Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

5 Αὐγούστου 2020. Μνήμη ὁσίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ († 6 Αὐγούστου 1682)

Ἐφέτος συμπληρώνονται 338 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ὁσίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ,

στὶς 6 Αὐγούστου 1682, σὲ ἡλικία περίπου 85 ἐτῶν, στὰ Μεγ. Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων.
Τὸ ἱστολόγιό μας τιμώντας τὴν μνήμη του, φιλοτέχνησε ἕνα λιτὸ τετράπτυχο ἔντυπο, μὲ ἕνα σχέδιο μὲ σινικὴ μελάνη, τοῦ Ἁγίου, ἀπὸ τὸν φίλο τῶν Ἀγράφων καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Γεώργιο Μίχο, ἕνα σύντομο βιογραφικὸ τοῦ Ἁγίου βασισμένο στὴ βιογραφία του ἀπὸ τὸν ἐπιμελέστερο τῶν μαθητῶν του τὸν Ἀναστάσιο Γόρδιο (Μεγ. Βραγγιανὰ 1654-1729) καὶ τὴν ἀρχὴ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη πρὸς τὸν νοτάριο τοῦ Πατριαρχείου Φώτιο, ἡ ὁποία σώζεται γραμμένη ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιο Γόρδιο στὸ κώδικα 693 τῆ Μονῆς Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους. Τέλος στὸ ἔντυπο καταχωρίζεται τροπάριο ἐκ τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος τοῦ Ἁγίου, σύνθεση τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.
Τὸ ἔντυπο διανέμεται σὲ τόπους ὅπου τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἀλλὰ καὶ ἁπανταχοῦ σὲ ὅσους τὸν εὐλαβοῦνται, εἰς μνήμην Λάμπρου Κ. Θεοδώρου ἱερέως († 1981) καὶ τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Βασιλικῆς († 1993).

Κων/νος Σπ. Τσιώλης  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου