Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ (1654-†7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1729)

 

Δευτέρα, 7 Ἰουνίου 2021.

Μνήμη Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου


Στὶς 7 Ἰουνίου τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ λογίου ἱερομονάχου Ἀναστασίου Γορδίου (Μεγ. Βραγγιανὰ 1654 - 7 Ἰουνίου 1729). Ἡ ὁσιακὴ βιοτή του καὶ ἡ ἀγάπη, τὸ ἐνδιαφέρον, μέριμνά του γιὰ τὰ Ἄγραφα καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, τὸν ἔχουν καθιερώσει ὡς ἁγιασμένη μορφὴ στὴ συνείδηση τῶν Ἀγραφιωτῶν.

Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος τὸν Αὔγουστο1692 στὴν πορεία  τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπὸ τὴν Βενετία, ‒ἴσως μετὰ ἀπὸ δεύτερο ταξίδι σου στὴν Ἰταλία‒ βρίσκεται στὴν Κεφαλλονιά, ὅπου,  πιθανῶς, ἐπισκέπτεται προσκυνηματικῶς τὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου. Ἐκεῖ, οἱ μοναχοὶ τοῦ ζητοῦν  νὰ μεταφέρει στὴν κοινὴ ἑλληνικὴ δημώδη γλώσσα τὸν βίο τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Νοταρᾶ. Ὁ Γόρδιος, πράγματι, ἀνταποκρίνεται στὸ αἴτημά τους. Αὐτὸ μᾶς πληροφορεῖ σημείωση, ἡ ὁποία σώζεται στὸ αὐτόγραφο χειρόγραφο τοῦ Γορδίου μὲ τὸν βίο τοῦ ἁγίου Γερασίμου.


Ὁ σύλλογος «Ἀναστάσιος Γόρδιος» τιμᾶ ἐφέτος τὴν μνήμη του καὶ μὲ τὴν ἔκδοση τετραφύλλου δελταρίου, ὅπου περιλαμβάνεται: εἰκόνα τοῦ Γορδίου ζωγραφισμένη ἀπὸ τὴν Σοφία Φέρμελος, ἡ ὁποία σώζεται στὴ Ἱερὰ Μονὴ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Κασσάνδρας Χαλκιδικῆς· σύντομος βίος τοῦ Γορδίου καὶ φωτογραφία ἀρχείου (†Σπυρ. Ἀριστ. Τσιώλη) τοῦ ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγ. Βραγγιανῶν· ἀπόσπασμα τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Νοταρᾶ διὰ χειρὸς Ἀναστασίου Γορδίου καὶ τροπάριο ἐκ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου, ποίημα (2016)  Χρήστου Κονταξῆ (†3 Σεπτ. 2018).


Κ.Σπ.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου