Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ.


Τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τοὺς μακαριστοὺς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν, Λάμπρο Κ. Θεοδώρου καὶ Πέτρο Γ. Νταλῆ.
Μεγάλα Βραγγιανά, 31 Αὐγούστου 2019. 
Ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Καρπενησίου
κ. Γεώργιος στὸ βῆμα.
Μὲ πρωτοβουλία τῆς Μητροπόλεως Καρπενησίου καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἐνορία Μεγάλων Βραγγιανῶν, ‒μὲ ἀφορμὴ τὰ 40 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς μητροπόλεως Καρπενησίου‒, πραγματοποιήθηκε τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τοὺς μακαριστοὺς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν, Λάμπρο Κ. Θεοδώρου († 21.12.1981) ἐκ Μεγ. Βραγγιανῶν καὶ Πέτρο Γ. Νταλῆ († 29.5 2010) ἐκ Τροβάτου.
.  Ὁ παπα-Λάμπρος Θεοδώρου

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε στὶς 6.30 μ.μ., στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πολιούχου τῶν Μ. Βραγγιανῶν, μὲ ἀρχιερατικὸ ἑσπερινὸ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου, τοῦ ἱερομονάχου τῆς μονῆς Στάνας Ἐπινιανῶν π. Σάββα καὶ τοῦ νῦν ἐφημερίου τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν π. Κωνσταντίνου Κουτσουπιᾶ. Στὴ συνέχεια στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ μὲ συντονιστὴ τὸν π. Κωνσταντῖνο πραγματοποιήθηκαν οἱ σχετικὲς ὁμιλίες γιὰ τὰ δύο τιμώμενα πρόσωπα. Ὁ μητροπολίτης Καρπενησίου ἀναφέρθηκε στοὺς στόχους καὶ τοὺς σκοποὺς τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ σαράντα χρόνια λειτουργίας τῆς Μητροπόλεως καὶ κατάθεσε ἐπίσης κάποια γραπτὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς ἀειμνήστους δύο ἱερεῖς. 
.

Ὁ παπᾶ-Πέτρος Νταλῆς
στὶς 8 Αὐγούστου 2008 στὸ Τροβάτο
μαζὶ μὲ τὸν ὁμογενῆ ἐν ΗΠΑ
καθηγητὴ Ἀνδρέα Καμπιζιώνη
στὸ Συνέδριο:
«Τὰ Ἄγραφα στὴ διαδρομὴ τῆς Ἱστορίας».
Ἀκολούθησε, ὅπως προέβλεπε τὸ πρόγραμμα ποὺ εἶχε σχεδιαστεῖ, ἡ κύρια ὁμιλία τῆς ἐκδήλωσης ἀπὸ τὸν π. Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ, ὁ ὁποῖος πέραν τῶν τιμωμένων ἀναφέρθηκε καὶ σὲ  ἄλλους ἱερεῖς τοῦ τόπου, παρελθόντων ἐτῶν. Ἀκολούθηε σύντομη ὁμιλία γιὰ τὸν π. Λάμπρο Θεοδώρου ἀπὸ τὴ θυγατέρα του, τὴν ἐκπαιδευτικὸ κ. Ἐλισσάβετ Θεοδώρου-Τενέντε καὶ γιὰ τὸν π. Πέτρο Νταλῆ ἀπὸ τὸν γιό του Νικόλαο Νταλῆ. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ σύνοψη τῶν λεχθέντων ἀπὸ  τὸν Σεβασμιώτατο.
Ἡ προσέλευση
τοῦ Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου \
Καρπενησίου κ. Γεωργίου.

Ἡ συμμετοχὴ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς στὴν ἐκδήλωση ἦταν ἰδιαίτερα ἱκανοποιητικὴ καὶ παρήγορη γιὰ τοὺς καιροὺς ποὺ διανύουμε, ὅπως τόνισε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος. Ὅμως, πλήρης ἦταν ἡ ἀπουσία τῶν πολιτικῶν, δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἀρχῶν καὶ φορέων καθὼς καὶ τῶν τοπικῶν συλλόγων καὶ συλλογικοτήτων.
Ὁ γιὸς τοῦ παπα-Πέτρου Νταλῆ, Νικόλαος.

Ἑσπερινός.
Μοναδικὴ ἐξαίρεση, γεγονὸς ποὺ τιμᾶ τὸν τόπο μας καὶ δικαιώνει τὴν ὕπαρξη καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς λειτουργίας του,  ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος» ὁ ὁποῖος ἦταν παρὼν διὰ τῆς ἀντιπροέδρου του Σταυρούλας Ζαμπάκα.
Ἡ ἐκπαιδευτικὸς
κ. Ἐλισσάβετ Θεοδώρου-Τενέντε
θυγατέρα τοῦ
παπα-Λάμπρου Θεοδώρου.

 Ἀκόμη παρὼν ἦταν ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας «Μεγ. Βραγγιανά-Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων» καὶ πρώην Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Νικόλαος Γ. Ἀλεξάκης. 
Ὁ Σεβασμιώτατος
μητροπολίτης Καρπενησίου
κ. Γεώργιος.

Μήνυμα τὸ ὁποῖο ἀναγνώστηκε ἀπὸ τὸν π. Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ ἔστειλε καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος» Γεώργιος Μπετχαβᾶς:

 Σεβασμιώτατε, π. Κωνσταντῖνε, π. Σάββα
Λόγοι ἀνώτεροι τῆς θελήσεώς μου δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ εἶμαι παρὼν στὴν τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τοὺς ἀειμνήστους ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ μας  Λάμπρο Θεοδώρου καὶ Πέτρο Νταλλῆ. Ὁ Σύλλογος μας, ὁ Σύλλογος ὅλων τῶν Βραγγιανιτῶν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴν ἀντιπρόεδρό του  Σταυρούλα Ζαμπάκα. Σᾶς γνωρίζω πὼς ὅταν ἤμουν μαθητὴς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου θήτευσα ὡς ‘‘παπαδάκι’’ κοντὰ στὸν π. Λάμπρο Θεοδώρου.
Καλὴ ἐπιτυχία
 Γεώργιος Θ. Μπετχαβᾶς
Πρόεδρος τοῦ συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος»
Ἀπὸ τὶς οἰκογένειες τῶν τιμωμένων παρόντες ἦσαν: α) τὰ τρία ἐν ζωῇ  τέκνα τοῦ παπα- Λάμπρου Θεοδώρου (Ἐλισσάβετ, Ἀγγελικὴ καὶ Θεοφάνης)  καὶ τρία ἀπὸ τὰ ἐγγόνια του (Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης, Σταυρούλα Παν. Τενέντε καὶ Παναγιώτης Σπ. Τσιώλης), β) τὰ τρία τέκνα τοῦ παπα-Πέτρου Νταλῆ (Νικόλαος, Γεώργιος, Οὐρανία). 

Ὁ ἱερομόναχος
τῆς μονῆς Στάνας Ἐπινιανῶν
π. Σάββας
μὲ τὸν Σεβασμιώτατο.
. Ὁ Σεβασμιώτατος
μητροπολίτης
Καρπενησίου
κ. Γεώργιος στὸ βῆμα
μαζὶ μὲ τὸν
π. Κωνσταντῖνο.
Στὴ μνήμη τοῦ ἱερέως Λάμπρου Θεοδώρου παραθέτουμε μιὰ λεπτομέρεια ἀπὸ χειρόγραφό του ‒ἀπὸ τὰ πολὺ λίγα σωζόμενα‒ καθὼς σὲ ὅλο του τὸν βίο εἶχε ὡς καθημερινὴ πολύωρη ἐνασχόληση τὴ συγγραφὴ καὶ τὴν ἀντιγραφὴ κειμένων καὶ χειρογράφων.
. Χειρόγραφο τοῦ π. Λάμπρου Θεοδώρου
Στὴ μνήμη τοῦ ἱερέως Πέτρου Νταλῆ δημοσιεύουμε ἕνα δακτυλόγραφο ἔγγραφο μὲ ἡμερομηνία 24 Μαρτίου 1950 ποὺ συντάσσεται στὴν Καρδίτσα καὶ ἀναφέρεται στὴν μετακίνηση, τὴν περίοδο τοῦ Ἐμφυλίου, τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν καὶ τῆς Ἐνορίας τους στὴν Καρδίτσα καθὼς καὶ τὴν ἐπισκευὴ καὶ ἀγορὰ ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν· δεῖγμα τοῦ ἐνδιαφέροντός του καὶ τῆς φροντίδας του γιὰ τὴν ἐνορία Μεγ. Βραγγιανῶν:

Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Μεγ. Βραγγιανῶν
Ἀναχωρήσαμεν κατόπιν Διαταγῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ καὶ ἐγκαταστάθηκαμεν εἰς Καρδίτσαν. Ἐπήραμε μαζύ μας τὸ Κειμήλιον τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ὡς ἀνατρτόπληκτοι. Ἡ ἀναχώρησίς μας ἀπὸ τὸ χωρίον ἔγινε εἰς τὰς 25 Ὀκτωβρίου 1947. Εἰς τὸ διάστημα αὐτὸ ὡς Ταμίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἄνω Κοινότητος ἦτο ὁ Παναγιώτης Γούλας τοῦ Εὐαγγέλου. Κατώρθωσα μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Ἁγίου καὶ μὲ τὴν ἐνέργειάν μου νὰ ἐπισκευάσω καὶ νὰ ἀγοράσῃ(ω;) τὰ κάτωθι εἴδη:
1. 22 Βιβλία ἐπισκευή             Δρχ. 500.000
2. 12 Μηναῖα καινουργῆ         Δρχ. 360.000
3. 1 Ἀπόστολον τυπικὸν  καὶ συλειτουρ. Δρχ. 80.000
4  Ἐπισκευὴ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου Δρχ. 50.000
5. 1 Θυμιατήριον     Δρχ. 200.000
6. 1 Δισκάριον καινουργὲς πλῆρες Δρχ. 120.000
7. 1 Δισκάριον ἐπιδιόρθωσις Δρχ. 40.000
8. Ἐπίχρισμα τοῦ Κειμηλίου Ἁγ. Χαραλάμπους Δρχ. 60.000
9. 13 κανδῆλαι ἐπισκευὴ καὶ ἄσπρισμα  Δρχ. 195.000
10. 1 Σταυρὸ ἐπισκευή Δρχ. 60.000
11.  13 δοχεῖα διὰ τὰς κανδήλας  Δρχ. 38.000
12. 1 κορνίζα τοῦ Ἐπιταφίου    Δρχ. 300.000
13. 1 τραπέζι διὰ τοποθέτησιν τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους Δρχ. 80.000
14.  2 τσιαμπάνια διὰ τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν. Δρχ. 50.000
15. Διὰ ἐπισκευὴν Παρακλητικῆς Δρχ. 20.000
16. 1 Μπαοῦλον τῆς Ἐκκλησίας Δρχ. 65.000
17. 1 Εὐχολόγιον Δρχ. 18.000
18. 3 κανίστρες   Δρχ. 20.000

Ἐν Καρδίτσῃ τῇ 24ῃ Μαρτίου 1950

Ὁ Ταμίας                                                        Ὁ ἱερεύς
Π. Γούλας                                               Πέτρος Νταλῆς


Τὴν ἐπομένη 1η Σεπτεμβρίου μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν ἱ. ν. τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ ἐνορία τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν δεξιώθηκε πανηγυρικὰ στὸν νεοπαγὲς πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ τοὺς ἐκκλησιασθέντες· μοναδικὴ πάλι συλλογικὴ παρουσία ἡ ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος» Σταυρούλα Ζαμπάκα.
Τὸ ἐκκλησίασμα στὴ μικρὴ δεξίωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς 1ης Σεπτ. 2019 στὸ ἀνακαινισμένο πνευματικὸ κέντρο (τέως Κοινοτικὸ γραφεῖο) τῆς ἐνορίας Μεγάλων Βραγγιανῶν. Μεταξὺ ἄλλων,  ἐκ δεξιῶν τοῦ ἱερέως ἡ ἐκπαιδευτικὸς Ἐλισσάβετ Θεοδώρου-Τενέντε, ὁ ἐπίτροπος Ἀριστείδης Θωμ. Τσιώλης καὶ 4η ἐκ τῶν καθημένων ἡ ἀντιπρὀεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος» Σταυρούλα Ζαμπάκα, ἐνῶ ἐξ ἀριστερῶν του οἱ ἱεροψάλτες Θεοφάνης Θεοδώρου καὶ Περικλῆς Ἀντωνίου.Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης
(ellinomouseionagrafon.blogspot.com)

1 σχόλιο:

  1. Ὑπέροχο...Μὲ ἱερὴ συγκίνηση τὸ διαβάζεις, μὲ κατανυξη τὸ κοιταζεις καὶ τὸ συστήνεις παντοῦ: Γιὰ τὴν εὐλάβειά του καὶ τὴν εὐπρέπεια. Μακαρι νὰ βρεῖ μιμητὲς κι ἀλλοῦ π.κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή