Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΙΩΛΗΣ, ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, † 31(18) ΜΑΡΤΙΟΥ 1921

Κωνσταντῖνος Παν. Τσιώλης, Μικρὰ Ἀσία, 31(18) Μαρτίου 1921

Σὰν σήμερα στὶς 31(18) Μαρτίου 1921 ἔπεσε ἡρωϊκὰ μαχόμενος ὑπὲρ Πατρίδος στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο, ὁ δεκανέας Κωνσταντῖνος Παν. Τσιώλης ἀπὸ τὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων τῆς Εὐρυτανίας. Ἔδωσε τὸ ὑπέρτατο ἀγαθό, τὴ ζωή του, γιὰ τὴν Ἑλλάδα· κέρδισε ὅμως τὴν ἀθανασία τοῦ ὑπὲρ Πατρίδος πεσόντος ἥρωος. Ἡ Πολιτεία, ἡ τοπικὴ κοινωνία φρόντισαν νὰ γραφεῖ τὸ ὄνομά Του στὸ Ἡρῷον ποὺ ἔχει ἀνεγερθεῖ στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱ. ν. Ἁγίου Γεωργίου, πολιούχου τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν, καὶ νὰ μνημονεύεται, κυρίως στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους, μαζὶ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἄλλων ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος πεσόντων. Ὁ ἀνεψιός του, Σπύρος Τσιώλης (1927-2013), κατ᾿ ἐπιθυμίαν τοῦ πατέρα του Ἀριστείδη Παν. Τσιώλη (1890-1973) καὶ τῆς μητέρας του Μαρίας (1989), καὶ εἰς ἔνδειξιν τιμῆς τῆς μνήμης τοῦ πεσόντος,
ἔδωσε, στὰ 1958, στὸ πρῶτο ἄρρεν τέκνο του, καὶ πρῶτο ἐξ ἀρρενογονίας ἐγγόνι τοῦ Ἀριστείδη, τὸ ὄνομα Κ ω ν σ τ α ν τ ῖ ν ο ς.

  

Αἰωνία  ἡ μνήμη τοῦ δεκανέα Κωνσταντίνου Παν. Τσιώλη

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Ὁ προεστὸς τοῦ Ἀγγελοκάστρου Κωνσταντῖνος Γουλιμῆς στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου καὶ τοῦ Ἀθανασίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

      Ὁ προεστὸς  τοῦ Ἀγγελοκάστρου Κωνσταντῖνος Γουλιμῆς
                                 στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου

                                           καὶ τοῦ Ἀθανασίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων

                                                                                                                                                                                    Στὸ Ἀγγελόκαστρο Μεσολογγίου, μέχρι τὸ 1977, σωζόταν τὸ ἀρχοντικὸ τῶν Γουλιμήδων ἔφερε δὲ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ μὲ τὴ χρονόλογία 1711· πολὺ κοντὰ δηλαδὴ στὴν ἐποχή (1716-1719) ποὺ σώζεται ἐξ ἕξι ἐπιστολῶν ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Γουλιμῆ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀθανασίου τοῦ Ἐλαχίστου τοῦ ἐξ Ἀγράφων, ἀδελφοῦ τοῦ Γορδίου, μὲ τὸν υἱὸ τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν Παναγιώτη Γουλιμάκη.

Βάσιμα μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε πὼς ἐδῶ παρελήφθησαν τὰ γράμματα τοῦ Γορδίου καὶ τοῦ Ἀθανασίου, τὰ ὁποῖα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς παραδίδουν προσθέτουν ἀρκετὰ καὶ σημαντικὰ στοιχεῖα, ἄγνωστα μέχρι τώρα, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τοπικὴ ἱστορία τοῦ χώρου τῆς Αἰτωλίας
   Ἰδιαίτερα μᾶς γνωστοποιοῦνται νέα δεδομένα γιὰ μέλη τῆς παλαιότατης, Ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς, ἀρματολικῆς καὶ ἀρχοντικῆς οἰκογένειας  τῶν Γουλιμήδων, ὁποία διαδραμάτισε μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ ἔνοπλη δράση της σημαντικὸ ρόλο κατὰ τὴν προεπαναστατικὴ περίοδο, ἀλλὰ καὶ μετεπαναστατικάεἶχε ἀξιόλογο πολιτικὸ ρόλο, μὲ πιὸ γνωστὸ ἐκπρόσωπό της τὸν βουλευτὴ Μιλτιάδη Γουλιμῆ γιὰ τὸν ὁποῖο Χαρίλαος Τρικούπης εἶχεν ἀναφωνήσει, μετὰ τὴν ἐκλογική του ἦττα στὶς Ἐθνικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1895, τὴν πασίγνωστη καὶ παροιμιώδη φράση, Ἀνθ᾿ ἡμῶν Γουλιμῆς.
Γιὰ νὰ δεῖτε ὅλο τὸ ἀρχεῖο, πατῆστε ἐδῶ