Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Τ’ ΑΓΡΑΦΑ ΠΑΝ’... ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ


Ἐκδήλωση, στὰ Γρεβενά,
γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη
μὲ συνδιοργανωτὴ τὸ ellinomouseionagrafon.blogspot.com.
Στὶς 25 Ὀκτωβρίου 1929, ἡμέρα Παρασκευή, ἐκοιμήθη τὸν ὀφειλόμενον ἀπ’ ὅλους μας ὕπνον, ὁ μοναχὸς Ἀνδρόνικος, ὁ κατὰ κόσμον Ἀλέξανδρος Δημ. Μωραϊτίδης. Ἀκριβῶς ἐνενῆντα (90) ἔτη μετά, τὴν Παρασκευὴ 25 Ὀκτωβρίου 2019, καὶ ὥρα 8 μ.μ. ἡ ἐφ. «Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας» τῶν Γρεβενῶν, τὸ δὶς τοῦ ἔτους ἐκδιδόμενο μονόφυλλο φιλαγραφιώτικο ἔντυπο  «Τύρβη», ἡ «Λέσχη   Βιβλιοδεσίας καὶ Λοιπῶν Δραστηριοτήτων τῶν Γρεβενῶν» καὶ τὸ ἱστολόγιο  «ellinomouseionagrafon.blogspot.com» τιμοῦν τὴν μνήμη τοῦ λογίου καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ  Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη, στὰ Γρεβενά, στὴν Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη τῆς πόλεως.

Ἰδοὺ ἡ ἀφίσσα καὶ ἡ πρόσκληση μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως καθὼς καὶ ἐπιστολικὸ δελτάριο μὲ τὴν μορφὴ τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη, τὴν ὁποία φιλοτέχνησε ἡ δεκαεξαετὴς Γρεβενιώτισσα Φρειδερίκη Ξενίδου, ἐνῶ τὸ δημιουργικὸ τῆς ἀφίσσας καὶ τῆς πρόσκλησης εἶναι ἔργο τῆς ἀγραφιώτισσας Στέλλας Μπαλωμένου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Στιγμὴ Ε.Π.Ε.»: θερμὲς καὶ πολλὲς εὐχαριστὶες σὲ ἀμφότερες.


* Τὸ  "Ὁ ταξειδιώτης" εἶναι δημοσιογραφικὸ ψευδώνυμο τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη.
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου