Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΤΥΡΒΗ 18. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 1821

 φ. Ἐπαναστατικόν! 

Δυὸ ἡμέρες μείνανε. Μέχρι τὸ νέον ἔτος. Τὸ 2022 ντέ. Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε οὔτε καὶ δυό. Τυπώνουμε λοιπὸν καὶ μοιράζουμε τοῖς ἐντευξομένοις τὴν Τύρβη, Φύλλο 18ον παρακαλῶ. Καὶ μάλιστα Ἐπαναστατικόν. Γιὰ τὸ 1821 μας, τὸ καντηλάκι ποὺ μᾶς πῆγε παραπέρα. Ἐκλεκταὶ συνεργασίαι φίλων καὶ ἀγαπημένων. Πίνουμε μιὰ ρακὴ στὴν ὑγειά τους καὶ στὴ δικιά σας. Μόνοι μας στὸ ἐργαστήρι μας (λόγῳ μέτρων καὶ καιρῶν), πλὴν ὅμως δὲν τὸ βάζουμε κάτω. Στὸ φύλλο αὐτὸ τῆς Τύρβης: Β. Π. Καραγιάννης, Γιῶργος Κεντρωτής, Δημήτρης Κοσμόπουλος, Ἄγγελος Μαντάς, Παντελὴς Μπουκάλας, Ἀντώνης Ν. Παπαβασιλείου, Σωτήρης Ραπτόπουλος, Γεωργία Τριανταφυλλίδου, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης (ὁ ὁποῖος πάντα δίπλα μου, διόρθωσε μὲ ἐπιμέλεια καὶ Ἀγραφιώτικη φιλοτιμία). Μὲ σχέδιο γιὰ τὴν Τύρβη τοῦ Σπύρου Σιατούφη. Καλὴ χρονιά, μὲ χαμόγελα καὶ ἀγκαλιές. Νὰ εἶστε πάντα καλά. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου