Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 1 Μαΐου 2022

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΒΡΑΓΓΙΑΝΙΤΩΝ 1977

 


Ἱστορικὴ φωτογραφία 1ης  Μαΐου 1977. Ὁμάδα Μεγαλοβραγγιανιτῶν ἑορτάζει τὴν Πρωτομαγιὰ σὲ δάσος τῆς Φυλῆς (Χασιά) κοντὰ στὸ ἱστορικὸ ἀρχαῖο Φρούριο Φυλῆς. Ἐξ  Ἀριστερῶν:  Σπύρος Ἀρ. Τσιώλης (†), Κων. Σπ. Τσιώλης, Σωκράτης Ἀρ. Τσιώλης (†), Μαρία συζ. Σωκρ. Τσιώλη (†), Παναγιώτης Ἀριστ. Τσιώλης (†), Βασιλικὴ συζ. Παναγ. Τσιώλη (†), Δήμητρα Παν. Τσιώλη-Παππᾶ,  Ἰωάννης Βασ. Παππᾶς, Μαρία σύζ. Ἀριστ. Τσιώλη (†), Ἀγγελικὴ συζ. Σπυρ. Τσιώλη, Νικόλαος Ἰωάν. Τσιώλης(†), Ἠλίας Γ. Χαλιμούρδας(†), Ἀριστείδης Σπ. Τσιώλης(†), Ἀριστ. Σωκρ. Τσιώλης, Θεόδωρος Κων. Μαγγόγιας, Δημήτριος (Τάκης) Ἰωαν. Τσιώλης (†). Φωτογράφος ἡ μὴ εἰκονιζομένη Ἀλεξάνδρα (Ἀλέκα) Παν. Τσιώλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου