαίνεις Ὤμορφε μεσ᾿ τό χορό τῶν ἴσκιων,
ποὺ κάνουν τόπο νὰ διαβῇς οἱ γέροι Ἀρματωλοί…»

*

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
Οἱ ἀπρόσκλητοι
Εἰς τὰς ἑορτὰς οἱ ἀπρόσκλητοι εἶναι ὀλίγοι. Εἰς τὰς θλιβερὰς τελετὰς εἶναι περισσότεροι. Διὰ τοῦτο σήμερον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐννοηθῇ οὔτε κηδεία χωρὶς ἀστυνομίαν. Εἰς τοῦ μακαρίτου Παράσχου τὴν κηδείαν ἐξεφώνησαν ἐπιτάφιον λόγον ὑπὲρ τοὺς δέκα, ἐχρειάσθη δὲ ν’ ἀναφθοῦν μεγάλαι λαμπάδες εἰς τὸ μνημεῖον Τοσίτσα, διὰ ν’ ἀναγιγνώσκουν οἱ ρήτορες τὰ χειρόγραφά των, ἐνῷ εἶχε πέσει πυκνότατον σκότος καὶ οἱ ἀκροαταὶ ἐπερίμενον περίεργοι νὰ ἰδοῦν, ἂν ὁ ἐθνικὸς ποιητὴς θὰ εὕρῃ ἐπὶ τέλους ἀνάπαυσιν. Ἐνθυμοῦμαι τότε, ὅτι κάποιος δὲν ἠρκέσθη μόμον ν’ ἀπαγγείλῃ τὸ ὑπερπεντακοσίων στίχων ποίημά του ἀλλὰ ἐκτὸς τοῦ ἰδικοῦ του ποιήματος, ἀπήγγειλε καὶ ὁλοκλήρους σελίδας ἐκ τῶν τόμων τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ.
Ὁ σεμνὸς ἥρως, ὁ ὁποῖος ἐμνημονεύθη χθές, ἄνθρωπος μισήσας τὸν θόρυβον ὅσον καὶ τὸν Βούλγαρον, θὰ εἶχε τὴν αὐτὴν ἀτυχίαν ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐστηρὰ ἐπίβλεψις. Φαντασθῆτε ὅτι οἱ ἑκατὸ πρόεδροι σωματείων οἱ καταθέσαντες στέφανον ἤθελαν καὶ νὰ προσφωνήσουν. Ὑπῆρχον ἄλλοι δ ι α τ α χ θ έ ν τ ε ς ἀπὸ σωματεῖα ἢ ὁμίλους νὰ ἐκφωνήσουν λόγους, ἐπέμενον δὲ νὰ τὸ κάμουν ἐπειδὴ εἶχον ἐντολήν. Διὰ τῶν γραμμῶν τῶν ἐφημερίδων ἀνέγνωσα τρομερὸν πόλεμον, ὁ ὁποῖος διεξήχθη διὰ νὰ ἀποσοβηθῇ τοιαύτη ἀσέβεια. Ὑπάρχει καὶ ἡ λεπτομέρεια, ὅτι οἱ διοργανωταὶ  τοῦ μνημοσύνου ἐζήτησαν τὴν συνδρομὴ τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἀστυνομίας. Ἔγινε δηλαδὴ πάλη, καὶ πάλη δυνατή, κατὰ τῶν ρητόρων, οἱ ὁποῖοι ἐπιτέλους ἠναγκάσθησαν νὰ ἀφήσουν τὴν τελετὴν ἤρεμον. Ἀλλ’αὐτὴ ἡ ἐπιμονή των, ἡ κάθοδος αὐτὴ μυρίων ἀνθρώπων ζητούντων νὰ ταράξουν ἕνα πένθος, εἶναι ἀπελπιστικὸν φαινόμενον. Οἱ λαοὶ ἀκουσίως εἰς τοιαύτας περιστάσεις ἐκδηλώνουν ὅ,τι ἔχουν· ἂν ἔχουν δύναμιν ἢ ἂν ἔχουν ἀδυναμίαν. Ἡ δύναμις εἶναι ἡ ἐργασία , ἡ ἀδυναμία εἶναι ἡ ρητορεία. Ὁ λόγος βέβαια ὑπῆρξεν δύναμις ὅταν ἀνέτρεπε τυρανννίας, τὰς αὐλάς, τὰς στρατοκρατίας. Ἀλλ’ ὅταν ἐπανέρχεται εἰς τὰ κράτη καὶ τοὺς λαούς, τοὺς ὁποίους ἐδημιούργησεν ἤδη ἐλευθέρους, ἡ μορφή του εἶναι νοσηρά, καὶ ὁμοιάζει πρὸς κῦμα καθαροῦ ἀέρος, τὸ ὁποῖον διερχόμενον ἀπὸ τοὺς δρόμους ὑψώνει κονιορτόν. Τὴν αὐτὴν δύναμιν ποὺ ἀνέτρεψε τυραννίαν ἄλλοτε, τὴν χειρίζεται σήμερον ἕνας ἀνθρωπίσκος διὰ νὰ κάμῃ μίαν ἔνοχον ἀπεργίαν, ἢ ἕνα ἔγκλημα κατὰ τῆς τάξεως. Παραπλεύρως αὐτοῦ ὑπάρχουν οἱ πάσχοντες ἁπλῶς ἀπὸ τὴν μανίαν τοῦ λόγου, καὶ θεωροῦντας ὡς ἁπλὴν εὐκολία γλώσσης, τὸ πολυσύνθετον αὐτὸ ὅπλον. Ἀπὸ αὐτοὺς ὑποφέρει ἡ Ἑλλάς. Ὁ κοινοβουλευτισμός, νόσος τὴν ὁποίαν δὲν ἐφαντάσθη ὁ ἀθῶος πατριώτης  Καλλέργης, ὅταν ἐζήτει τὸ Σύνταγμα ἀπὸ τὸν δακρύοντα βασιλέα, κατέστησε καὶ τὸν λόγον συνταγματικὴν ἐλευθερίαν. Σήμερον δὲν ὑπάρχει Ἕλλην ποὺ νὰ μὴν ἀγορεύῃ. Εἶναι εἰς τὸ αἷμά μας πλέον ἡ δίψα τοῦ λόγου. Ὅταν δὲν τὸν ἀκούομεν, τὸν ἀπαγγέλλομεν ἡμεῖς. Ὅταν δὲν εἴμεθα ὑποψήφιοι, τὸν βγάζομεν ὑπὲρ ἄλλου ὑποψηφίου. Κατὰ τὴν ἐποχήν τοῦ πολέμου, ἐπήγαινες εἰς τὸ Σύνταγμα, λόγος, ἐπήγαινες εἰς τὰ προπύλαια τῆς Βουλῆς, λόγος, ἐπήγαινες εἰς τὴν Ὁμόνοιαν, λόγος, ἐπήγαινες εἰς τὸ σπίτι σου νὰ κλάψῃς διὰ τὴν ὑποχώρησιν, λόγος ἀπ’ ἔξω.
  Δράξατε τὰ ὅπλα. Ἔλεγεν ὁ ρήτωρ.
Καὶ αὐτὸς δὲν τὰ ἔδραττε.
Εἰς τὸ αἷμα μας ἐχύθη πλέον ὁ κοινοβουλευτισμός, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ποὺ πρέπει νὰ ἐννοηθῇ, τὴν καταστρεπτικὴν παντὸς ἔργου ἔννοιαν, διότι τέτοιον κοινοβουλευτισμὸν ἔχομεν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὅταν ἀκούετε ἀνθρώπους ποὺ λέγουν ὅτι δὲν ἦτο ὥρα Συντάγματος, τὸ ’43, ποτὲ νὰ μὴν τοὺς κυττάζετε ἀγρίως. Αὐτοὶ λέγουν μίαν ἀλήθειαν, μελετῶντες τὰ σημερινὰ πράγματα. Καὶ τῶν σημερινῶν πραγμάτων ἐκδήλωσις εἶναι ὅτι οἱ ρήτορες ἔστησαν πόλεμον κατὰ τῶν διοργανωτῶν τοῦ χθεσινοῦ μνημοσύνου, ἐπιμένοντες νὰ ὁμιλήσουν. Τί νὰ ὁμιλήσουν καὶ τί νὰ εἰποῦν; Ὅταν δὲν ἔχεις τὴν δύναμιν νὰ πάρῃς ὅπλον καὶ νὰ πᾷς νὰ σκοτωθῇς ‒ἐὰν παραδέχεσαι πατρίδα‒ τὰ λοιπὰ εἶναι ἀστεῖα. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ἀστεῖα εἶναι καὶ τραγικὰ ὅταν τὰ βλέπει ξένος. Πολλὰ πράγματα ἐδίδαξεν ὁ ἀλησμόνητος Παῦλος Μελᾶς, ὁ ἀριστοκράτης ‒κατ’ οὐσίαν ὄχι κατὰ μονὸκλ ἀριστοκράτης‒ καὶ εἴθε νὰ μελετήσωμεν βαθύτερα τὸν θάνατόν του. Ἐὰν ἦτο δυνατὸν ν’ἀκουσθῇ ἡ φωνή μου θὰ ἔλεγα πρὸς τοὺς παρελάσαντες διὰ μουσικῆς μετὰ τὸ μνημόσυνο, ἐνθουσιώδεις ἀνθρώπους καὶ ἐπευφημήσαντας τὸν οἶκον Μελᾶ, νὰ σκεφθοῦν πρὶν ταράξουν κατὰ τοιοῦτον τρόπον τὸν λυπημένον οἶκον. Ἀλλ’ εἶναι ἀδύνατον νὰ προΐδῃ κανεὶς τὰς συνεπείας μιᾶς τελετῆς. Ἐδῶ παρ’ ὀλιγον νὰ κάμουν μνημόσυνον ἰδιαίτερον ὅλα τὰ σωματεῖα, διὰ νὰ φανοῦν ὅλα, ὡσὰν νὰ ἐπρόκειτο νὰ φανῇ κανεὶς εἰς τοιαύτην περίστασιν. Συγχρόνως ἐθεώρησεν καθῆκόν του ἕκαστος Ἕλλην νὰ γράψῃ τὸ ποίημά του. Τόσον δὲ αἱ Τέχναι ἐθεωρήθησαν εὔκολοι εἰς τὸ νὰ ὑπηρετήσουν τὴν περίστασιν, ὥστε δὲν ἐνθυμοῦμαι ποῦ ἐψηφίσθη νὰ γίνῃ καὶ ἐμβατήριον ὑπὸ τὸν τίτλον «σώσωμεν τὴν Μακεδονίαν», ὡσὰν νὰ ἐχρειάζοντο καὶ ἄλλα ἐμβατήρια.
Ἡ μόνη εὐχήν τὴν ὁποίαν ἀπευθύνω εἶναι ἡ ἑξῆς:

"Εἴθε  νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου τὴν ψυχὴν ἐμνημονεύσαμεν χθές, ἦτος ἕνας ἐπαναστάτης κατ’ αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἀναμφιβόλως δὲ ἐπεθύμει νὰ ὀλιγοστεύσουν οἱ ρήτορες, διότι μόνον ἐκεῖ ὁποῦ ὀλιγοστεύουν αὐτοί, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν ἐλπίδες ζωῆς".
Φωνογράφος 

**

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
Ὁ ἀρματωλισμὸς τὸν ὁποῖον μοιραίως ἐγέννησεν ὁ ἀγὼν τῶν φυλῶν εἰς τὴν Μακεδονίαν, ὡρισμένως εἶναι μία ἐποχὴ ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ ἐπανέλθῃ. Ὑπάρχει μία παλαιὰ ἰδέα ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ προσοικειωθῇ μὲ τὸν πόλεμον κράτος, τοῦ ὁποίου ἡ μεθόριος γραμμὴ δὲν εἶναι διαρκῶς ἀναμμένη. Οἱ λαοὶ πρέπει νὰ ἀκούουν ὅπλον εἰς τὰ σύνορά των, ἀνάπτον κατὰ διαλείμματα καὶ οὐδέποτε σβύνον, ὅπως οἱ φάροι τῶν θαλασσῶν. Ὁ ἀντάρτης, ἡ πρώτη μορφὴ τοῦ πολέμου, παραμένει ὡς στοιχεῖον χρήσιμον εἰς τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ὅπου ὁ πόλεμος κατήντησε ψυχρὰ καὶ ὑπολογισμένη χειρουργικὴ πράξις. Διπλωματικῶς εἶναι μία ζημία διὰ τὰ κράτη, ἀλλὰ πραγματικῶς αὐτὰ εἶναι ὁ ὀροφύλαξ τῶν φυλῶν. Ποῖον κράτος, ἀκόμη καὶ τὸ ἐπιστημονικώτερα ὡπλισμένον, δὲν θὰ ἐπόθει ὀλίγον ἀρματωλισμὸν εἰς τὰ σύνορά του; Τὰ πράγματα διὰ τὴν Ἑλλάδα ἐστράφησαν κατὰ τόσον παράδοξον τρόπον, ὥστε εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ζητήσῃ τοὺς παλαιούς της φίλους, τοὺς ἀρματωλούς, καὶ νὰ ἐπιχειρήσῃ ὁλόκληρον ἀνεπίσημον πόλεμον μὲ φουστανέλλαν. Φαίνεται ἀλήθεια ὄνειρον καὶ ὅμως ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀρματωλισμοῦ προβάλλει τραχεῖα καὶ ἐποποιός. Τὸ βουνὸ ἐπανέρχεται. Αἱ φυλαὶ παλαίουν μὲ τὰ παλαιά των ὅπλα, τὸ μαχαῖρι, τὸ τσεκούρι, τὸν λίθον, καὶ ἡ παραφωνία τῶν Μάουζερ, τῶν κρεμασμένων ἐπὶ τῶν βουλγαρικῶν ὤμων, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὴν ὅλην ἀρματωλικὴν μορφὴν τοῦ ἀγῶνος.
Εἶναι φυσικὸν ὅτι παλαιαὶ ἐποχαί, ποὺ μᾶς καταλαμβάνουν τόσο αἰφνίδια, εὑρίσκουν τὰς σημερινὰς κοινωνίας ἀνετοίμους νὰ τὰς ἀντικρύσουν. Ὁ ἀρματωλισμὸς θέλει νὰ ξαναεύρῃ τὰς παλαιάς του ἀγαπημένας συνθήκας, τὴν παρθενίαν τῶν λαῶν, τὸ μῖσος, τὴν Μεγάλην Ἰδέαν τῶν Ἑλλήνων. Καὶ ἐδῶ ὅπου τελευταίως ὁ λαὸς ἀγοράζει λαχεῖον διὰ νὰ κάμῃ Μάουζερ, ταχυβόλα, θωρηκτὰ ‒ὅλαι αἱ λέξεις τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ διαβήτου‒ ἐστράφη αἰφνιδίως καὶ εἶδε τὸν ἀνθυπολοχαγὸν τοῦ πυροβολικοῦ, τὸν ἀπόστολον τῆς νέας στρατιωτικῆς ἐπιστήμης, φονευμένον ἐπάνω εἰς τοὺς βράχους μὲ στολὴν ἀρματωλοῦ. Ὁ νεκρὸς αὐτός, ντυμένος μίαν παλαιὰν ἐποχήν, ἦτο ὁ πρόδρομος καὶ τὸ ἐξύπνημα. Καὶ χρειάζεται αἰφνιδία ἀλλαγὴ τῶν κυττάρων τοῦ αἵματος διὰ νὰ τὸν ἐννοήσωμεν, τὸν ἀπρόοπτον ἀρματωλόν. Ἔπεσεν ἐμπρός μας ὡς πολυσύνθετον αἴνιγμα. Εἶναι δυσκολονόητος ὅσον ἕνας ἀρματωλός, ὅσον ἕνας Ἕλλην ποὺ δὲν μᾶς ὁμοιάζει, ποὺ δὲν μᾶς ἀνέχεται, ποὺ δὲν ἦτο μεταξύ μας. Ὁ μεγαλύτερός του ὕμνος δὲν εἶναι ἡ συμπάθεια καὶ ὁ θαυμασμὸς τοῦ λαοῦ. Εἶναι ἡ ἔκπληξις ποὺ ἐγέννησεν ὁ θάνατός του. Καὶ τὸ ἀνακριβέστερον ποὺ ἐλέχθη δι αὐτὰ εἶναι ὅτι ἐπολέμησεν τοὺς Βουλγάρους, ἐνῶ ὁ Παῦλος Μελᾶς ἐπολέμησεν ἡμᾶς.
Πρὶν τὸν ὀνομάσω πολεμιστήν, ὅπως ἦτο, ἀρματωλὸν ὅπως ἦτο, θέλω νὰ τὸν βλέπω εἰς ὡραιοτέραν μορφήν, Ἕλληνα πολεμοῦντα Ἕλληνας τῆς ρητορείας καὶ τῆς ἀπραξίας. Ὑπῆρξε κοινωνικὸς ἐπαναστάτης. Εἰς τὴν κατάστασιν ποὺ εἴμεθα, τὸ αἱματηρὸν ράπισμα τοῦ Παύλου Μελᾶ ἦτο ἀπὸ τὰς τολμηρὰς φυσιοθεραπείας ποὺ ἐπιβάλλονται εἰς νευρικῶς χαλαρωμένους ὀργανισμούς. Ἔχει τὴν ψυχολογίαν της ὅλη ἡ παταγώδης ὑποδοχὴ ποὺ ἔκαμεν ὁ λαὸς εἰς αὐτὸν τὸν θάνατον. Μολονότι τὰ μνημόσυνα ποὺ ἔγιναν ἦταν θόρυβος, κτύπος κροτάλων ρητορικῶν , πράγματα ποὺ ὁ Μελᾶς ἀπέθανεν ἀκριβῶς διὰ νὰ μὴ τὰ ἀκούῃ, ἀλλ’ εἶχον εἰς τὸ βάθος τὸν χαιρετισμὸν τοῦ λαοῦ, διότι ἕνας ἀπὸ τὴν ὀλιγαρχίαν τῶν Ἀθηνῶν ἀπέθανεν διὰ τὴν ἑλληνικὴν ἰδέαν. Πολλοὶ λόγοι ὑπῆρχον διὰ νὰ μὴ ἀποθάνῃ ὁ ἀριστοκράτης Μελᾶς.
Ὁ ἥλιος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ὁ λαμπρότερος τοῦ κόσμου, καὶ ὑπὸ κανέναν ἄλλον ἥλιον  δὲν ἀναδίδουν τόσην λάμψιν τὰ ἀραβικὰ ἄλογα μιᾶς ἁμάξης  ποὺ πηγαίνει βραδέως πρὸς τὸ Φάληρον διὰ τῆς λεωφόρου Συγγροῦ. Ἐδῶ εἶναι τόσον δικαιολογημενη ἡ εἰρήνη! Εἶναι τόσον φυσικὸν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν αὐτὸν  νὰ μὴ σκέπτεται κανεὶς διὰ πόλεμον! Ἄχ, μακαριότης τῆς Ἀττικῆς, διὰ πόσας παραλείψεις, διὰ πόσας δραπετεύσεις ἀπὸ καθήκοντα, διὰ πόσας ἀναισθησίας, δὲν ἀπολογεῖσαι ἐπαρκῶς... Εἰπέ μας Ἀττικὸν φῶς, ποὺ βρέχεις τὴν λήθην, δὲν εἶναι ἔγκλημα νὰ σὲ στερηθῇ κανείς; Ἐπιθυμῶ νὰ ἀπολογηθῇς ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀδυναμιῶν. Ἐπιθυμῶ νὰ μοῦ εἴπῃς ὅτι ἦτο ἀπαραίτητος διὰ τὰς Ἀθήνας μία πλουτοκρατία. Ὅτι τρώγουσα τὰ ἑκατομμύριά της, ὅπως τὰ τρώγει, κάμνει ἔργον σοφόν. Ὅτι μὴ λογαριάζουσα κανένα, φυλήν, ἔθνος, κράτος, λαόν, κάμνει ἔργον θαυμάσιον. Ὅτι νομίζουσα πὼς κάμνει τὴν δουλειά της, ἐὰν προεδρεύσῃ ἢ γραμματεύσῃ εἰς κανὲν νοσοκομεῖον, καλῶς νομίζει. Ὅτι μασσῶσα Γαλλικὰ ἡ χαριτόβρυτος, ἐκεῖ ποὺ δὲν χρειάζονται, εἰς τὸν δρόμον, εἰς τὴν πλατεῖαν, καλῶς κάμνει καὶ τὰ μασσᾷ. Ὅτι ἀγράμματος καὶ ἀμόρφωτος καὶ ἀνίδεος παραμένουσα, τίποτε μὴ ἐπηρεάζουσα, τίποτε μὴ προσπαθοῦσα νὰ ἐξυπνήσῃ εἰς αὐτὸν τὸν πρόστυχον λαὸν ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐκάθησε, κανὲν αἴσθημα ὡραίου ἢ ὁρμὴν πολέμου, ὅτι εἶναι μοναδικὴ κοινωνικὴ τάξις εἰς τὸν κόσμον. Ὅτι θέλουσα καὶ ὑπὸ τοὺς ὅρους αὐτοὺς νὰ λέγεται καὶ ἀριστοκρατία, ζητεῖ πρᾶγμα φυσικὸν καὶ νόμιμον. Καὶ ὅτι ὁ ἀριστοκράτης Παῦλος Μελᾶς, ὁ ὁποῖος τὴν ἐρράπισεν, ὑπῆρξεν ἐγκληματίας κατὰ τοῦ ἡδονικοῦ φωτὸς τῶν Ἀθηνῶν...
Οὐδέποτε εἶδα ὡραιότερον ἐγκληματίαν. Τὸ ράσπισμά του θὰ φθάσῃ παντοῦ. Ὅλαι αἱ κοινωνικαὶ τάξεις θὰ τὸ αἰσθανθοῦν,  ἀλλ’ ἐκεῖνοι εἰς τοὺς ὁποίους ἐδόθη ἦσαν ἐκεῖνοι μὲ τοὺς ὁποίους ἔζησεν, ἐμεγάλωσεν, ἠνδρώθη, προσποιητὸς φίλος, προσποιητὸς σύντροφος τῶν βερνικωμένων, ἀλλὰ κατόπιν ταχύτατα καὶ ἀποτόμως ἐπαναστάτης. Ἡ ἀρχαία τραγωδία ἐγεννήθη ὅταν ἕνας ἀπεσπάσθη ἐκ τοῦ χοροῦ καὶ ἤρχισε νὰ λέγῃ ἀντίθετα πρὸς αὐτόν. Αἱ κοινωνίαι γεννῶνται ὅταν ἕνας ἀποσπασθῇ ἀπὸ μίαν δυσάρεστον σύμπνοιαν, ἀπὸ μίαν κακὴν ὁμοιομορφίαν καὶ ἀρχίσῃ νὰλέγῃ ἀντίθετα πρὸς αὐτήν. Ὁ Παῦλος Μελᾶς ἀπεσπάσθη καὶ εἶπε πρὸς ὅλους ἡμᾶς τὰ ἀντίθετα. Τὸν βλέπομεν παραδόξως ὅπως ὁ ἀρχαῖος χορὸς τὸν ὑποκριτήν. Ἀλλὰ θὰ τὸν ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι. Χαῖρε ἀρματωλέ, χαῖρε πολεμιστὰ τῶν κυρίως ἀδελφῶν μας, τῶν ἀδελφῶν μας Ἑλλήνων. Ἡ δόξα σου εἶναι ὅτι ἐστράφης κατὰ τῶν Ἀθηνῶν.
ΧΑΡΗΣ ΗΜΕΡΙΝΟΣ  [1]. «Σὲ κλαίει λαός...», Ἕνα ἀνθολόγιο γιὰ τὸν Παῦλο Μελᾶ, ἐπιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1995, σ. 11.
[2]. Π., «Παῦλος Μελᾶς», ἐφ. Σκρίπ, 22.10.1902, σ. 1.
[3]. Γιὰ τὸν ποιητικὸ λόγο τοῦ Ζαχαρία Παπαντωνίου, βλ. Χρυσούλα Σπυρέλη, «Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Πολιτισμικὲς ἀναπαραστάσεις μιᾶς παραδοσιακῆς κοινωνίας στὸ ποιητικό του ἔργο», Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ ἔντεχνος λόγος (ποίηση-πεζογραφία-θέατρο), Πρακτικὰ συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Ἀθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2010, [Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Κέντρο Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας], τ. Γ΄, Ἀθήνα 2013, σ.  101-114, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.
[4]. Φωνογράφος, «Οἱ ἀπρόσκλητοι», ἐφ. Σκρίπ, 23.10.1904, σ. 1.
[5]. «Ἡ συστηματικὴ ἐνασχόληση τοῦ Παπαντωνίου μὲ τὸ χρονογράφημα ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα "Σκρίπ" τὸ 1896 καὶ συνεχίζεται χωρὶς καμμία διακοπὴ ὣς τὸ 1912»· βλ. Φωτεινὴ Κεραμάρη, Ὁ Ζαχαρίας Παπαντωνίου ὡς πεζογράφος, ἐκδ. Ἑστία, Ἀθήνα 2001, σ. 64.
[6]. Τὰ συνήθη ψευδώνυμα ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ Ζ. Παπαντωνίου ἦταν : «Ἀβδηρίτης», «Χάρης Ἡμερινός», «Ὁ ἄλλος» καὶ «Φωνογράφος»· βλ. Κεραμάρη, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, σ. 65-66.
[7]. Χάρης Ἡμερινός, «Λόγοι καὶ ἀντίλογοι», Παναθήναια 9 (1904) 57-58.
[8]. «... ὑμνητὴς τοῦ Παύλου Μελᾶ μὲ τὸ περίφημο «Παρθενικέ, ποὺ χαίρεσαι τὴ ὑψηλὴ γαλήνη καὶ πλάγιασες κρυφός, ... μέσα σὲ τόσο φῶς» καὶ μὲ τὸ συγκινητικὸ τέλος, θαυμαστὴ εἰκόνα, ποὺ «κάνουν τόπο νὰ διαβῇς οἱ γέροι Ἀρματωλοί...» γιὰ νὰ περάσει ὁ Μακεδονομάχος «μέσ’τὸν χορὸ τῶν ἴσκιων»· Μιχάλης Σταφυλᾶς, Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Τὰ θεῖα δῶρα τῶν ἐμπνεύσών του, «Μιχάλης Ροδᾶς. Ὁ δημοσιογράφος μὲ τὸ πάθος τῆς ἐργασίας», [Τοπικὴ ἕνωση Δήμων καὶ Κοινοτήτων Εὐρυτανίας], Ἀθήνα 2000, σ. 121.
[9]. «Ἡ μεγάλη ἀναγνωσιμότητα τῶν χρονογραφημάτων του δείχνει τὴν πλέρια ἀποδοχή του ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ κόσμου. Αὐτὴ ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἀνταμοιβή του γιὰ τὸ διττὸ λειτούργημα ποὺ ἐπιτελοῦσε... Φαίνεται πὼς αὐτὴ ἡ "μαστοριά" τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ λόγου του, τὸ στὺλ καὶ τὸ ὕφος τῆς γραφῆς του προέρχεται ἀπὸ μία ψυχική, ἔντονη πλέον ἀνάγκη, ὡς συμλήρωμα τῆς δημοσιογραφικῆς καὶ λογοτεχνικῆς του ἔκφρασης»· Κλεομένης Κουτσούκης, «Ὁ κοινωνικὸς στοχασμὸς τοῦ Ζαχαρία Παπαντωνίου. Οἱ ἀπολλώνιες διαστάσεις τοῦ ἔργου καὶ τῆς προσωπικότητός του», Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ ἔντεχνος λόγος (ποίηση-πεζογραφία-θέατρο). Πρακτικὰ συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Ἀθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2010, [Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Κέντρο Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας], τ. Γ΄, Ἀθήνα 2013, σ. 78.
[10]. Γιὰ τὸν Ζαχαρία Παπαντωνίου ὡς συγγραφέα  χρονογραφημάτων, βλ. Φωτεινὴ Κεραμάρη,  Ζαχαρίας Παπαντωνίου, σ. 60-95· Ζαχαρίας Λ. Παπαντωνίου,  Ἀλήθεια εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δὲν πρέπει νὰ λέγεται. 90 Παρισινὰ Γράμματα, Ἐπιμέλεια-Πρόλογος-Εἰσαγωγὴ Νίκος Α. Ζωρογιαννίδης, ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2010, σ. 17-49.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ 1942*
Ἐγκρίνομεν τὴν σύστασιν...
Ἡ τριήμερος πανήγυρις, «Ἁγία Παρασκευή» Βραγκιανῶν.
ναμφίβολα, ἡ πλέον ὀνομαστὴ πανήγυρις στὰ Ἄγραφα μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ αὐτὴ τῆς «Ἁγίας Παρασκευῆς» τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν. Ἡ ξεχωριστὴ θέση της φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ σύστασή της καὶ τὰ χαρακτηριστικά της  περιγράφονται σὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος καὶ ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Α΄.
Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος,
ξυλογραφία, ΙΝΕ/ΕΙΕ.
Ἡ ἀπόφαση φέρει ἡμερομηνία 4 Ἰουλίου 1885, δημοσιεύεται στὸ ΦΕΚ 75 / 12.7.1885 καὶ τιτλοφορεῖται ὡς:
«Περὶ συστάσεως ἐμπορικῶν πανηγύρεων ἐν τῷ δήμῳ Ἀγράφων».
Καθορίζεται ὁ χαρακτῆρας της ὡς ἐμπορικὴ πανήγυρις, χωροθετεῖται ὡς χῶρος διεξαγωγῆς της ἡ θέση «Ἁγία Παρασκευή» καὶ ἡ διάρκειά της ὡς κατ’ ἔτος τριήμερος: ἀπὸ 25 ἕως 27 Ἰουλίου. Ταυτόχρονα μὲ τὴν ἴδια ἀπόφαση ὁρίζεται καὶ ἡ σύσταση ἀνάλογης πανηγύρεως στὴ μονὴ Στάνας, κατ’ ἔτος ἀπὸ 22 ἕως 24 Αὐγούστου. Παρατηροῦμε πὼς τότε ἡ πανήγυρις τῆς Στάνας  ὁρίστηκε βάσει τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ Γενέσιό της, ὅπως στὶς μέρες μας.[1] Εἶναι ἡ πρώτη γραπτὴ μαρτυρία ποὺ ὑφίσταται γιὰ τὴν πανήγυρι τῆς «Ἁγίας Παρασκευῆς».  Ἡ προφορικὴ παράδοση, ὅπως ἀναφέρει ὁ Χριστόφορος Ἀλεξάκης στὴ μονογραφία του "Βραγγιανὰ Ἀγράφων καὶ Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων" θέλει νὰ καθιερώθηκε μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Παναγίας, τοῦ λεγομένου μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν Βραγγιανῶν, [Παναγία–παζὰρ ὅπως ἀποκαλοῦνταν ἐπὶ τὸ λαϊκώτερον, ὅπου διεξαγόταν ἀντίστοιχο πολυήμερο παζάρι],  ἀπὸ πυρκαϊὰ σὲ παρακείμενο πύργο στὰ 1806.[2] Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν παράδοση διατηροῦσε τὸν ἐμπορικό της χαρατήρα μέχρι περίπου τὸ 1925.
ΦΕΚ 75 / 12.7.1885
Περί συστάσεως ἐμπορικῶν πανηγύρεων ἐν τῷ δήμῳ Ἀγράφων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὴν σύστασιν ἐμπορικῶν πανηγύρεων ἐν ταῖς θέσεσιν «Ἁγία Πατρασκευή» τοῦ χωρίου Βραγκιανῶν καὶ ἐν τῇ διαλελυμένῃ μονῇ Στάνης τοῦ χωρίου Ἐπινιανῶν τοῦ δήμου Ἀγράφων τῆς ἐπαρχίας Εὐρυτανίας, τελουμένων τῆς μὲν πρώτης ἀπὸ τῆς 25-27 Ἰουλίου, τῆς δὲ δευτέρας ἀπὸ 22-24 Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους.
Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν διάταγμα
Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Ἰουλίου 1885                                                    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Ὑπουργὸς  τῶν Ἐσωτερικῶν
   Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ[3]
Ἰδιαίτερο στοιχεῖο τῆς Ὑπουργικῆς ἀπόφασης εἶναι ἡ ὀρθογραφικὴ ἀπόδοση τοῦ χωριοῦ ὡς "Βραγκιανά" ὅπως εἶχε καθιερωθεῖ  τὸ 1876 (ΦΕΚ 51/22.11. 1876) καὶ διετηρήθη μέχρι τὸ 1912.
Ἡ πανήγυρις μέχρι τὶς μέρες μας, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς δὲν διατηρεῖ πλέον τὴν ἐμπορική της διάσταση, διακρατεῖ ὅμως τὴ λαμπρότητα τῆς αἴγλης τοῦ παρελθόντος καὶ ἂν καὶ χρονικὰ εἶναι πλέον μονοήμερος, ἐν τούτοις συγκεντρώνει Ἀγραφιῶτες καὶ φίλους τῶν Ἀγράφων ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ἡμεδαπῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς ἀκόμη,  καθὼς λειτουργεῖ, πέραν τοῦ θρησκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ χαρακτῆρα της καὶ ὡς οἰoνεὶ ἀντάμωμα τῶν ἐντοπίων ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη ὅπου ἀποδημοῦν.
Ἀφροδίτη Παπαλάμπρου
 (=Ἀφροδίτη Μπαλωμένου).
Ἐνδεικτικὸ τῆς λαμπρῆς παράδοσης ποὺ ἔχει δημιουργήσει στὴ συνείδηση τῶν Ἀγραφιωτῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν Βραγγιανιτῶν εἶναι πὼς πραγματοποεῖται,στὶς 26 Ἰουλίου κάθε ἔτους, ἀδιαλείπτως ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια σὲ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες καὶ ἐποχές. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀναφορὰ ἐπισκέπτριας τῆς περιοχῆς τὸ 1942,  μεσούσης δηλαδὴ τῆς Γερμανοϊταλικῆς κατοχῆς, ἡ ὁποία ἀναφέρει πὼς ἡ πανήγυρις ἔλαβε χώραν κανονικά. Ἡ ἐπιστολή της, ποὺ ἔχει ὡς τόπο ἀποστολῆς της τὴ Θεσσαλονίκη, στέλνεται τὸ 1959 στὸ περιοδικὸ «Φθιῶτις». Ἀποστολέας εἶναι ἡ  Ἀφροδίτη Παπαλάμπρου καὶ ἀπευθύνεται στὴ Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.[4]  Δημοσιεύεται στὸ τεῦχος 20-21  τοῦ 1959, μὲ τίτλο: «Μεσαιωνικὰ Ἀγράφων», στὶς σελίδες 158-159.[5] Γράφει ἡ Ἀφροδίτη Παπαλάμπρου:
Φθιῶτις 20-21 (1959) 158
«Ἀγαπητὴ ‘’Φθιῶτις’’
Μὲ πολλή μου συγκίνηση διαβάζω στὶς σελίδες σου τὶς ἐργασίες τοῦ κ. Βασιλείου γιὰ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια τῆς Εὐρυτανίας
Ἰδιαιτέρως χάρηκα διαβάζοντας γιὰ τὴν ἐκκλησία Ἰω. Θεολόγου Βραγγιανῶν στὸ 14 τεῦχος. Πάντα θεωροῦσα πὼς δὲν ἀσχολήθηκε κανένας μ’ αὐτὴν ὡς τώρα. Τὶς ἴδιες σημειώσεις κρατῶ κι ἐγὼ ἀπ’ τὸ 1942, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ εἶχα πάει στὰ Βραγγιανὰ στὶς 26 Ἰουλίου, στὸ πανηγύρι τῆς ἁγ. Παρασκευῆς· ἀπὸ φόβο ὅμως μήπως δὲν τὶς ἀντέγραψα σωστά, ἀπέφυγα νὰ τὶς στείλω γιὰ δημοσίευση. Πέρυσι τὸν Σεπτέμβριο ποὺ ἀξιώθηκα νὰ ξαναπεράσω ἀπ’ τὰ χωριὰ τῶν Ἀγράφων βεβαιώθηκα ὅτι οἱ σημειώσεις μου εἶναι ἀκριβεῖς. Μὲ βαθειά μου ὅμως λύπη παρετήρησα ὅτι τὰ ἐξόχου τέχνης αὐτὰ μνημεῖα χρόνο μὲ χρόνο χαλᾶνε ἀνεπανόρθωτα, καὶ πρόχειρα διορθώνονται μὲ κακότεχνα ἀσβεστώματα.
Στὸ χωριὸ Τροβάτου τῶν Ἀγράφων ὑπάρχουν δυὸ ἀκόμα ἀνεκτίμητοι καλλιτεχνικοὶ θησαυροί· ἡ "κοίμησις τῆς Θεοτόκου", μὲ τοιχογραφία ποὺ μοιάζει αὐτῆς τοῦ Ἰω. Θεολόγου Βραγγιανῶν καὶ ἔγινε ἀρχιερατεύοντος τοῦ ἰδίου Ἐπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου καὶ ἡ Εὐαγγελίστρια λίγο πιὸ πάνω στὴν ἴδια πλαγιὰ  ἀπένατι στὸν "ἀπάνω μαχαλᾶ" Τροβάτου. Στὴν πρώτη, πάνω ἀπ’ τὴν πόρτα διαβάζεται καθαρὰ ἡ ἐπιγραφή:

«Ἱστορήθη οὗτος ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας δαπάνης καὶ συντρομῆς τοῦ Πανοσιοτάτου καὶ λογιοτάτου ἁγίου Διδασκάλου κυρ. Ἀντωνίου. Πατριαρχοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Παρθενίου. Ἀρχιερατεύοντος τοῦ Παν. Ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου κ. Εὐθυμίου. Σ) βρίου Κ.Ε΄. διὰ χειρὸς Ἰωάννου, καὶ ἑτέρου Ἰωάννου. Α.Χ.Μ.Δ.».

Ἡ Εὐαγγελίστρια δὲν ἔχει τοιχογραφίες, ἀλλὰ τὸ χτίσιμό της εἶναι πολὺ ἐπιμελημένο μὲ διαλεχτὴ πέτρα μέσα κι ἔξω, κι ἐντελῶς ἀσοβάτιστη. Στὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου καὶ στὸ δεξιὸ βημόθυρο, ἂν θυμοῦμαι καλά, ὑπάρχει χρονολογία τὴν ὁποία δυστυχῶς ἔχασα.
Ὁ Αἰδεσιμώτατος Παπαγ. Νταλῆς, συνταξιοῦχος ἱερέας Τροβάτου, μὲ πληροφορεῖ ὅτι τὰ ἐκκλησάκια αὐτὰ βρίσκονται ἀκόμη σὲ καλὴ κατάσταση.
Ὑπῆρχε στὸ ἴδιο χωριὸ ὣς τὸ 1942 καὶ ἡ ἀρχαία ἐκκλησιὰ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, μισοκατεστραμένη τότε, ἀλλὰ μὲ ἀρκετὲς εἰκόνες τοῦ τέμπλου σὲ καλὴ κατάσταση, ὅπως τὰ   "εἰσόδια τῆς Θεοτόκου" καὶ "ἡ γέννησις τῆς Θεοτόκου" στὶς μικρὲς εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἀχρονολόγητες. Κατὰ πληροφορία τοῦ σεβαστοῦ μου Παπαγ. Νταλῆ ἡ ἐκκλησιὰ αὐτὴ ἔπεσε καὶ τὴν ξανάχτισαν.
πίσης διαβάζοντας στὸ ἴδιο τεῦχος τὰ «Ἀκατάλυτα Κάστρα» τοῦ κ. Χρ. θυμήθηκα ἕνα δημοτικὸ τραγούδι ποὺ ἀρχίζει ἔτσι:
"Κανένας δὲν τὸ πάτησε τὸ κάστρο τοῦ Ἐπάχτου
 Μὰ ὁ Ρουπακιᾶς
τὸ πάτησε μὲ δεκοχτώ συντρόφους".
Δυστυχῶς δὲν ξέρω οὔτε τὴ συνέχεια τοῦ τραγουδιοῦ, οὔτε πότε ἔγινε αὐτὸ ποὺ λέει τὸ τραγούδι. Στὸν Μάραθο, κοντὰ στὴν Κλοποκίτσα, εἶναι ἕνα διάσελο ποὺ τὸ λένε στοῦ "Ρουπακιᾶ" κι ἄλλο πιὸ πάνω στοῦ "Δίπλα". Ἀκόμα καὶ τώρα στὸν Μάραθο τραγουδᾶνε στὴν τάβλα τὸ τραγούδι αὐτό:
"Τοῦ Δίπλα οἱ φίλοι κάθονταν καὶ τὸν παρακαλοῦσαν
σήκω νὰ φύγῃς Δίπλα μου μὲ τοὺς Κατσαντωναίους,
σᾶς ἔμαθε ὁ Ἀλῆ πασσᾶς καὶ θέλει νὰ σᾶς πιάσει.
Κι ὁ Δίπλας ἀποκρίνεται, τέτοια κουβέντα λέει :
 Ὅσο εἶν’ ὁ Δίπλας
Ζωντανός, τοὺς Τούρκους δὲ φοβᾶται".

Φθιῶτις 20-21 (1959) 159
Θεσσαλονίκη    ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ»

Πέραν τῆς ἀναφορᾶς τῆς παρουσίας της στὸ πανηγύρι τῆς ἁγ. Παρασκευῆς τοῦ 1942, ἡ Ἀφροδίτη Παπαλάμπρου μνημονεύει καὶ τὸν ναὸ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Βραγγιανῶν, ποὺ φαίνεται νὰ τὴν ἐντυπωσιάζει. Ἀκόμη δηλώνει ἐπίσκεψή της καὶ στὸ ὅμορο τῶν Βραγγιανῶν χωριό, τὸ Τροβάτο. Ἀναφέρει, μεταξὺ ἄλλων, τὸν ναὸ τῆς Παναγίας (Κοίμησις τῆς Θεοτόκου).
π. Γεώργιος Νταλῆς
(=παπα-Γῶγος, 1882-1972)
Πρόκειται γιὰ μεταβυζαντινὸ ναΰδριο, καθολικὸ τῆς ἀρχαίας μονῆς Παναγίας Τροβάτου, ὅπου κατὰ πρῶτον ἦλθε περὶ τὸ 1615 ὁ διδάσκαλος τοῦ Γένους Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός, μαθητευόμενος κοντὰ στοὺς ἱερολογιωτάτους μοναχοὺς Ἀντώνιο καὶ Βαρθολομαῖο.[6] Παραθέτει καὶ τὴν ἐπίσκεψή της στὸν παρακείμενο, ἐπιμελῶς πετρόκτιστο, ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας. Ἀκόμη, σώζει, ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή της, τὴ μαρτυρία τῆς ὕπαρξης –μισογκρεμισμένου βέβαια– τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Τροβάτου, μνημονεύει δὲ ὡς ἰδιαίτερα ἀξιόλογες τὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου: «Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου» καὶ  «Γέννησις τῆς Θεοτόκου».[7] Δηλώνει πὼς ἐπισκέφτηκε πάλι τὴν περιοχὴ τὸ 1958 καὶ ὅτι γνώρισε προσωπικὰ  τὸν τότε ἐφημέριο τῆς ἐνορίας τοῦ Τροβάτου π. Γεώργιο Νταλῆ,[8] ὁ ὁποῖος τῆς ἔδωσε πληροφορίες γιὰ τοὺς ναοὺς τοῦ Τροβάτου.
π. Λάμπρος Μπαλωμένος (1872-1947).
Τέλος, ἡ ἐπιστολογράφος ἀναφέρεται στὸ τοπωνύμιο τοῦ Μαράθου Ἀγράφων «Ρουπακιᾶς» καὶ τὴ σχέση του, βάσει δημοτικῶν τραγουδιῶν, μὲ τὴν δράση τοῦ προεπαναστατικοῦ ἀγωνιστῆ κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν, τοῦ θρυλικοῦ Κατσαντώνη.


[1] «Σὲ γενικὲς  γραμμὲς μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε τὶς ἐμποροπανηγύρεις ὡς σημαντικὲς καὶ ὀργανωμένες συγκεντρώσεις παραγωγῶν, ἐμπόρων, ἀγοραστῶν προϊόντων καὶ ἐμπορευμάτων σὲ συγκεκριμένο τόπο (πόλη, χωριό, ἀγροτικὴ τοποθεσία) μὲ σκοπὸ τὴ διενέργεια ἀγοραπωλησιῶν ἢ καὶ ἄλλων ἀκόμη δικαιοπραξιῶν μὲ ἀφορμὴ συνήθως, ἢ καὶ αἰτία, κάποια θρησκευτικὴ γιορτή. Οἱ συγκεντρώσεις αὐτὲς ἔχουν κανονικὴ καὶ χρονικὰ προσδιορισμένη περιοδικότητα (συνήθως γίνονται μιὰ φορὰ τὸν χρόνο, στὶς ἴδιες κάθε φορὰ ἡμερομηνίες καὶ γιὰ λίγες μέρες ἢ ἑβδομάδες)».· Παναγιώτης Καμηλάκης, «Ἡ ἐμποροπανήγυρη τῶν Φαρσάλων. Ἱστορικὴ ἐξέλιξη - ἐθνογραφικὴ θεώρηση», [Πρακτικὰ τοῦ Α΄ Συνεδρίου Θεσσαλικῶν Σπουδῶν], Θεσσαλικὰ Χρονικὰ  ΙΓ΄(1980) 96.
[2]  Χριστόφορος Δ. Ἀλεξάκης, Βραγγιανὰ Ἀγράφων καὶ Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων, [Ἐκπολιτιστικὸς Σύλλογος "Βαλαριωτῶν" Βραγγιανῶν Εὐρυτανίας], Ἀθῆναι 1991, σ. 232.
[3] Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος: Χάρακας Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς (1827)-Κηφισιὰ Ἀττικῆς1888. Πολιτικὸς ποὺ τὸ 1885 εἶχε διατελέσει Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν στὴn κυβέρνηση Θεόδωρου Δηλιγιάννη.
[4] "Ἀφροδίτη Παπαλάμπρου", ἦταν τὸ λογοτεχνικὸ ψευδώνυμο τῆς Ἀφροδίτης Μπαλωμένου θυγατέρας του ἱερέα Λάμπρου Μπαλωμένου (1872-1947). Ὁ παπα-Λάμπρος Μπαλωμένος, τοῦ Θόδωρου καὶ τῆς Ἑλένης Σβερώνη, γεννήθηκε στὸν οἰκισμὸ Κλοποκίτσα τοῦ Μαράθου (Μύρεση) τῶν Ἀγράφων. Μὲ τὴν πρεσβυτέρα του Μάρθα Μούτσελου, ἀπόκτησαν δέκα παιδιά, τέσσερα ἄρρενα: τὸν Σεραφείμ, τὸν Εὐθύμιο, τὸν Νικόλαο καὶ τὸν Κωνσταντῖνο καὶ ἕξη θήλεα: τὴν Ἐλισσάβετ, τὴν Χριστίνα, τὴν Παναγιώτα (Γιούλα), τὴν Ἀφροδίτη, τὴν Μαρία καὶ τὴν Ἑλένη. Χειροτονήθηκε ἱερέας τὸ 1900 στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ τότε ὑπηρετοῦσε ὡς λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου στὸν Ἅη-Ταξιάρχη τῆς Μύρεσης. Ἄξιος ἱερέας καὶ ἄνθρωπος διακόνησε τὴν ἐνορία του ἀπὸ τὸ 1900 ἕως τὸ 1947. Ἡ Ἀφροδίτη ἦταν τὸ ἔνατο παιδὶ τῆς πολυμελοῦς οἰκογένειας τοῦ παπα-Λάμπρου· ἕνα ἀνήσυχο πνεῦμα, ποὺ ἀπὸ μικρὴ μελετοῦσε μὲ πάθος ὅ,τι γραμμένο ἔπεφτε στὰ χέρια της ἀπὸ ἕλληνες καὶ ξένους ποιητὲς καὶ πεζογράφους: Κρυστάλλη, Καρκαβίτσα, Παπαδιαμάντη, Ξενόπουλο, Οὑγκώ…Εἶχε τὸ χάρισμα νὰ ζωγραφίζει. Ἄρχισε τὶς ζωγραφιές της ἀπὸ τὴ σχολικὴ πλάκα μὲ τὸ κοντύλι καὶ ὕστερα στὸ χαρτὶ μὲ τὸ μολύβι. Τὸ ζωγραφικό της ταλέντο ἐντυπωσίασε τὸν γνωστὸ εὐρυτάνα ζωγράφο Σπύρο Φραγκαλιό, ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸν Μάραθο τὸ 1940, ἐνθουσιάσθηκε μὲ τὸ ταλέντο της καὶ τῆς ἔστειλε χαρτικὴ ὕλη, ποὺ τὴ βοήθησε πολὺ στὴ δύσκολη ἐποχὴ τῆς κατοχῆς. Τὰ θέματά της ἦταν ἀπὸ τὴν εὐρυτανικὴ φύση καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. Πολλὰ ζωγραφικὰ ἔργα της τὰ ἐμπνεύστηκε ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα της, τὸν Μάραθο. Τὰ ζωγραφικά της ἔργα της τὰ  συνόδευσε μὲ ὡραῖα σχετικὰ κείμενα.       
Σὰν πολύπλευρο ταλέντο δὲν σταμάτησε στὴ ζωγραφική, ἀλλὰ ἔγραψε καὶ σπουδαῖα πεζά. Ἐγκωμίασαν τὸ ταλέντο της, ὁ εὐρυτάνας λογοτέχνης Δημήτρης Σταμέλος καὶ ὁ τότε ἐκδότης τοῦ «Μακεδονικοῦ Ἡμερολογίου»   Νικόλαος Σφενδόνης. Λόγω τῶν  μετακινήσεων τοῦ πληθυσμοῦ τὴν ἐποχὴ  τοῦ ἐμφυλίου πολέμου βρέθηκε  στὴ Θεσσαλονίκη, ποὺ ἔγινε ἡ δεύτερη πατρίδα της. Ἐκεῖ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Νικόλαο Σφενδόνη, ἱδρυτὴ καὶ διευθυντὴ τοῦ «Μακεδονικοῦ Ἡμερολογίου». Αὐτὸς ἐνθουσιάσθηκε ἀπὸ τὰ ἔργα της καὶ ἄρχισε ἔτσι ἡ συνεργασία της μὲ τὸ «Μακεδονικὸ Ἡμερολόγιο», ὅπου δημοσίευσε εὐθυμογραφήματα μὲ δική της σ’ αὐτὰ  εἰκονογράφηση, καθὼς καὶ εἰκονογραφήσεις σὲ διηγήματα ἄλλων συνδρομητῶν. Ὁ ἀνεψιός της ἀπὸ ἐξαδέλφη Γιάννης Μάκκας, στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε καὶ τὸ σύντομο αὐτὸ βιογραφικὸ τῆς ἐπισκέπτριας τῶν Μ. Βραγγιανῶν στὶς 26 Ἰουλίου 1942, ἐπαναδημοσίευσε τὸ ἠθογραφικὸ εὐθυμογράφημά της «Τὸ παζάρι τῆς Τετάρνας» [βλ. Γιάννης Μάκκας, «Τὸ παζάρι τῆς Τατάρνας ἢ Μαγούλας Εὐρυτανίας», Εὐρυτανικὰ Χρονικὰ 57 (2018) 23-26].
[5] Ἀφροδίτη Παπαλάμπρου (=Ἀφροδίτη Μπαλωμένου) , «Μεσαιωνικὰ Ἀγράφων, Φθιῶτις 20-21 (1959) 158-159.
[6] Βλ. Πᾶνος Βασιλείου, Ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Γένους Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ σπουδαιότεροι μαθητὲς τῶν Σχολῶν τῶν Ἀγράφων, ἐκδ. Στέφ. Βασιλόπουλος, Ἀθήνα 21985, σ. 25.
[7] Γιὰ τοὺς ναοὺς αὐτοὺς τοῦ Τροβάτου, βλ. Παναγιώτης Σαλαγιάννης, Τὸ Τροβάτο τῶν Ἀγράφων, ἐκδ. Δαρδανός, Ἀθήνα 2008, σ. 189-214.
[8] π. Γεώργιος  Ἰω. Νταλῆς (=παπα-Γῶγος) [1882-1972]· βλ. Σαλαγιάννης, Τροβάτο, σ. 146.
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης
*Πρώτη δημοσίευση στὴν ἐφ. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, φ. 81, σ. 4-5.