Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

«ΣΤ’ΑΓΡΑΦΑ... ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ» ΣΤΟ ’21

 Λίμνη Πλαστήρα, 26 καὶ 27 Ἰουνίου 2021

Στὸ πλαίσιο τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσειων τοῦ Δήμου Πλαστήρα γιὰ τὸ 2021 πραγματοποιεῖται, στὸν χῶρο ἐκδηλώσεων τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Μορφοβουνίου «Ἀντώνης Σαμαράκης», ἐπιστημονικὴ διημερίδα ἀφιερωμένη στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἐντάσσεται στὸ τρίτο μέρος τῆς τριλογίας τῶν ἐκδηλώσεων μὲ τίτλο «Στ’ Ἄγραφα ...ἕνα ταξίδι», ποὺ συνδιοργανώνουν τὰ τμήματα Καρδίτσης καὶ Εὐρυτανίας τῶν  Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους (ΓΑΚ). Στὴν  ἐφετινὴ ἐκδήλωση συνδιοργανωτὴς εἶναι καὶ ὁ Δῆμος Λίμνης Πλαστήρα, ποὺ φιλοξενεῖ τὴν ἐκδήλωση. Ἡ κ. Ἐλπινίκη Ἀγγελίνα προϊσταμένη τῶν ΓΑΚ Καρδίτσης, ἡ κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου προϊσταμένη τῶν ΓΑΚ Εὐρυτανίας  καὶ ὁ Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νάνος σᾶς προσκαλοῦν ὡς συνοδοιπόρους στὴν  Διημερίδα, ποὺ πραγματοποιεῖται τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή, 26 καὶ 27 Ἰουνίου 2021.

Στὶς παράλληλες ἐκδηλώσεις τῆς Διημερίδας περιλαμβάνονται:

Ἔκθεση τῆς Χάρτας τοῦ Ρήγα μὲ ὁμοιοτυπικὸ ὑλικὸ ὑψηλῆς πιστότητος

Ἔκθεση Μονοφύλλων τιοῦ  Ἀγώνα

Ἔκθεση Ἀριστείων Ἀγωνιστῶν

Στὴν ἐκδήλωση θὰ ἐκπροσωπηθεῖ καὶ ὁ πολιτιστικὸς σύλλογος Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος», ἀνταποκρινόμενος στὴν τιμητικὴ πρόσκληση τῶν διοργανωτῶν. Θυμίζουμε ὅτι ὁ Σύλλογος, πρὸ διετίας, εἶχε συνδιοργανώσει, πραγματοποιήσει καὶ φιλοξενήσει, μαζὶ μὲ τὰ ΓΑΚ Καρδίτσης καὶ Εὐρυτανίας καὶ τὸν Δῆμο Ἀγράφων, ἀντίστοιχη ὡς δεύτερο μέρος τῆς τριλογίας ἐκδηλώσεων «Στ’ Ἄγραφα... ἕνα ταξίδι» ἡμερίδα στὰ Μεγ. Βραγγιανά, στὸν ἱστορικὸ χῶρο τῆς πηγῆς «Φοντάνα».    

Πρόγραμμα καὶ πρόσκληση:  

Κ. Τ.

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ (1654-†7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1729)

 

Δευτέρα, 7 Ἰουνίου 2021.

Μνήμη Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου


Στὶς 7 Ἰουνίου τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ λογίου ἱερομονάχου Ἀναστασίου Γορδίου (Μεγ. Βραγγιανὰ 1654 - 7 Ἰουνίου 1729). Ἡ ὁσιακὴ βιοτή του καὶ ἡ ἀγάπη, τὸ ἐνδιαφέρον, μέριμνά του γιὰ τὰ Ἄγραφα καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, τὸν ἔχουν καθιερώσει ὡς ἁγιασμένη μορφὴ στὴ συνείδηση τῶν Ἀγραφιωτῶν.

Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος τὸν Αὔγουστο1692 στὴν πορεία  τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπὸ τὴν Βενετία, ‒ἴσως μετὰ ἀπὸ δεύτερο ταξίδι σου στὴν Ἰταλία‒ βρίσκεται στὴν Κεφαλλονιά, ὅπου,  πιθανῶς, ἐπισκέπτεται προσκυνηματικῶς τὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου. Ἐκεῖ, οἱ μοναχοὶ τοῦ ζητοῦν  νὰ μεταφέρει στὴν κοινὴ ἑλληνικὴ δημώδη γλώσσα τὸν βίο τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Νοταρᾶ. Ὁ Γόρδιος, πράγματι, ἀνταποκρίνεται στὸ αἴτημά τους. Αὐτὸ μᾶς πληροφορεῖ σημείωση, ἡ ὁποία σώζεται στὸ αὐτόγραφο χειρόγραφο τοῦ Γορδίου μὲ τὸν βίο τοῦ ἁγίου Γερασίμου.


Ὁ σύλλογος «Ἀναστάσιος Γόρδιος» τιμᾶ ἐφέτος τὴν μνήμη του καὶ μὲ τὴν ἔκδοση τετραφύλλου δελταρίου, ὅπου περιλαμβάνεται: εἰκόνα τοῦ Γορδίου ζωγραφισμένη ἀπὸ τὴν Σοφία Φέρμελος, ἡ ὁποία σώζεται στὴ Ἱερὰ Μονὴ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Κασσάνδρας Χαλκιδικῆς· σύντομος βίος τοῦ Γορδίου καὶ φωτογραφία ἀρχείου (†Σπυρ. Ἀριστ. Τσιώλη) τοῦ ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγ. Βραγγιανῶν· ἀπόσπασμα τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Νοταρᾶ διὰ χειρὸς Ἀναστασίου Γορδίου καὶ τροπάριο ἐκ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου, ποίημα (2016)  Χρήστου Κονταξῆ (†3 Σεπτ. 2018).


Κ.Σπ.Τ.