Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΓΕΝΝΗΣΙΣ 15 ΟΚΤ. 1850

 

Προτομὴ τοῦ
Ἀλεξ. Μωραϊτίδη
στὴ Σκιάθο

Σὰν σήμερα, στὶς 15 Ὀκτωβρίου1850, γεννήθηκε στὴ Σκιάθο ὁ γνωστὸς λόγιος Ἀλέξανδρος Δημ. Μωραϊτίδης (Σκιάθος 1850-1929), μία ἐκ τῶν δύο
μαζὶ μὲ τὸν Ἀλέξ. Παπαδιαμάντη (1851-1911) μεγάλων μορφῶν τῶν Γραμμάτων μας, ποὺ εἶδαν τὸ πρῶτο φῶς τοῦ ἡλίου σ’αὐτὴν τὴν περικαλλῆ νῆσο τῶν Β. Σποράδων. Ὁ Ἀλέξ. Μωραϊτίδης λάτρευε τὴν ἑλληνικὴ φύση καὶ μὲ τὴν γραφίδα τοῦ λόγου του τὴν ζωγράφησε στὰ γραπτά του ἔργα. Γιὰ τὰ ἔλατα, τὸ φυσικὸ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τῶν Ἀγραφιώτικων βουνῶν, ἔγραψε:

«Ἤθελα νὰ ἐγνώριζα τὴν γλῶσσαν τὴν ὑψιπετῆ, μὲ τὴν ὁποίαν τὰ ἔλατα θὰ ἐξέφραζον τὴν χαράν των, διὰ τῶν φύλλων των ὡς διὰ πινδαρικῆς λύρας, ἀπὸ τὸ ἔρημον Β ε λ ο ῦ χ ι  ἕως τὴν χιονισμένην Γκιώναν καὶ τὸν Ταΰγετον».

Τὸ Βελοῦχι

Κ.Σπ.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου